One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhoud: Banken

[Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Banken]

Introductie

U dient banken aan te maken om elektronische dagafschriften in te kunnen lezen in Exact Financials Enterprise. Het aanmaken van banken doet u via [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Banken].

Uitleg van de velden

Naam bank
Vul hier de code in van de bank waarmee u elektronische dagafschriften wilt uitwisselen. De volgende formaten worden standaard door Exact Financials Enterprise ondersteund:

Land Bankcode Omschrijving
Nederland ABNA-M ABN Amro Bank MT940
Belgie B128 CODA 2/Layout 128
Nederland BARC Barclays Bank
Nederland BNG Bank Nederlandse Gemeenten
Japan BOTM Bank of Tokyo
Nederland BUNQ Bunq Bank 
Nederland DEUT Deutsche Bank
Nederland INGB-G ING Bank GMU
Nederland INGB-M ING Bank MT940
Nederland INGB-Z ING Bank GTZ MT940
Nederland RABO-A Rabobank Nederland
Nederland RABO-M Rabobank MT940
Nederland RBOS  Royal Bank of Scotland 
Nederland VLAN Van Lanschot Bankiers

Raadpleeg uw documentatie van uw bankier voor de specifieke eigenschappen van deze formaten. Deze kan u informatie geven over:

  • de door het formaat ondersteunde banktypen;
  • de door het formaat ondersteunde ISO-valuta;
  • de (indien van toepassing) optionele of verplichte extra formaat instellingen;
  • de (indien van toepassing) optionele of verplichte extra formaat informatie.

Omschrijving
De elektronische verwerking van dagafschriften loopt via bestanden. De standaard namen van deze bestanden hangen af van het type bank. Nadat u een bank hebt gekozen, wordt er een standaard bestandsnaam voor deze bank voorgesteld.

Let op! Verander deze naam niet tenzij u zeker weet dat de voorgestelde naam fout is.

Tabblad - Algemeen

Directory
Voer de directory in waar u de elektronische afschriften bewaard na exporteren vanuit de bankapplicatie. Dit is de importdirectory voor Exact. Deze directory wordt voorgesteld bij het importeren van bankafschriften via de WebClient. U kunt het beste per bank een afzonderlijk pad (directory) voor de elektronische afschriften gebruiken. Maak bijvoorbeeld een pad 'C:\bankafschriften\Rabobank' aan en voer dat pad hier in.

Bestand
Voer de bestandsnaam en extensie van het te importeren afschrift in. U mag in de bestandsnaam jokers (*) gebruiken. Voert u bijvoorbeeld 'CL*' in, gevolgd door de toepasselijke extensie, dan worden alle dagafschriften geaccepteerd die beginnen met 'CL'. Jokers zijn echter ook toegestaan in de extensie van de bestandsnaam (de laatste drie tekens na de punt). De meeste banken hanteren min of meer vaste bestandsnamen voor hun afschriften. Wijziging van deze bestandsnamen kan de verwerking van de dagafschriften vertragen of zelfs geheel onmogelijk maken.

BIC
Voer de BIC-code van de betreffende bank in.

SEPA: XML-definitie
Selecteer hier de XML-definitie wanneer u CAMT.053 (SEPA) importeert. Laat het veld leeg als u het 'oude' bankafschrift importeert.

Accepteren: Dubbele afschriften
Hiermee schakelt u de controle op dubbel inlezen van dagafschriften uit.

Inschrijvingsnummer
Afhankelijk van het formaat wat u selecteert, dient u hier het inschrijvingsnummer mee te geven.

Status
Exact Financials Enterprise biedt standaard een groot aantal voorgedefinieerde formaten zoals weergegeven in te tabel onder 'Naam bank'. Deze banken krijgen standaard de waarde ‘inactief’ mee. Door de bank te activeren, kunt u deze koppelen aan uw dagboeken.

Tabblad - Betalingskenmerk

Afhankelijk van de bank kunt u aangeven op welke manier de bank het betalingskenmerk structureert. U kunt aangeven uit hoeveel posities het betalingskenmerk is opgebouwd en welke posities het debiteurennummer en/of factuurnummer bevatten. Gestructureerde betalingskenmerken resulteren in een hoger matchingspercentage tijdens het inlezen van de bankafschriften. De hier aangegeven structuur wordt gebruikt tijdens het inlezen van MT940 en GMU02 dagafschriften om het debiteurennummer en factuurnummer snel en eenvoudig te herkennen. Voor MT940 bestanden geldt dat de hier aangegeven structuur van het betalingskenmerk wordt gehanteerd voor het herkennen van het debiteurennummer en factuurnummer basis van de gegevens zoals deze in tag 61 van het afschrift zijn vastgelegd.

Lengte
Geef de lengte van het door de bank gedefinieerde betalingskenmerk in.

Debiteurennummer positie
Geef de eerste positie van het debiteurennummer binnen het betalingskenmerk in.

Debiteurennummer lengte
Geef de lengte van het debiteurnummer in.

Factuurnummer positie
Geef de eerste positie van het factuurnummer binnen het betalingskenmerk in.

Factuurnummer lengte
Geef de lengte van het factuurnummer in.

Tabblad - MT940-codes

In dit tabblad kunt u voor de MT940 formaten de structuur van tag 86 aangeven. De gestructureerde samenstelling van tag 86 bevat terugkoppeling SEPA-codes en kan worden toegepast om de reconciliatie te versnellen. De samenstelling van de gestructureerde tag 86 verschilt per bank. Indien gevuld zal Exact Financials (naast de gegevens zoals weergegeven in tag 61) tevens automatisch matchen op basis van de gegevens als vastgelegd in tag 86.

Tabblad - Mutatiecodes

Mutatiecode
De mutatiecode waarmee afkeurings- en storneringsregels in een bankafschrift herkend worden.
Vanaf versie 7.10.20 worden tijdens de installatie voor de volgende banken storneringscodes toegevoegd: ABN-M, INGB-M, INGB-Z, RABO-M, BNG en B128 (België)
Extra bankspecifieke codes :    - ABNA-M: N242, N243, N244, N245 en N246
                                                     - ING-B: INCC, 1, 2, 3, 4 en 5
                                                     - B128: INCC
Voor de overige banken kunt u de storneringscodes bij uw bank opvragen.

Type
Het type stornering kan 3 waarden hebben: 

  • Reject - Voor settlement (moment waarop banken het incassobedrag met elkaar verrekend hebben). Mogelijke oorzaken: uitval door technische reden, b.v. ongeldig formaat, verkeerde IBAN check digit), Debtor bank kan incasso niet verwerken, b.v. rekening gesloten of geblokkeerd voor incasso.
  • Return - Na settlement. Terugboeking geïnititeerd door Debtor Bank: b.v. onvoldoende saldo. (Vanuit privacy overwegingen wordt dan vaak code MS03: reason not specified = administratieve reden getoond ).
  • Refund - Na settlement. Terugboeking op verzoek van debiteur.

Machtigingen
Hiermee kunt u aangeven of de reekstype van de incassomachtiging na storneren veranderd moet worden. Dit komt eigenlijk alleen voor wanneer een 'eerste' incasso voor settlement (= moment van acceptatie van de incasso door de bank) wordt afgekeurd = Reject.

Terugdraaien incasso
Hiermee geeft u aan of de incasso nadat er een afkeuring of stornering heeft plaatsgevonden teruggedraaid moet worden. D.w.z. dat de incasso in een volgende run weer meegenomen moet worden.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Onderhoud banken


     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 25.638.481
 Assortment:  Date: 18-08-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer