One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Bijzonderheden Financiële Boekingen

Introductie

Bij het importeren van boekingen zijn er een aantal bijzonderheden die u in acht dient te nemen. Onderstaand vindt u uitleg over deze specifieke punten.

  • De verschillende boekingen kunnen in één bestand door elkaar worden geïmporteerd: Kas-, bank- en giroboekingen, inkoop- en verkoopboekingen en memoriaalboekingen.
  • Een financiële boeking in CSV formaat bestaat uit één kopregel en één- of meer subregels. Kopregels worden onderscheiden door het regelnummer. Dit is altijd ‘0’. De subregels krijgen een volgnummer van ‘1’ tot maximaal ‘9999’. Let wel: Per periode geldt een maximum van 9999 regels. In de kop staan de algemene gegevens als debiteur, totaalbedrag van de transactie, etc. In de subregels staan de bedragen uitgesplitst naar bijvoorbeeld verschillende opbrengsten- of kostenrekeningen.
  • Het bedrag in de kopregel van de boeking zal worden berekend uit het totaal van de subregels. De subregels zijn dan ook altijd leidend voor de import.
  • Indien een CSV bestand meerdere malen wordt geïmporteerd, worden de financiële boekingen ook meerdere malen geïmporteerd. Echter indien in het te importeren bestand boekstuknummers worden meegegeven zal de tweede import van hetzelfde bestand worden geweigerd. Boekstuknummers dienen uniek te zijn. Het is dus handig om bij fouten het (verbeterde) foutenbestand te gebruiken en niet een kopie van het originele CSV-bestand. Immers alleen de foutieve boekingen moeten nog geïmporteerd worden. Valutakoersen die niet worden aangeboden, worden uit het koersenbestand opgehaald. In dit bestand is de historische koers per valuta vastgelegd van datum tot datum. XML zoekt naar de koers van op- of voor de boekstukdatum van de aangeboden boeking.

 

Uitleg

Bijzonderheden Financiële Boekingen

De kopregels worden altijd gevolgd door minimaal één subregel. Het aantal velden van het kopregelrecord is identiek aan dat van de subregels (40). Een subregel hoort altijd bij een kopregel. Er kunnen meerdere subregels per kopregel bestaan. De indeling van het subregelrecord is afwijkend van die van de kopregels doordat bepaalde velden leegblijven die alleen in de kopregel nodig zijn. Tijdens de import wordt het CSV bestand omgezet naar een XML bestand

Onderstaande velden van de boekingen behoeven toelichting. Voor alle overige velden geldt een standaardcontrole, zoals beschreven in dit document over datatypen.

No.

Omschrijving

Opmerkingen

2

Dagboektype

Dit veld moet bij boekingen een ‘I’ (Inkoopboek), ‘V’ (Verkoopboek), ‘M’ (Memoriaalboek), ‘K’ (Kasboek), ‘B’ (Bankboek) of een ‘G’ (Giroboek) bevatten

3

Dagboek

Het dagboeknummer is verplicht. XML controleert of het opgegeven dagboek van het juiste soort is

4

Periode

De periode is in Exact Globe Next van ondergeschikt belang. Op eventuele overzichten wordt uitgegaan van de periode waarin de boekingsdatum in de periode-datum tabel valt.

5

Boekjaar

Het veld Boekjaar is geen verplicht veld. Wanneer dit veld leeg is bij het importeren, wordt automatisch het standaardboekjaar ingevuld dat is ingesteld

6

Boekstuknummer

Het veld boekstuknummer is niet verplicht. Indien dit veld leeg wordt gelaten wordt het eerste vrije boekstuknummer uit de instellingen van het dagboek toegekend. Wanneer het boekstuknummer in de kopregel leeg is, maar in de subregels gevuld, dan wordt de kopregel gevuld met het eerste boekstuknummer uit de instellingen van het dagboek en wordt dit niet overgenomen van de subregels.

7

Omschrijving

Als de kopregel leeg wordt gelaten, wordt deze door het systeem gevuld met het debiteurnummer, gevolgd door een liggend streepje en het boekstuknummer.

9

Grootboekrekening

In de kopregels wordt het veld ‘Rekeningnummer’ niet gebruikt, daar als subadministratie-rekening de grootboekrekening van het dagboek gebruikt wordt

10

Debiteur

Bij een boeking voor een verkoopboek wordt in de kopregel het nummer van de betreffende debiteur ingevoerd. Deze debiteur dient te bestaan. Wanneer een ongeldig debiteurnummer wordt aangeboden, wordt de boeking in zijn geheel geweigerd. Bij een boeking in het inkoopboek moet dit veld leeggelaten worden. In het memoriaal is het invullen van een debiteurnummer optioneel. In ieder geval geldt dat indien debiteurnummer is gevuld, het volgende veld: crediteurnummer, leeg dient te zijn.

11

Crediteur

Bij een boeking voor een inkoopboek wordt in de kopregel het nummer van de betreffende crediteur ingevoerd. Deze crediteur dient te bestaan. Wanneer een ongeldig crediteurnummer wordt aangeboden, wordt de boeking in zijn geheel geweigerd. Bij een boeking in het verkoopboek moet dit veld leeggelaten worden. In het memoriaal is het invullen van een crediteurnummer optioneel. In ieder geval geldt dat indien crediteurnummer is gevuld, het vorige veld: debiteurnummer, leeg dient te zijn.

12

Onze referentie

Indien dit veld leeg wordt gelaten wordt het veld ‘onze referentie’gevuld met het eerst volgende nummer uit de nummerinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Nummerinstellingen, sectie Financieel].

13

Bedrag

In de kopregel wordt het totaal van de boeking ingegeven. Dit totaal moet overeenstemmen met het totaal van de bedragen in de subregels. Als dit niet dit overeenstemt dan wordt afhankelijk van de optie 'Kopregelbedrag komt overeen met het totaalbedrag van de subregels' tijdens het importeren, het totaal bedrag overschreven met het totaal bedrag in de subregels, of wordt de boeking afgekeurd. Is deze optie niet aangevinkt dan wordt het totaal bedrag overschreven met het totaal bedrag in de subregels. Is deze optie el aangevinkt en het bedrag wijkt af van het bedrag van de subregels, dan wordt de boeking afgekeurd. Indien de boeking niet in balans is wordt deze ook geweigerd. In de kopregel van een memoriaalboeking hoeft geen bedrag ingegeven te worden. Het totaal van de subregels van een memoriaalboeking dient 0 te zijn.

14

Journaliseren in VV

Dit veld heeft in Exact Globe Next geen functie

15 

Valuta 

Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u werkt met E-Valuta. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een boeking in vreemde valuta dient hier een geldige valutacode te worden ingegeven, bijvoorbeeld USD. Ook kan het veld leeg blijven. Als de aangeboden valutacode niet bestaat, wordt de boeking geweigerd 

16

Wisselkoers 

Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u E-Valuta heeft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Wanneer bij een boeking in vreemde valuta geen koers opgegeven wordt, hanteert XML de op de boekdatum geldende koers. Is hier wel een koers gegeven, dan wordt die gehanteerd voor de boeking. Indien een koers wordt meegegeven dient dit de inverse koers te zijn. Voorbeeld: Indien in Exact Globe Next [Systeem, Algemeen, Landen, Wisselkoersen] de koers voor de USD is ingevoerd als 0.85, dan dient in het te importeren CSV bestand de inverse koers (1/0.85) te worden meegegeven.

17

Kredietbeperking/

Betalingskorting

In de kopregel kan een kredietbeperking of betalingskorting worden ingevoerd. Op dit veld wordt aangegeven of het bedrag in veld 18 een ‘K’ (kredietbeperking) of een ‘B’ (betalingskorting) betreft.

18

Bedrag Kredietbeperking/

Betalingskorting

In een kopregel van een verkoopboeking wordt hier het bedrag van de kredietbeperking of de betalingskorting gegeven. Dit bedrag telt niet mee bij de controle tussen de bedragen van kop- en subregels

19

Vervaldatum factuur

Hier wordt de vervaldatum van de factuur ingevoerd (alleen in de kopregels)

20

Vervaldatum Kredietbeperking/

Betalingskorting

Hier wordt de vervaldatum van de kredietbeperking of betalingskorting ingevoerd. Deze kan afwijkend zijn van de vervaldatum van de factuur. Deze data worden op aparte velden aangegeven, omdat de kredietbeperking of betalingskorting meestal op een eerdere datum valt dan de vervaldatum ( de datum waarop de factuur betaald moet zijn). Deze datum wordt alleen in de kopregels aangegeven.

21 

BTW-code

In de subregels wordt hier aangegeven volgens welke BTW-code het bedrag van de subregel moet worden geïnterpreteerd. De bedragen kunnen in- of exclusief BTW worden gegeven. 

22 

BTW-bedrag 

Hier komt in de subregels het BTW-bedrag te staan 

 

Importeren en BTW-regels

Bij het importeren van inkoop- en verkoopboekingen wordt de BTW-regel automatisch aangemaakt op basis van de BTW-informatie in de boeking. Hieronder vindt u een voorbeeld van een CSV bestand van een verkoopboeking. Regel 1 uit bevat de omzetregel, hier wordt in veld 21 en 22 de BTW-code en het BTW-bedrag getoond. Op basis van deze informatie wordt de BTW regel bij het importeren automatisch aangemaakt.

Verkoopboeking:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 V 70 7 2008 8700001   8072008   60013     119   EUR   B 0 7082008 5082008         B             N                
1 V 70 7 2008     8072008 8000 60013   8700001 100   EUR 1         2 19             0     K                

Bij een memoriaalboeking is dit niet het geval. Hier dient u ervoor te zorgen dat de BTW-regel in het importbestand aanwezig is. Hieronder vindt u een voorbeeld van een CSV bestand van een memoriaalboeking. Regel 2 bevat de omzetregel, hier wordt in veld 21 en 22 de BTW-code en het BTW-bedrag getoond. Bij de import van deze boeking wordt de BTW-regel NIET automatisch aangemaakt. U dient er dan ook voor te zorgen dat de BTW-regel in het importbestand aanwezig is. In onderstaand voorbeeld betreft dit regel 3.

Memoriaalboeking:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 M 90 10 2008 8900001             0       K 0 9112008 7112008         B             N                
1 M 90 10 2008     10102008 1300 60013   10000001 119   EUR 1         0 0             0     K                
2 M 90 10 2008     10102008 8000 60013   10000001 -100   EUR 1         2 -19             0     K                
3 M 90 10 2008     10102008 1502   2 10000001 -19   EUR 1         2 -19             0     K                


Voor een beschrijving van alle velden van bovenstaande voorbeelden kunt u de importdefinitie van financiële boekingen raadplegen. Regel 0, betreft de kopregel van de boeking.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.453.870
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer