One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Wat is EDI?

Introductie

EDI is ontwikkeld om computerapplicaties met elkaar te laten communiceren, met als gevolg een hogere efficiëntie en minder administratiekosten. EDI is, grofweg gezegd, het gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens op elektronische wijze. Er is sprake van EDI wanneer er rechtstreeks uitwisseling van gegevens plaatsvindt tussen computers.

De definitie van EDI luidt als volgt:

Geautomatiseerde elektronische uitwisseling van gestructureerde gegevens in de vorm van genormeerde berich¬ten tussen autonome informatiesystemen.

In deze definitie worden de volgende kernwoorden genoemd:

Geautomatiseerde uitwisseling
Geautomatiseerde uitwisseling betekent dat de uitwisseling van de berichten (de aanmaak, de verzending, de ontvangst en de verwerking) uitsluitend wordt verzorgd door computerpro¬gramma's. Het ontbreken van menselijke interventie betekent niet alleen tijdwinst, maar ook dat invoer- en overnamefouten tot het verleden behoren en dat verzending, ontvangst en verwerking van berichten niet meer gebonden behoeft te zijn aan werktijden.

Elektronische uitwisseling
Elektronische uitwisseling houdt in dat de berichten over telecommunicatieverbindingen worden verzonden. Het gebruik van deze techniek betekent dat berichten, ongeacht afstand en grenzen, vrijwel zonder tijdverlies bij de geadresseerde worden bezorgd.

Gestructureerde gegevens
Als berichten worden uitgewisseld volgens een afgesproken indeling en lay-out wordt gesproken over gestructureerde berichten. Door het gebruik van standaardberichten is een eenduidige interpretatie van de berichten mogelijk, waardoor het lezen van de berichten kan worden geprogrammeerd.

Genormeerde berichten
Als berichten worden weergegeven volgens afgesproken normen en coderingen en als er overeenstemming bestaat over de betekenis van de uit te wisselen gegevens wordt gesproken van genormeerde berichten. Door het gebruik van standaardcoderingen is een eenduidige implementatie van de inhoud van de berichten mogelijk, waardoor ook de administratieve verwerking van de berichten kan worden geprogrammeerd.
 
Tussen autonome informatiesystemen
Dit betekent dat afspraken moeten worden gemaakt en dat werkwijzen en coderingen op elkaar moeten worden afgestemd tussen de verzendende en de ontvangende partij. Deze voornamelijk organisatorische activiteiten moeten de basis vormen voor een succesvolle EDI-toepassing.

De nadruk bij EDI ligt op berichtuitwisseling tussen systemen van (handels)partners. Een applicatie bij één partner genereert berichten die, na verzending, door een applicatie bij de andere partij kunnen worden gelezen.
 

 

Hoewel er bij EDI ook sprake is van koppeling van computers, ligt de nadruk veel meer op de koppeling van verschillende applicaties.


Redenen om EDI te gebruiken

De voornaamste redenen om EDI toe te passen zijn de volgende:

Verplichting
Een dominante partner oefent druk uit of legt de verplichting om met EDI te gaan werken op;
Efficiency
De toepassing van EDI levert belangrijke kostenbesparing op;
Effectiviteit
Met EDI wordt de interne werkwijze verbeterd waardoor het winstpotentieel wordt verhoogd;
Strategie
EDI is een andere manier van zaken doen. Daardoor kunnen bedrijfsdoelstellingen worden bijgesteld, gericht op nieuwe producten en diensten en op marktuitbreiding.


Samenhang tussen EDI-Bouwstenen

De diverse EDI-bouwstenen van Exact vormen onderdelen van een geïntegreerd geheel, waarmee het gehele proces van inkomende orders tot en met uitgaande facturen kan worden gestuurd. Het volledige EDI-procesmodel kan als volgt schematisch worden weergegeven:

 

Toelichting EDI-procesmodel

Hieronder worden de diverse stappen uit het EDI-procesmodel nader toegelicht.

1.    Inkomende Gateway sessie

Met behulp van uw TIE Gateway of EDIcall van Walvis kunt u de ontvangen EDI-berichten converteren naar een door Exact Globe Next in te lezen inhousebericht.

2.    Inlezen EDI-orders [Add-on, Electronic Data Interchange, Importeren, Orders]

Deze functie kijkt in een bepaalde directory of er inhouse orderbestanden aanwezig zijn. Als dit het geval is zullen deze bestanden geïmporteerd worden in Exact Globe Next. Indien niet aan alle controles voldaan is, kunnen de correcte gegevens desgewenst in de tussenbestanden worden opgenomen en wordt een error-bestand aangemaakt. Deze processtap wordt gebruikt door de Bouwsteen EDI-Order.

3.    Invoeren orders [Order, Invoer, Verkooporders]

In deze functie kunnen verwerkte EDI-orders opgevraagd en indien gewenst aangepast worden. Via deze functie worden ook niet-EDI-orders ingevoerd.

4.    Afdrukken pakbonnen [Order, Invoer, Leveringen]

Bij het verwerken van leveringen zorgt deze functie ervoor dat pakbongegevens klaargezet worden om EDI pakbonnen aan te maken. Deze processtap word gebruikt door de Bouwsteen EDI-Pakbon.

5.    Aanmaken EDI-pakbonberichten [Add-on, Electronic Data Interchange, Exporteren, Pakbonnen]
Deze functie zorgt ervoor dat de pakbongegevens worden omgezet in inhouseberichten. Deze processtap word gebruikt door de Bouwsteen EDI-Pakbon.

6.    Invoeren facturen [Factuur, Invoer, Facturen]

In deze functie kunnen EDI-facturen worden opgevraagd en indien gewenst aangepast worden. Via deze functie worden ook niet-EDI-facturen aangemaakt. Deze processtap wordt gebruikt door de Bouwsteen EDI-Factuur.

7.    Afdrukken facturen [Factuur, Invoer, Afdrukken/Verwerken]

Bij het definitief afdrukken van facturen zorgt deze functie ervoor dat factuurgegevens klaargezet wordt om EDI facturen aan te maken. Deze processtap wordt gebruikt door de Bouwsteen EDI-Factuur.

8.    Aanmaken EDI-factuurbericht [Add-on, Electronic Data Interchange, Exporteren, Pakbonnen]

Deze functie zorgt ervoor dat de factuurgegevens worden omgezet in inhouseberichten, welke via een gateway sessie verstuurd kunnen worden. Deze processtap word gebruikt door de Bouwsteen EDI-Factuur.

9.    Uitgaande Gateway sessie

Met behulp van uw TIE Gateway of EDIcall van Walvis kunt u door Exact Globe Next gegenereerde inhouseberichten converteren naar een EDIFACT bestand en versturen naar andere partijen.

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 13.437.803
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 370  Attachment:
 Disclaimer