One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Informatie over de module

De module facturen gebruikt u om facturen op te stellen voor uitgevoerde werkzaamheden tijdens een project. Na starten van de module facturen kan via menu "Facturen", "Aanmaken". U ziet dan een lijstscherm met projecten, waarvoor u facturen kunt opstellen. U ziet alleen de projecten, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De projectstatus is: ‘Opdracht’ of ‘Gereed’.

  • De factureringsstatus is: ‘Factureerbaar’.

  • Project van type Regie moet boekingen hebben, Type Aanneemsom moet Termijnen bevatten.

Zowel de projectstatus als de factureringsstatus kunt u wijzigen in de module Projecten.

Een factuur is opgebouwd uit 2 gedeelten: de algemene gegevens en de factuurregels. De factuurregels worden onderbouwd met één of meerdere regels. U kunt facturen maken voor regie- en aangenomen werken. Zie Factureren voor meer informatie.

Regiewerken

Een factuur voor regiewerk wordt samengesteld op basis van de ingevoerde informatie met betrekking tot het werk en de gemaakte afspraken met de opdrachtgever.

Op een door de administratie geleverd werkbriefje noteert de werknemer zijn arbeid, de gebruikte materialen en evt. de hoeveelheid af te voeren afval. Dit werkbriefje kan, indien overeengekomen met de opdrachtgever, geaccordeerd worden. De gegevens van het werkbriefje worden ingevoerd in de module Boekingen in de vorm van boekingsregels.

Met de opdrachtgever kan overeengekomen zijn dat een dagstaat of weekstaat ter accordering wordt aangeboden. Na accorderen kunnen van deze boekingsregels facturen worden gemaakt. Zodra er een factuur wordt gemaakt, wordt dit op de betreffende boekingsregel aangegeven. De boekingsregel kan dan niet meer gewijzigd worden.

Voorschotnota bij een regiewerk

Met de opdrachtgever kunt u overeenkomen dat bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot betaald wordt. Dit voorschot moet later worden verrekend met de gemaakte kosten. Het voorschotbedrag wordt op een volgende factuur in mindering gebracht. U kunt pas factureren als het totaal aan geboekte kosten groter is dan het voorschot bedrag. Als een voorschotnota is gemaakt, wordt in de module Boekingen een boeking gemaakt met het voorschotbedrag als opbrengst.

Aangenomen werken

Termijnen:

Bij aangenomen werk voert u het werk uit tegen een overeengekomen aanneemsom. Ook worden afspraken gemaakt over betalingstermijnen. De termijnen kunnen bijvoorbeeld worden verrekend nadat bepaalde werkzaamheden zijn uitgevoerd. De termijnen worden op het tabblad Termijnen bij een project in de module Projecten vastgelegd. De projectleider of een ander bevoegd persoon kan aangeven dat een bepaalde termijn kan worden gefactureerd.

Als u voor een termijn een factuur maakt, wordt in de module Boekingen een boekingregel met deze termijn als opbrengst aangemaakt.

Meerwerk:

Meerwerk heeft betrekking op extra werkzaamheden, die niet vooraf overeengekomen zijn. In de module Projecten kunt u meerwerk als een deelproject van een hoofdproject vastleggen. Dit deelproject kunt u vervolgens op dezelfde manier factureren als het hoofdproject. Het meerwerk kunt u op basis van regie of aanneemsom laten geschieden.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.210.603
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer