One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - PDF's samenvoegen voor digitale verkoopfactuur

In de factureringsmodule van Exact AEC is de mogelijkheid aanwezig om factuurbijlagen te koppelen aan een conceptfactuur. Op het tabblad Documenten van de factuurkaart kunnen bestaande documenten als factuurbijlage gekoppeld worden. Ook kunnen hier direct nieuwe documenten aangemaakt worden. Als de factuur via de methodiek van digitale facturering naar het e-mailadres of digitale brievenbus van de debiteur verzonden wordt, worden de factuurbijlagen als attachments aan de e-mail of digitale brievenbusbericht gekoppeld.

Met behulp van een externe tool hebben we vanaf Exact AEC versie 1.46SP3 de mogelijkheid gemaakt om maximaal 7 PDF bijlagen samen te voegen naar 1 PDF. Hierbij zal de factuur zelf als eerste gebruikt worden en alle overige PDF's als volgende. De bijlagen boven de 7e gaan weer als losse bijlagen mee in het bericht. Een PDF bijlage kan uit meerdere pagina's bestaan, elke bijlage wordt op een nieuwe pagina samengevoegd.

De installatie zal mogelijk door uw systeembeheerder uitgevoerd dienen te worden i.v.m. rechten die nodig zijn voor het plaatsen van een bestand in de 'Program Files(x86)' map. 

Installatie:

Download en installeer op elk werkstation waar de samenvoeg mogelijkheid nodig is het programma PDFtk Free op de volgende link: https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/ 

Inrichting: 

Download de bijlage van dit document en plaats deze in "C:\Program Files (x86)\Exact AEC" (mogelijk zijn hier administrator rechten voor nodig).

Hernoem deze naar PDFMerge.bat (vervang het liggende streepje met de letter 't').  

Pas het bestand aan indien de locatie van het uitvoerbare bestand anders is dan 'C:\Program Files (x86)\PDFtk\bin\pdftk'.

Bijlage:

Download de bijlage en hernoem deze naar PDFMerge.bat (vervang het liggende streepje met de letter 't'). De inhoud van het bestand is als volgt:
"C:\Program Files (x86)\PDFtk\bin\pdftk" %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 output %1

Dit batchbestand wordt door de factureringsmodule aangeroepen met de volgende parameters:
%1 Het resultaatbestand van samengevoegde PDF-factuurbestand en PDF-bijlagen
%2 Het oorspronkelijke PDF-factuurbestand
%3 t/m %9 Tot maximaal 7 PDF-factuurbijlages. 

Werking:

Nadat in het factureringsproces de PDF-bestanden geslaagd zijn samengevoegd verschijnt er een dialoogvenster waarin het resultaat van de samenvoeging getoond wordt in een PDF viewer. In dit dialoogvenster kan de gebruiker met OK de samenvoeging bevestigen en de factuur definitief verzenden. Met annuleren wordt het verzenden en definitief maken afgebroken. 

Probleemoplossing:

  • Indien u bij installatie van PDFtk hebt gekozen voor een andere dan de standaard map dient deze alternatieve locatie te worden opgenomen in het bestand PDFMerge.bat.
  • Niet alle documenten zitten in 1 bijlage in het bericht. Naast de factuur zelf kunnen er maximaal 7 documenten als bijlage in 1 PDF samengevoegd worden. Alle overige documenten worden weer los bijgevoegd.
  • Indien het uitvoeren van de batchfile niet geleidt heeft tot een resultaatbestand van samengevoegde PDFs, dan wordt er de volgende melding gegeven en vraag gesteld:
    "Het samenvoegen van PDF-factuurbestanden is niet gelukt! Wilt u de factuur toch definitief afdrukken en verzenden met de factuur en bijlagen als afzonderlijke PDF bestanden?'"
  • Bovenstaande foutmelding kan ook veroorzaakt worden doordat er een applocker policy actief is op het systeem die pdftk.exe blokkeert.
  • De melding 'Verwerking niet gelukt', in het AEClog.txt is te vinden '[EOL]: Class not registered'. Dit geeft aan dat Adobe niet is geïnstalleerd, dit is nodig voor de preview van de samengevoegde PDF.
  • De rechten op 'PDFtk.exe' en 'PDFMerge.bat' dienen op 'execute' te staan voor de gebruikers die gebruik maken van het samenvoegen van pdf's. Wanneer deze bestanden na setup worden geplaatst kan het zijn dat de beheerder deze rechten dient aan te passen.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 27.605.814
 Assortment:  Date: 17-03-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Attachments
PDFmerge.ba_ 74 B Download