One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Componenten aanmaken en onderhouden

Introductie

Middels componenten kunt u de onderdelen van de salarisberekening in de administratie verwerken. Zo zijn bijvoorbeeld voor het bruto salaris en alle premies componenten aangelegd, maar ook voor de loonheffing, de overuren, het spaarloon, etc. Bij bepaalde componenten zal gekeken worden of er bepaalde activiteiten voor van toepassing zijn. Denkt u hierbij aan de verloning van bijvoorbeeld overuren of een onregelmatigheidstoeslag.

Bij het doorlopen van de ‘Inrichten salarisadministratie wizard’ worden een aantal standaard componenten aangemaakt . Het kan voorkomen dat u een extra component nodig heeft voor bijzondere verloningen of extra gegevens. Het kan ook zijn dat u een bestaand component wilt aanpassen. Met name wanneer u niet onder een Cao valt, zult u handmatig componenten aan moeten maken. Hoe u uw componenten aanmaakt of wijzigt, is bepalend voor de manier waarop het pakket de salarissen zal berekenen. Naast het aanmaken van de componenten, is het van belang dat ze gekoppeld worden aan de juiste medewerkers. Dit kunt u in het onderhoud van de medewerker doen. Door het koppelen van de medewerker aan de Cao worden de Cao afhankelijke componenten automatisch aan de medewerker gekoppeld. Het kan ook makkelijk zijn componenten te kopiëren of groeperen. Middels componentengroepen kunnen componenten gegroepeerd worden.

Zelf kunt u componenten aanmaken in het menupad [Salaris, Componenten, Onderhouden] via de knop ‘Nieuw’. Hier kunt u kiezen uit verschillende types componenten. Op basis van het type wordt bepaald waar de component in de loonberekening wordt geplaatst en in welke kolommen op de loonstaat. Elk componenttype heeft zijn eigen specifieke velden en instellingen. De weergave van het onderhoudsscherm voor componenten verschilt per type component, waardoor uw scherm er anders uit kan zien afhankelijk van het type component.

In dit document worden de algemeen aanwezige velden van een salariscomponent beschreven. Er kan echter per medewerker per verloning maar één component van type ‘Salaris’ actief zijn. U dient dit component dus niet te gebruiken voor eventuele toeslagen, hiervoor heeft u aparte componenten zoals het type ‘Bruto toeslag’ en ‘Netto toeslag’. Het type ‘Netto toeslag’ is bijvoorbeeld zeer geschikt voor netto onkostenvergoedingen. Als u een kilometervergoeding heeft, kunt u de componenttype ‘Kilometervergoeding belast gedeelte bruto berekend’ kiezen. Daarnaast worden de componenten ‘Bruto inhouding’ en ‘Netto inhouding’ vaak gebruikt. Voor een volledig overzicht van alle componenttypen kunt u via menu [Salaris, Componenten, Onderhouden] voor de knop ‘Nieuw’ kiezen. In het document Componenttypen E-Salaris kunt u meer informatie vinden over de verschillende type componenten. Hieronder worden de verschillende tabbladen van het onderhoud van de component besproken.

Uitleg van de velden

U beschikt over de volgende tabbladen:

Tabblad Algemeen

De beschreven velden van tabblad ‘Algemeen’ zijn gebaseerd op een component van type ‘Salaris’.

Code
In dit veld kunt u de code van de component opgeven. Deze code dient uniek te zijn.

Begin- en einddatum
De velden begin- en einddatum kunt u gebruiken om een component een vaste einddatum te geven of om een component in de toekomst actief te laten worden. Wanneer u bij de velden begin- of einddatum een datum invoert, geldt deze voor het gehele component. Het is ook mogelijk om op medewerkersniveau deze data in te geven. De component blijft dan beschikbaar voor andere medewerkers.

De begindatum is een verplicht veld. Aan de hand van de begin- en einddatum van een component wordt de status ervan bepaald.

Begindatum Einddatum Status component
Voor datum invoer Niet ingevuld Actief
Voor datum invoer Na datum invoer Actief
Voor datum invoer Voor datum invoer Non-actief
Na datum invoer Niet van belang Toekomstig

Omschrijving
De omschrijving van de component wordt ook afgedrukt op de salarisslip en wordt in de verslagen en journaalposten gebruikt. Met de knop ‘Vreemde talen’ is het mogelijk om omschrijvingen in verschillende talen in te geven. Afhankelijk van de taal van de ‘omschrijvingen in zoekvensters’ in de gebruikersinstellingen wordt de bijbehorende omschrijving gebruikt. Via de algemene instellingen in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen], kunt u aangeven hoeveel en welke talen u wilt gebruiken voor de omschrijving van stamgegevens.

Type
In dit veld wordt het type van de component weergegeven. Dit type kunt u hier niet aanpassen, maar selecteert u bij het aanmaken van de component.

Bron
Bij een aantal componenttypen kunt u de bron aangeven, hierbij heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Contract: de berekening vindt plaats op basis van het gegenereerde rooster van de medewerker.
 • Werkelijke: de berekening vindt plaats op het werkelijke aantal ingevoerde uren of dagen. Hierbij wordt de activiteit gebruikt die is gekoppeld onder het tabblad ‘Uur/ Artikel’.
 • Tijd: De berekening van de component vindt plaats op basis van het aantal handmatig ingevoerde uren (of dagen). Tevens wordt het aantal ingevoerde uren/ dagen afgetrokken van het saldo op de verzuimsoort waar het gekoppelde uurartikel als ‘Type afwezigheid’ aan is gekoppeld. Deze optie is bedoeld voor uitbetalen van Tijd voor Tijd uren/ dagen.
 • N.v.t.: bij de berekening wordt niet gekeken naar contract of werkelijke uren, maar er wordt een handmatig in te voeren aantal, vast bedrag of percentage gehanteerd.

Voorbeeld 1.
U betaalt een medewerker een netto onkostenvergoeding voor elke dag dat deze gewerkt heeft. Indien de medewerker niet werkt, krijgt hij deze vergoeding ook niet. In dit geval zult u bij herkomst kiezen voor ‘Werkelijke’. Kiest u voor ‘Contract’, dan zal de medewerker ook voor de dagen dat hij verlof heeft genoten de vergoeding ontvangen, aangezien deze verlofdagen normaal gesproken gewoon doorbetaald zullen worden.

Voorbeeld 2.
U betaalt een medewerker een vast bedrag aan onkostenvergoeding per maand, ongeacht of deze dag ook daadwerkelijk gewerkt is. In dit geval kunt u het beste kiezen voor n.v.t. en een vast bedrag invullen op medewerkersniveau.

Frequentie
U geeft hier op voor welke betalingsperiode de component van toepassing is. U heeft hier tien keuzes namelijk: Maandelijks, wekelijks, dagelijks, elk uur, per kwartaal, halfjaarlijks, jaarlijks, elke 4 weken, eenmalig en periodiek. Iedere medewerker heeft een betalingsperiode. Aan medewerkers kunnen zowel componenten gekoppeld worden met een frequentie die gelijk is aan de betalingsperiode van de medewerker als componenten met een frequentie die binnen de betalingsperiode van de medewerker past. Zo kan een component met frequentie ‘wekelijks’ gekoppeld worden aan een medewerker met betalingsperiode ‘Wekelijks’, maar ook aan een medewerker met betalingsperiode ‘Elke 4 weken’, maar niet aan een medewerker met betalingsperiode ‘Maandelijks’.

In de praktijk wordt veelal gebruikt gemaakt van de frequentie ‘Periodiek’. Een component met deze frequentie kan gekoppeld worden aan iedere medewerker, ongeacht de betalingsperiode van de betreffende medewerker. Als de frequentie ‘Eenmalig’ wordt toegepast, dan wordt de component alleen voor de geselecteerde periode toegepast. De einddatum is dan automatisch gelijk aan de begindatum.

Methode
U geeft op welke eenheid de component heeft. U heeft de keuze uit ‘Bedrag’ of ‘Percentage’. In de meeste gevallen zal aan de hand van het type component worden bepaald welke eenheid gebruikt wordt.

Schaal
Indien met loonschalen gewerkt wordt, kan hier het type loonschaal worden geselecteerd. Het is mogelijk om met 1, 2 en 3-dimensionale loonschalen te werken. De inhoud van de loonschalen kan worden gevuld op tabblad ‘Loonschalen’. Loonschalen kunnen worden toegepast op componenten van type ‘Salaris’, ‘Salaris netto’, bruto/ netto toeslagen en urenvergoedingen en bruto/ netto inhoudingen en ureninhoudingen.

Tijdsduur
Dit veld is alleen beschikbaar indien het veld ‘Schaal’ op een andere waarde dan ‘Niet van toepassing’ staat. Met behulp van deze instelling wordt bepaald of het mogelijk is automatisch een salarisverhoging door te voeren met de componentenwizard. Indien de instelling op ‘Periodiek’ staat, wordt bij het doorlopen van de componentenwizard alleen salarisverhoging doorgevoerd indien de periode die is aangegeven overeen komt met peiljaar en periode in de salarisgegevens van de medewerker. De andere opties (halfjaarlijks, jaarlijks en tweejaarlijks) zorgen voor vaste intervallen tussen de salarisverhogingen.

Grootboek
In deze sectie geeft u de debet- en/of creditrekening aan. Op deze grootboekrekening wordt de financiële boeking aangemaakt als u de salarisboeking defi nitief afdrukt. Bij sommige componenten kan het ook nodig zijn om aan te geven op welke crediteur de component van toepassing is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan af te dragen premies of pensioen. Indien er een grootboekrekening van type ‘crediteurenrekening’ is gekoppeld, dan kan de bankrekening van de crediteur ook ingevuld worden. Na het defi nitief maken van de salarisboeking wordt er dan een openstaande post voor deze crediteur aangemaakt.

Betalingen
Premies worden veelal afgedragen aan derden. Bij premiecomponenten kan de betalingsperiode worden aangegeven. Als er een crediteur is ingevoerd in het veld ‘Crediteur’, dan kan de betalingstermijn als volgt worden gedefinieerd:

 • Standaard: de betalingsdatum is gelijk aan de boekingsdatum.
 • Maandelijks: de betalingsdatum is de laatste dag van de maand waarin de betalingsdatum is opgegeven.
 • Kwartaal: de betalingsdatum is de laatste dag van het kwartaal waarin de betalingsdatum is opgegeven.
 • Jaarlijks: de betalingsdatum is de laatste dag van het jaar waarin de betalingsdatum is opgegeven.

Wijzigbaar
Indien u een vinkje zet bij het veld ‘Wijzigbaar’ kan de component worden aangepast op medewerkersniveau. Zo kunt u bijvoorbeeld een afwijkend percentage of bedrag ingeven.

Automatisch koppelen
Hier wordt aangegeven of de component automatisch aan een nieuwe medewerker gekoppeld moet worden.

Tabblad Extra gegevens

Op dit tabblad staan instellingen die van toepassing zijn op de berekening en op weergave in de loonaangifte. De beschikbare velden zijn afhankelijk van het gekozen componenttype.

Loonboekingstype
Hier geeft u aan of het hier gaat om een component dat berekend zal worden tegen regulier tarief of bijzonder belastingpercentage. Zo is het bruto salaris een reguliere loonboeking, maar zal de uitkering van vakantiegeld of een bonus doorgaans tegen bijzonder tarief zijn. Bij een aantal componenttypes is het niet mogelijk om het loonboekingstype aan te passen, een voorbeeld hiervan is het type ‘Salaris’.

Bij verschillende premiecomponenten is het mogelijk om hier te kiezen voor ‘Regulier’ of ‘Regulier en bijzonder’. Afhankelijk van deze keuze wordt de premie berekend over alleen de grondslagcomponenten met loonboekingstype regulier of over zowel reguliere als bijzondere grondslagen.

Aangifterubriek
In dit veld staat de rubriek weergegeven voor de loonaangifte. Dit kunt u ook inrichten via de knop ‘Rubrieken’ in het menupad [Salaris, Aangiften, Loonaangifte].

Meenemen in BTER grondslag
Voor de Cao’s in de bouwsectoren worden premies berekend over een BTER grondslag of PRIS grondslag. Deze grondslag wordt bepaald op basis van componenten met de optie ‘Meenemen in BTER grondslag’ aangevinkt.

Cao uren per dag
Hier kunt u het aantal uren per dag dat een fulltimer werkt invullen. Dit kan Cao gebonden zijn of op basis van de arbeidsovereenkomst. Als dit veld gevuld is in de component ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’, zal het bruto salaris van de parttimers herleid worden naar het parttime salaris. Het is noodzakelijk dat in deze situatie het fulltime salaris is ingevuld bij de parttimers.
Deze Cao uren per dag worden ook gebruikt bij de berekening van maxima en franchises in pensioenpremies.

Reserveringen
Wanneer u een component heeft voor reserveringen, zoals vakantiegeld en dertiende maand, dan kunt u op het tabblad ‘Extra gegevens’ aangeven wanneer het gereserveerde geld dient te worden uitgekeerd.

Dat doet u met de waarde in het veld ‘Periode van uitbetaling’. Wanneer hier ‘0’ wordt ingevuld, wordt de reservering niet automatisch uitbetaald. Bij de optie ‘Bij uitdiensttreding’ wordt aangegeven of en wanneer de reservering uitbetaald wordt bij uitdiensttreding. Het is mogelijk om meer uit te betalen dan gereserveerd is door een periode in het veld ‘Laatste periode reservering’ in te vullen die na de periode van uitbetaling ligt.

Op dit tabblad kan bij componenten van type ‘Uitbetaling vakantiegeld’ en ‘Uitbetaling 13e maand’ de reserveringscomponent geselecteerd worden. Aan elke uitbetalingscomponent dient een reserveringscomponent gekoppeld te worden. De reserveringscomponent dient aan maar één uitbetalingscomponent gekoppeld te worden.

Cumulatief rekenen
Voor premies waarvan de grondslag per periode berekend wordt, kan op twee manieren de grondslag worden berekend: Cumulatief per jaar of cumulatief per periode. Bij cumulatief per periode wordt alleen gekeken naar de huidige periode wat betreft de grondslag, maximum en franchise. Bij cumulatief per jaar worden ook de berekende grondslagen, maxima en franchise bedragen uit andere dan de huidige periode gebruikt. Dit heeft als groot voordeel dat in de huidige periode, grondslagen uit andere periodes worden gecorrigeerd zodat aan het eind van het jaar geen eenmalige correctie nodig is. De meeste instanties berekenen namelijk de premies op jaarbasis.

Minimum/ maximum leeftijd
In premiecomponenten kunnen leeftijdsgrenzen worden ingesteld. Voorbeeld: als bij de minimumleeftijd 25 jaar wordt ingevuld, en vervolgens ‘Aan het begin van de periode’ wordt geselecteerd, zal de premie alleen berekend worden voor medewerkers die 25 jaar of ouder zijn aan het begin van de periode.

Franchiseberekening
In het veld ‘Franchise/maximum loon’ wordt de methode aangegeven die tijdens de berekening gebruikt wordt met betrekking tot de franchise en/of het maximum loon. De mogelijkheden die hier getoond worden zijn verschillend per type component:

 • Jaar: De franchise per periode en maximum loon per periode zijn een vast bedrag dat niet afhankelijk is van het aantal dagen of uren dat de medewerker werkt in de betreffende periode.
 • Dag: De franchise en maximum loon per periode zijn afhankelijk van het aantal SV-dagen in de betreffende periode.
 • Dag/uur: De franchise per periode is afhankelijk van het aantal SV-uren in de betreffende periode. De franchise mag echter niet hoger zijn dan de maximale franchise in de periode, hierbij wordt rekening gehouden met de Cao-uren per dag. Er wordt per dag niet meer franchise berekend dan over deze Cao-uren per dag. Het maximum loon wordt per dag ingegeven.
 • Uur: De franchise en maximum loon per periode zijn afhankelijk van het cumulatief aantal verloonde uren tot en met de huidige periode.
 • Tijdvak: De franchise en maximum loon per tijdvak zijn vaste bedragen die niet afhankelijk zijn van het aantal dagen of uren dat de medewerker werkt in de betreffende periode.
 • Jaar (franchise herleiden): De franchise per periode is een bedrag dat afhankelijk is van de deeltijdfactor van de medewerker in de betreffende periode. Het maximumloon wordt niet herleid.
 • Jaar (franchise en max. herleiden): Zowel de franchise als maximum loon per periode zijn afhankelijk van de deeltijdfactor van de medewerker in de betreffende periode.
 • Jaar (franchise minimumloon): De franchise is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker aangezien de tabel voor minimumloon dat ook is. Voor medewerkers jonger dan 23 jaar zal de franchise herleidt moeten worden met het percentage van de minimumloontabel.

In het document Welke verschillende franchiseberekeningen zijn er? kunt u gedetailleerde uitleg van de verschillende franchiseberekeningen vinden.

Minimum grondslag / grensbedrag
De optie ‘Grensbedrag’ kunt u aanvinken indien de premie in het geheel niet berekend dient te worden als de berekende grondslag lager is dan de minimumgrondslag. Als de optie ‘Grensbedrag’ is uitgevinkt, wordt als premiegrondslag de minimumgrondslag toegepast wanneer de berekende grondslag lager is dan de minimumgrondslag. De optie ‘Grensbedrag’ kan ook aangevinkt worden bij het maximum loon. Als deze optie is aangevinkt, wordt de premie niet berekend als de berekende grondslag hoger is dan het maximum loon.

Soort regeling
In verschillende componenten kan in dit veld een soort regeling geselecteerd worden. In de premiecomponenten heeft de geselecteerde soort regeling invloed op de pensioenaangifte die wordt aangemaakt. Afhankelijk van de soort regeling wordt het bedrag van de component met een bepaalde code in de aangifte weggeschreven.

Tabblad Uur/ Artikel

Op dit tabblad kunnen uursoorten worden gekoppeld. Dit kan bij een beperkt aantal type componenten en alleen als met de bron ‘Werkelijk’ of ‘Tijd’ wordt gewerkt. Voordat de salarisboeking berekend wordt, kunnen uren en/of dagen worden ingevoerd op de uursoorten. De salarisberekening neemt per te berekenen component de ingevoerde uren mee op uursoorten die op dit tabblad gekoppeld zijn. Een uitzondering hierop zijn de componenttypen ‘Salaris’ en ‘Salaris netto’. Aan dit type componenten kunnen ook uursoorten worden gekoppeld als de bron ‘Contract’ is.

Tabblad Grondslagen

Dit tabblad is niet voor alle type componenten actief. Voor premiecomponenten en reserveringscomponenten is dit tabblad wel actief. Hier kunt u aangeven welke componenten als grondslag mee tellen voor de berekening. Als er geen grondslagen zijn aangevinkt, worden standaard alle componenten uit de rubrieken ‘Basisloon bruto’ en ‘Basisloon netto’ als grondslag genomen. Bij premiecomponenten op basis van het SV-loon zijn standaard alle rubrieken op dit tabblad aangevinkt omdat alle componenten in deze rubrieken tot het SV-loon behoren.

Tabblad Loonschalen

De weergave van dit tabblad is afhankelijk van het type loonschaal waarmee gewerkt wordt, de te gebruiken dimensies op tabblad ‘Loonschalen’ zijn per type verschillend.

Tabblad Log

Dit tabblad logt wijzigingen die na het aanmaken van een component worden gedaan. Deze informatie is goed bruikbaar om te achterhalen wanneer en door wie wijzigingen zijn gedaan. Nadat u een nieuw component heeft aangemaakt of een bestaand component heeft aangepast en vervolgens heeft bewaard, kunt u de component aan uw medewerker koppelen.

Knoppen

In dit scherm zijn de volgende knoppen aanwezig:

Verslagen
Rechtsboven in het scherm beschikt u over de knop 'Verslagen'. Met deze knop kunt u verschillende verslagen voor dit component opvragen:

 • Component: Met deze optie opent u de componentenlijst met het verslag type 'Uitgebreid'. Voor meer informatie, zie Componentenlijst.
 • Medewerkers: Met deze optie opent u de personeelslijst. Voor meer informatie, zie Personeelslijst.

Grafiek
Met deze knop open u een Microsoft Excel overzicht met de totalen van deze component per maand.

Kaart
Met deze knop opent u de componentenkaart voor deze component.

Opvolger
U kunt via deze knop een opvolger aanmaken van de geselecteerde component. Het scherm voor het aanmaken van de componenten wordt opgestart. U vult hier een begindatum in die groter is dan de begindatum van de geselecteerde component.

Kopiëren
Via deze knop kunt u een kopie van deze component aanmaken.

Bewaren
Met deze knop kunt u deze component bewaren.

Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuwe component aanmaken.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.659.581
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer