One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Eindejaarshandleiding Exact Globe+ - Deel II - Wijzigingen in 2023

Dit is de eindejaarshandleiding 2022/2023 voor Exact Globe+. De handleiding bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de stappen voor het afsluiten van afgelopen loonjaar. In het tweede deel worden de wijzigingen met betrekking tot het nieuwe loonjaar besproken, en het derde deel vormt de afsluiter waarin het voorbereiden op het boeken in het nieuwe loonjaar onder de loep wordt genomen.

In dit document (deel II) worden de wijzigingen die ingaan op 1 januari 2023 besproken die van invloed zijn op uw verloningspakket (Exact Globe+). De wijzigingen zijn vanaf 19-12-2022 beschikbaar in Service Pack 500SP7 en 501SP1.

Let op: Indien u update binnen dezelfde release (vb. 421SP13 naar de nieuwste 421SP13), dient u via [Systeem, Tabel lijst] de optie 'Repository heropbouwen' uit te voeren om ervoor te zorgen dat de nieuwe velden ook beschikbaar zijn. Als u updatet naar een hoger service pack is dit niet nodig. Voor klanten gebruik makend van maatwerk of bouwstenen is het noodzakelijk om een maatwerk initialisatie uit te voeren in plaats van de rebuild repository. Deze kan gestart worden via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Add-ons]. Klik op 'Initialiseren', de initialisatie wordt opgestart en afgerond. Sluit hierna Exact Globe+ af en start vervolgens opnieuw op. 

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Nieuwsbrief Loonheffingen – Uitgave 2, 10 januari 2023. Aangezien de definitieve versie nog niet is uitgebracht, kan deze informatie nog wijzigen.

Deel I | Deel II | Deel III | 

 


 1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
 2. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding
 3. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
 4. Verlaging Aof-premie
 5. Hoge AWf-premie voor BBL-overeenkomsten met uitzendbeding
 6. Verlaging van de ‘cap’ bij privégebruik elektrische auto
 7. Toepassen van anoniementarief
 8. Verhoging wettelijk minimumloon
 9. AOW-leeftijd in 2023
 10. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
 11. Toelichting mededeling/beschikking ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)
 12. Wijzigingen pensioenuitvoerders/pensioenfondsen

1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding. De gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding wordt per 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21.

Exact Globe+
Als er in 2023 in Exact Globe+ een nieuwe component wordt aangemaakt van type Kilometervergoeding belast gedeelte gebruteerd berekend of Kilometervergoeding belast gedeelte bruto berekend, zal het veld Franchise/bedrag onbelast automatisch op € 0,21 worden gezet. Als de component reeds aanwezig is in de administratie, dan dient er een opvolger te worden aangemaakt per 1-1-2023 waarbij het nieuwe bedrag van € 0,21 dient te worden ingevuld. Deze opvolger kan eenvoudig aan alle medewerkers worden gekoppeld via de Componentenwizard.

2. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

De gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 2023 verhoogd van € 2,00 naar € 2,15.

Exact Globe+
Er kan een component van type Netto toeslag worden gebruikt om de onbelaste thuiswerkvergoeding in te richten.

3. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt voor alleen 2023 extra verhoogd naar 3,00% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. In 2022 was dit 1,7%. Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.000 blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Exact Globe+
Met ingang van 2023 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. In Exact Globe+ is het overzicht Werkkostenregeling in Salaris > Verslagen > Werkkostenregeling hierop aangepast.

4. Verlaging Aof-premie

Voor zogenoemde ‘kleine werkgevers’ geldt de lage Aof-premie.  Om deze werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen had het kabinet voorgesteldom de lage Aof-premie te verlagen. Maar in overleg met werkgevers is het voorgenomen pakket aan lastenverlichting anders ingevuld. Hierdoor is de lage Aof-premie voor 2023 uitgekomen op 5,82% (2022: 5,49%).

5. Hoge AWf-premie voor BBL-overeenkomsten met uitzendbeding

Vanaf 2023 moet u de hoge AWf-premie toepassen voor een werknemer die de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt, waarbij er sprake is van een uitzendbeding in de praktijkovereenkomst of in een daarmee samenhangende arbeidsovereenkomst. Tot en met 2022 mag u in een dergelijke situatie nog de lage AWf-premie toepassen, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Zie ook punt 10.5 van dit document voor het gebruik van de code aard arbeidsverhouding.

Exact Globe+
Aangezien de hoofdregel is dat de lage Awf-premie toegepast dient te worden bij een BBL-overeenkomst zonder uitzendbeding, is de volgende aanpassing doorgevoerd in Exact Globe+.
Op het moment dat er een nieuwe medewerker wordt aangemaakt of wordt bewerkt, wordt er vanaf 2023, in de Salarisgegevens van de medewerker, op het tabblad Polisadministratie het veld Premie Awf standaard op Laag gezet, zodra de code 83 - Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), is geselecteerd in veld Anders, aard arbeidsovereenkomst in sectie Inkomstenverhouding. Als er bij de BBL-medewerker in het voorgaande jaar het hoge tarief is toegepast, zal er een melding komen bij het controleren van de loonaangifte, waarin wordt aangegeven dat het lage tarief toegepast mag worden.
Als er een uitzendbeding van toepassing is op de BBL-overeenkomst, dient de waarde van veld Anders, aard arbeidsovereenkomst op code 11 – Uitzendkracht of code 82 – Payrolling te worden gezet. Let erop dat de Premie Awf in dit geval zelf op Hoog dient te worden gezet. Dat komt omdat er op deze manier niet aangegeven kan worden dat het om een BBL-medewerker gaat.

6. Verlaging van de ‘cap’ bij privégebruik elektrische auto

Vanaf 1 januari 2023 wordt de zogenoemde cap verlaagd van € 35.000 naar € 30.000. De cap is het maximale deel van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is. Door deze wijzigingen bedraagt de korting voor de auto van de zaak zonder CO2 uitstoot in 2023 daarom maximaal € 1800. De cap geldt niet voor waterstofauto’s en auto’s met geïntegreerde zonnepanelen.

7. Toepassen van anoniementarief

Ontbreken van een bsn
Uiterlijk op de 1e werkdag van de werknemer moet hij bepaalde gegevens aan u verstrekken, zoals het burgerservicenummer (bsn). Krijgt u het bsn niet, of heeft uw werknemer geen bsn? Dan moet u volgens de hoofdregel het anoniementarief toepassen.

Als het ontbreken van het bsn buiten de invloedsfeer van u of uw werknemer ligt (zoals een vertraagde behandeling door de gemeente) geldt er een soepel standpunt op de hoofdregel. Als u dat kunt aantonen, kunt u toepassing van het anoniementarief achterwege laten. Bij twijfel kunt u de Belastingdienst schriftelijk vragen om instemming dat u het anoniementarief niet toepast.

Herstellen van toegepast anoniementarief
Als de werknemer u niet zijn volledige of juiste gegevens heeft opgegeven, zoals zijn naam, adres of bsn, moet u het anoniementarief van 52% toepassen. Zie Handboek Loonheffingen, paragraaf 2.6. Als de werknemer u in de loop van het jaar alsnog de volledige/juiste gegevens aanlevert, past u vanaf dat moment het reguliere tarief toe. U mag tot en met 2022 eerdere inhouding op basis van het anoniementarief niet herstellen. De werknemer kan deze inhouding later verrekenen via zijn aangifte inkomstenbelasting, wat voor hem dan kan leiden tot een teruggaaf.

Vanaf 2023 mag u, na ontvangst van de volledige/juiste gegevens, eerdere inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief wel herstellen, voor zover u die in hetzelfde jaar gedaan hebt. U moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden.

Voorbeeld
Werknemer A komt op 1 maart in dienst. Hij verstrekt u geen bsn. U past daarom het anoniementarief van 52% toe. Zijn bruto maandloon is € 1.000. U hebt van maart tot en met juli telkens € 520 ingehouden. Begin augustus geeft hij u alsnog zijn bsn. Vanaf de eerstvolgende loonbetaling past u de tijdvaktabel toe. De inhouding bij een maandloon van € 1.000 is (indicatief als voorbeeld) € 8. U mag correcties verzenden voor de tijdvakken maart tot en met juli. Dat doet u bij de aangifte over augustus. Die correcties houden in dat u voor die 5 aangiften € 520 - € 8 = € 512 kunt verrekenen met uw aangifte over augustus. Dit bedrag van (5 x € 512 =) € 2.560 verrekent u netto met uw werknemer. U hebt dit bedrag achteraf gezien immers minder ingehouden.

Exact Globe+
In Exact Globe+ zal het anoniementarief standaard worden toegepast als het BSN-nummer niet is ingevuld bij de medewerker, of als er nullen of X-en zijn gevuld. In de Salarisgegevens van de medewerker, op tabblad Loonheffing zal het percentage bijzonder tarief op 52% staan. Op deze manier kunt u correcties met betrekking tot het anoniementarief toepassen op de hierboven aangegeven werkwijze vanaf 2023.

8. Verhoging wettelijk minimumloon

Het kabinet wil werken lonender maken. Daarvoor wordt het minimumloon extra verhoogd. Deze verhoging is vanaf 2023 verwerkt in de software.

9. AOW-leeftijd in 2023

Per 1 januari 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.

10. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

10.1 Nieuwe rubrieken voor premie en premieloon AWf-uitkering

Voor de AWf-premie komen er nieuwe rubrieken bij. Dat betekent dat u in de aangifte loonheffingen over een uitkering van UWV de AWf-premie en het premieloon AWf apart moet opgeven. Het gaat daarbij om uitkeringen van UWV die u doorbetaalt in geval van een werkgeversbetaling of die u zelf betaalt als eigenrisicodrager (ERD). De systematiek voor het opgeven van AWf-premie en premieloon AWf wordt dan gelijk aan de systematiek voor het opgeven van Aof-premie en premieloon Aof.

U treft voor het doen van aangifte de volgende nieuwe rubrieken aan:

In het collectieve deel:

 • Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf uitkering
 • Totaal premie AWf uitkering
In het nominatieve deel:
 • Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf uitkering
 • Premie AWf uitkering

Exact Globe+
In Exact Globe+ is er op medewerkersniveau, in de Salarisgegevens, op het tabblad Polisadministratie in de sectie Sociale verzekeringen de waarde Uitkering toegevoegd bij het bestaande veld Premie Awf. Met dit veld is het nu mogelijk om de optie Awf laag, Awf hoog, Awf herzien of Awf uitkering te selecteren.

Aandachtspunten:

 • Als de medewerker een uitkering ontvangt, dient bij het veld Premie Awf voor de optie Awf uitkering te worden geselecteerd. Hierdoor zal de lage premie worden toegepast en in de juiste rubriek van de loonaangifte worden geplaatst.
 • Voor het verlonen van de uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen en de WAZO-uitkeringen, naast het reguliere loon binnen één inkomstenverhouding, is vanaf dit loonjaar een aanpassing gekomen in de component van type Bruto toeslag. Op tabblad Extra gegevens zijn twee extra opties voor het veld Soort regeling toegevoegd, genaamd Werkgeversuitkering met Awf-laag en Werkgeversuitkering met Awf-laag/Aof-hoog. Deze laatste optie zorgt ervoor dat de combinatie van Awf-laag en Aof-hoog toegepast kan worden. Als deze component aan de medewerker wordt gekoppeld ten behoeve van een uitkering, wordt hiermee de juiste Awf-premie toegepast en wordt dit in de rubriek voor de Awf-uitkering geplaatst in de loonaangifte.

10.2 Nieuwe rubrieken voor premieloon Whk

Vanaf 2023 vraag de Belastingdienst het premieloon uit dat hoort bij de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). Voor het doen van aangifte zijn de volgende nieuwe rubrieken toegevoegd:

 • In het collectieve deel: Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Whk
 • In het nominatieve deel: Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk

Exact Globe+
In Exact Globe+ zijn de nieuwe rubrieken toegevoegd aan de loonaangifte.

10.3 Gewijzigde rubriek: Code reden einde arbeidsverhouding

De rubriek Code reden einde arbeidsovereenkomst wijzigt per 2023 in Code reden einde arbeidsverhouding. Met deze rubriek moet u bij het einde van de inkomstenverhouding de reden opgeven van het einde van de arbeidsverhouding. Door deze wijziging geldt de rubriek nu ook voor arbeidsverhoudingen zonder arbeidsovereenkomst, zoals voor fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen.

Van een aantal codes wordt de omschrijving aangepast. Daarnaast komt er een aantal codes bij. De wijzigingen ten opzichte van 2022 zijn vet gedrukt:

 • 01 Opzegging/ontslag door de werkgever binnen de proeftijd
 • 02 Deze code was per 2022 al vervallen, daarvoor in de plaats kwamen codes 05 en 06
 • 03 Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever
 • 04 Beëindiging arbeidsverhouding met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever
 • 05 Opzegging/ontslag door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid
 • 06 Opzegging/ontslag door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen
 • 20 Einde arbeidsverhouding door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer
 • 21 Opzegging/ontslag door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)
 • 30 Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsverhouding voor bepaalde tijd
 • 31 Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.)
 • 40 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht
 • 41 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden
 • 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid
 • 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering
 • 90 De arbeidsverhouding loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd
 • 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever
 • 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever
 • 99 Een andere, hiervoor niet genoemde reden

Exact Globe+
In Exact Globe+ zijn de gewijzigde omschrijvingen en toevoegingen van nieuwe codes doorgevoerd in het veld Reden einde arbeidsverhouding in de sectie Inkomstenverhouding, op het tabblad Polisadministratie, in de Salarisgegevens van de medewerker.

10.4 Gewijzigde omschrijving code soort inkomstenverhouding / inkomenscode 31 (ZW / WAZO)

In het Handboek Loonheffingen 2022, uitgave juli werd al aangegeven dat u voor WAZO-uitkeringen ook code soort inkomstenverhouding / inkomenscode 31 moest gebruiken. De officiële omschrijving van deze code was: “Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet”. Aan deze omschrijving wordt per 2023 officieel toegevoegd “en de Wet arbeid en zorg (WAZO)”.

Exact Globe+
In Exact Globe+ is de nieuwe omschrijving voor code 31, Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW), vrijwillige verzekering Ziektewet en de Wet arbeid en zorg (WAZO), aangepast in het veld Code soort inkomen in de sectie Inkomstenverhouding, op het tabblad Polisadministratie, in de Salarisgegevens van de medewerker.

10.5 Nadere toelichting bij het gebruik van code aard arbeidsverhouding 21, 22 en 83 (WSW en BBL)

De rubriek ‘Code aard arbeidsverhouding' wordt toegelicht in het Handboek Loonheffingen, paragraaf 29.13. Hierbij een nadere toelichting voor het gebruik van code 21,22 en 83.

Code 21 en 22 (WSW) Deze codes zien op ‘WSW beschut werk’ respectievelijk ‘WSW detachering bij reguliere werkgever’. Code 22 was voor het jaar 2022 al toegevoegd, vooruitlopend op de invoering van de Wet banenafspraak. Na invoering van deze wet zal er voor deze situatie een loonkostenvoordeel gaan gelden. Deze wet is echter nog niet ingevoerd. Als u in 2023 niet goed het onderscheid kunt maken tussen code 21 en code 22 mag u voorlopig beide situaties opgeven onder code 21.

Code 83 (BBL) Deze code is bedoeld voor de werknemer die werkzaam is op basis van een Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) die voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de lage AWf-premie. Voor 2023 is er sprake van een wijziging. Daarnaast geeft de Belastingdienst een verduidelijking:

 • Wijziging: als er in de uitzendovereenkomst geen sprake is van een uitzendbeding mag het uitzendbureau ook de lage AWf-premie toepassen (mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan). Maar dan moet het uitzendbureau wel code 83 gebruiken (en niet zoals gebruikelijk code 11 (uitzendkracht) of 82 (payrolling).

  Exact Globe+
  In Exact Globe+ zal er vanaf loonjaar 2023, bij het aanmaken of bewerken van een nieuwe medewerker, als er wordt gekozen voor code 83 in veld Anders, aard arbeidsovereenkomst de waarde in veld Premie Awf standaard op Laag worden gezet. Als er voor een BBL-medewerker in het voorgaande loonjaar een hoge Awf-premie is toegepast, zal er een melding worden getoond bij Salaris > Aangiften > Controles Loonaangifte en via de knop Controle bij Salaris > Aangifte > Loonaangifte. De melding geeft aan dat u de lage Awf-premie mag toepassen. 

   

 • Verduidelijking: als de werknemer bij u werkt op basis van een BBL-overeenkomst, maar daarnaast ook nog (bijvoorbeeld in het weekend) bij u werkt op andere grond, dan moet u het loon voor werken op andere grond opgeven in een aparte inkomstenverhouding, met een andere relevante code (meestal code 15 of 11). Het gaat dan om een reguliere arbeidsovereenkomst, een fictieve dienstbetrekking of een publiekrechtelijke aanstelling.

  Exact Globe+
  Op dit moment is het nog niet mogelijk om meerdere inkomstenverhoudingen te koppelen aan een medewerker. Voor nu kunt u een dergelijke situatie verlonen door voor het loon op andere grond een tweede medewerker aan te maken en daarmee een andere relevante code te kunnen koppelen.

11. Toelichting mededeling/beschikking ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)

In november 2022 hebben vrijwel alle werkgevers de mededeling of beschikking voor de premie werkhervattingskas (Whk) voor 2023 ontvangen. De Belastingdienst wil daar het volgende op toelichten.

11.1 Ander percentage voor WSW-werknemers in sector 64 en 66

Voor de sectoren 64 (overheid, provincies, gemeenten en waterschappen) en 66 (overheid, overige instellingen) geldt er voor WSW-werknemers een andere premie Whk dan die op uw mededeling of beschikking staat. Voor deze WSW-werknemers geldt een premie van 1,53% (component WGA 0,87% + component ZW 0,66%).

Vanaf 500SP9 en 501SP4 is het in Exact Globe+ mogelijk om voor component WHK-DIFF, op tabblad Extra gegevens zelf een afwijkend percentage in te vullen voor WSW-medewerkers in sector 64 en 66. Als er voor een WSW-medewerker in één van deze sectoren geen afwijkend percentage is gevuld in component WHK-DIFF, zal er een melding worden getoond bij het berekenen.

Let op: deze wijziging is alleen van toepassing als de reguliere sector 64 en 66 zijn geselecteerd in de Salarisgegevens van de medewerker. Dit is niet van toepassing op sector 64 - Overheid, Provincies, gemeenten en waterschappen (volgens bedrijfsleven) en 66 - Overheid, overige instellingen (volgens bedrijfsleven).

12. Wijzigingen pensioenuitvoerders/pensioenfondsen

Vanaf 2023 zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden bij pensioenuitvoerders en/of pensioenfondsen. Voor onderstaande wijzigingen is een aanpassing doorgevoerd in de software:

Let op: In de komende weken zal meer informatie volgen. 

APG

 • Vanaf 2023 is de beroepenlijst voor de CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (NL-5801A en NL-5801B) aangepast; er komen nieuwe codes bij. Zie ook https://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/rekenregels-en-beroepencodes/

  In Exact Globe+ kunt u beroepencodes toevoegen als u de medewerker opent en op tabblad Algemeen gaat naar het veld Functienaam. Klik op het vergrootglas en open de geselecteerde functienaam. Hier is het veld Beroepencodes te vinden.

 • De VPL (VUT Prepensioen Levensloop) premie zal worden beëindigd op 31-12-2022. De betreffende componenten zullen een einddatum krijgen waardoor ze niet meer worden meegenomen in berekeningen en aangiftes.

PGB

 • Vanaf 2023 wordt het Sociaal Fonds Reiswerk niet meer door PGB verwerkt. Op dit moment is het nog niet duidelijk wie de uitvoerder wordt. In de software hebben wij dit fonds vanaf 2023 losgekoppeld van de cao voor de Reisbranche en zal dus niet meer worden meegenomen in de pensioenaangifte. 

Capgemini

 • VPL-regeling (15-jaarsregeling) Schoenmakerij; Verplichte pensioenregeling wordt beëindigd per 31-12-2022. De betreffende componenten zullen een einddatum krijgen, waardoor deze niet meer mee worden genomen in berekeningen en aangiftes.

Metaal & techniek

 • De Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek is toegevoegd voor de cao’s in de sector Metaal- en technische bedrijfstakken.

Metalektro

 • In de nieuwe cao per december 2022 is een afspraak opgenomen over een tijdelijke uitkering die wordt verspreid over 18 maanden en € 60 per maand bedraagt bij een fulltime dienstverband. De werkgever zal daarvoor een hogere bijdrage in de pensioenpremie betalen en de werknemer een lagere bijdrage.

In Exact Globe+ is het niet mogelijk om deze uitkering via de pensioenpremie te verrekenen. Er is aangegeven dat het ook is toegestaan om het bedrag maandelijks bruto uit te keren aan de werknemer. U kunt hiervoor een component aanmaken van het type Bruto toeslag, het bedrag van € 60 * PTF in te vullen en gedurende 18 maanden te koppelen aan de werknemer. Dit is het meest eenvoudig om te doen met behulp van de Componentenwizard.

StiPP

 • Vanaf 2023 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De pensioenpremie in de Basisregeling wordt vanaf dan, net als in de Plusregeling, berekend op basis van de pensioengrondslag. Het premiepercentage wordt verhoogd naar 8% van de pensioengrondslag. Daarnaast is er een wijziging met betrekking tot reserveringen: deze zijn vanaf 2023 bij uitbetaling altijd pensioengevend. Ook als deze zijn opgebouwd in bijvoorbeeld de wachttijd.

In Exact Globe+ zijn de componenten van cao 5201 hierop aangepast.

VVT

 • Sinds 1 oktober 2022 biedt Loyalis inkomensverzekeringen voor alle werkgevers in de VVT-sector. Met het wegvallen van de PAWW-regeling moet iedere werkgever in de sector een herverzekering derde WW jaar regelen. Dit betreft een inkomensaanvulling WW die verplicht is vanuit de cao VVT per 1 oktober 2022. Daarnaast moeten de werkgevers een collectieve dekking aanvragen voor arbeidsongeschiktheid (WGA-Hiaat) vanaf 1 januari 2023. De cao-partijen hebben Loyalis geselecteerd als partner en verzekeraar voor deze sector.

In Exact Globe+ worden er 4 componenten beschikbaar gesteld voor deze cao, m.b.t. een dekking tot 35% arbeidsongeschiktheid, een dekking bij 35-80%-arbeidsongeschikt/ WGA-hiaat met inloopdekking, Inlooprisico bij 35-80%-arbeidsongeschikt (WGA-hiaat), en Inkomensaanvulling WW (v/h PAWW).

Overige wijzigingen

 • Ten behoeve van de UPA-aangifte is er, voor pensioenfondsen die hier gebruik van maken, een nieuw veld Indicatie generatieregeling toegevoegd, in de Salarisgegevens de medewerker, op tabblad Verzekeringen Specifiek in sectie UPA. Via dit veld kan worden aangegeven dat de medewerker gebruik maakt van een generatieregeling. Als dit veld wordt aangevinkt, zal deze indicatie mee worden genomen in de UPA-aangifte.
 • Ten behoeve van de UPA-aangifte zijn tevens de verlofsoorten, die kunnen worden gedefinieerd via de Salarisgegevens van de medewerker, in sectie UPA, bij veld Code soort, aangepast vanaf 2023. De verlofsoort Levensloopverlof is verwijderd, Betaald ouderschapsverlof is toegevoegd en de benaming van verlofsoort Ouderschapsverlof is gewijzigd naar Onbetaald ouderschapsverlof. Het is verstandig om of de verlofsoorten van de medewerkers even te controleren.
 • Vanaf het nieuwe loonjaar 2023 sluiten de berekeningswijzen van de cao 0701 Meubelindustrie en 0801 Houthandel industrie aan op de rekenvoorbeelden. Let erop dat vanaf 1-1-2023 het fulltime jaarloon van de medewerker dient te worden ingevuld in de Salarisgegevens van de medewerker. Let er ook op dat de Cao-uren per dag op 7,6 staan in de betreffende pensioencomponenten.

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.974.012
 Assortment:  Date: 20-01-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer