One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Eindejaarshandleiding Exact Compact+ - Deel II - Wijzigingen in 2024

Dit is de eindejaarshandleiding 2023/2024 voor Exact Compact+. De handleiding bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de stappen voor het afsluiten van afgelopen loonjaar. In het tweede deel worden de wijzigingen met betrekking tot het nieuwe loonjaar besproken, en het derde deel vormt de afsluiter waarin het voorbereiden op het boeken in het nieuwe loonjaar wordt behandeld.

In dit document (deel II) worden de wijzigingen die ingaan op 1 januari 2024 besproken die van invloed zijn op uw verloningspakket (Exact Compact+). De wijzigingen zijn vanaf 22 december beschikbaar gemaakt in service pack 501SP14 en 502SP6. U kunt beschikken over deze wijzigingen door een update uit te voeren naar één van deze versies. Indien u reeds over deze versies beschikt, kunt u een update uitvoeren binnen één van deze versies van de software.

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Nieuwsbrief Loonheffingen – Uitgave 2, 17 januari 2024. Aangezien de definitieve versie nog niet is uitgebracht, kan deze informatie nog wijzigen.

Deel I | Deel II | Deel III | 

 

 1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
 2. Alleenstaande-ouderenkorting niet meer uitsluitend via de SVB
 3. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding
 4. Tijdelijke verhoging vrije ruimte werkkostenregeling vervalt
 5. Minimumuurloon voor alle werknemers
 6. AOW-leeftijd in 2024
 7. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
 8. Wijzigingen pensioenuitvoerders/pensioenfondsen

1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding. De gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding wordt per 2024 verhoogd van € 0,21 naar € 0,23.

Exact Compact+
Als er in 2024 een nieuwe component wordt aangemaakt van type Kilometervergoeding belast gedeelte gebruteerd berekend of Kilometervergoeding belast gedeelte bruto berekend, wordt het veld Franchise/bedrag onbelast automatisch op € 0,23 gezet. Als de component al aanwezig is in de administratie, dan dient er een opvolger te worden aangemaakt per 1-1-2024 waarbij het nieuwe bedrag van € 0,23 dient te worden ingevuld. Deze opvolger kan eenvoudig aan alle medewerkers worden gekoppeld via de Componentenwizard.

2. Alleenstaande-ouderenkorting niet meer uitsluitend via de SVB

Voor een werknemer/uitkeringsgerechtigde die aan de voorwaarden van de alleenstaande-ouderenkorting voldoet, hoort tot het bedrag van de loonheffingskorting ook de alleenstaande-ouderenkorting. Tot en met 2023 kon alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de alleenstaande-ouderenkorting toepassen. Vanaf 2024 kan elke uitkeringsinstantie of werkgever deze heffingskorting toepassen.

De alleenstaande-ouderenkorting is een heffingskorting voor een werknemer/uitkeringsgerechtigde die:

 • voor het hele kalenderjaar of een deel daarvan een AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft of daar recht op heeft.
 • in het kalenderjaar geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft omdat hij vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde of omdat hij vanwege geloofsovertuiging gemoedsbezwaard is en daarom geen (volledige) AOW-uitkering heeft opgebouwd.
 • een AOW-uitkering voor gehuwden krijgt, maar niet meer samenwoont omdat de partner bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis woont.

De werknemer/uitkeringsgerechtigde kan er vanaf 2024 voor kiezen om de loonheffingskorting niet door de SVB te laten toepassen. Als hij ervoor kiest om de loonheffingskorting bij de werkgever te laten toepassen, dan kan je vanaf 2024 ook de alleenstaande-ouderenkorting verrekenen. De werknemer/uitkeringsgerechtigde moet de keuze daarvoor schriftelijk aan je kenbaar maken, bijvoorbeeld met het model ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’.

Exact Compact+
Vanaf 2024, is in de Salarisgegevens van de medewerker, op het tabblad Loonheffing het veld Alleenstaande ouderenkorting toegevoegd. Hiermee kan worden aangegeven dat de alleenstaande ouderenkorting dient te worden toegepast voor deze medewerker.

Aangezien het model van de loonstaat door de Belastingdienst per 2024 is uitbreid met een extra selectievakje ten behoeve van de toepassing van de alleenstaande ouderenkorting, hebben wij het mogelijk gemaakt om in het overzicht van de loonstaat, via Beeld > Kolommen aanpassen, een kolom toe te voegen waarmee een overzicht kan worden getoond van de medewerkers waarbij de alleenstaande ouderenkorting van toepassing is.

Daarnaast is het bedrag van de alleenstaande ouderenkorting ook toegevoegd op het verslag Rekenvoorschriften

3. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

De gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 2024 verhoogd van € 2,15 naar € 2,35.

Exact Compact+
Er kan een component van type Netto toeslag worden gebruikt om de onbelaste thuiswerkvergoeding in te richten. Maak hiervoor een opvolger aan en activeer deze bij de betreffende medewerkers vanaf 2024, met het nieuwe bedrag.

4. Tijdelijke verhoging vrije ruimte werkkostenregeling vervalt

In 2023 was de vrije ruimte van de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. In 2024 komt deze tijdelijk verhoging te vervallen en zal 1,92% van toepassing zijn op de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.000 blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Exact
Compact+
Met ingang van 2024 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,92% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Het overzicht Werkkostenregeling in Salaris > Verslagen > Werkkostenregeling is hierop aangepast.

5. Minimumuurloon voor alle werknemers

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een wettelijk minimumuurloon dat het wettelijk minimumloon per maand-, week- en dag vervangt. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden wettelijke minimumjeugduurlonen. Bij een overeengekomen maand-, week- of dagloon is het uurloon vanaf 2024 niet meer afhankelijk van het aantal contracturen per week.

Exact Compact+
Met betrekking tot de introductie van het minimumuurloon vanaf 2024, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Op de loonstrook is de veldnaam Minimumloon hernoemd naar Minimumuurloon. In dit veld zal het minimumuurloon worden vermeld dat hoort bij de leeftijd van de medewerker in de betreffende periode.
 • Op de voorbedrukte loonstrook zal de veldnaam vooralsnog ongewijzigd blijven, maar zal het minimumuurloon worden vermeld dat hoort bij de leeftijd van de medewerker in de betreffende periode, met de extra toevoeging dat het genoemde bedrag per uur is. Voorbedrukte loonstroken kunnen worden opgevraagd door bij het verwerken van de salarisboeking te kiezen voor loonstrook Lay-out 1 en Lay-out 5, als Aanmaken PDF bestand niet is aangevinkt.  
 • In het verslag Rekenvoorschriften zal, als de peildatum op een datum in 2024 wordt gezet, het veld Soort verslag, de verslagen Minimumuurloon en Minimumuurloon BBL bevatten. Door één van deze opties te selecteren, is het mogelijk om de verslagen te bekijken. Deze verslagen zullen de nieuwe tabellen van de minimumuurlonen tonen.
 • De melding "Het brutoloon ligt onder het huidige wettelijke minimum uurloon liggen", wordt getoond als het toegepaste uurloon lager is dan het wettelijke minimumuurloon dat geldt voor de betreffende medewerker.

6. AOW-leeftijd in 2024

Per 1 januari 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

7. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen 

7.1 Indicatie vakantiebonnen wordt vervangen door Indicatie deelname tijdspaarfonds

De indicatie vakantie vakantiebonnen zal worden vervangen door de indicatie deelname tijdspaarfonds. Deze indicatie geeft aan of de werknemer binnen de inkomstenverhouding deelneemt aan een tijdspaarfonds. Hiermee wordt de afspraak tussen werknemer en werkgever bedoeld, waarbij de werknemer een zelfstandig recht heeft op vakantiebijslag en loon tijdens vakantie, verlof en verzuimdagen tegenover een tijdspaarfonds dat de bedrijfsorganisatie heeft ingesteld.

Exact Compact+
In de Salarisgegevens, op het tabblad Loonheffing, is het veld Vakantiebonnen hernoemd naar Deelnemer tijdspaarfonds. In dit veld is de waarde Niet van toepassing hernoemd naar Nee en is de waarde Tijdsparen hernoemd naar Ja. Als één van deze velden in de laatste periode van het voorgaande loonjaar is geselecteerd, wordt deze automatisch geconverteerd naar de nieuwe waarde in het nieuwe loonjaar.

7.2 Vervallen cao-codes

In aangiften loonheffingen over 2024 mogen 136 cao-codes niet meer worden gebruikt. Dit omdat die cao’s of arbeidsvoorwaardenregelingen niet meer geldig zijn. Voor enkele niet meer te gebruiken codes geldt een andere code.

Exact Compact+
In Exact Compact+ kunnen deze codes per medewerker worden gecontroleerd door de medewerkers te openen via Salaris > Personeel > Onderhouden, en vervolgens op het tabblad Salaris op de knop Salarisgegevens te klikken. Hier kan vervolgens op het tabblad Polisadministratie bij het veld Code CAO, de huidige code worden bekeken en aangepast.

De volledige Codelijst cao’s en overige arbeidsvoorwaardenregelingen per 2024, zijn terug te vinden op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

8. Wijzigingen pensioenuitvoerders/pensioenfondsen

Vanaf 2024 zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden bij pensioenuitvoerders en/of pensioenfondsen. Voor onderstaande wijzigingen is een aanpassing doorgevoerd in de software:

Let op: In de komende weken zal meer informatie volgen.

PGB

 • AVH gaat per 1 januari 2024 over van een primo naar een ultimo uitvoering. Dit betekent de dat berekening van het pensioengevend salaris wordt gewijzigd. Tot 1 januari 2024 diende het primo pensioengevend jaarsalaris te worden doorgegeven waarbij het pensioengevend jaarsalaris van 1 januari werd gehanteerd. Vanaf 1 januari 2024 dient het ultimo pensioengevend salaris te worden doorgegeven. Dit is het verdiende salaris per maand (of 4-weken). Deze wijziging heeft invloed op de sectoren Aardappel, Groente en Fruit, Eieren en Kaas.


In Exact Compact+ zijn vanaf het nieuwe jaar voor de cao 4201 - Groothandel in aardappelen, groenten en fruit, nieuwe componenten beschikbaar, die aansluiten op de nieuwe berekeningswijze. Voor de vrijwillige regelingen zal het mogelijk zijn om de nieuwe Regeling kenmerken te kunnen selecteren, zodat de juiste Regeling kenmerken en Regeling varianten mee worden genomen in de pensioenaangifte.

TKP

 • Voor cao 5301 - Particuliere beveiligingsorganisaties, wordt de waarde van het veld Franchise gewijzigd van Dag/uurfranchise naar Uur vanaf het nieuwe jaar. Hierdoor sluiten de berekeningen voor de cao beter aan de rekenregels van het pensioenfonds.


Overige wijzigingen

 • Ten behoeve van de UPA-aangifte is er, op tabblad Verzekeringen specifiek, in de sectie UPA, bij veld Code soort verlof, de nieuwe optie Onbetaald langdurend zorgverlof toegevoegd.   
 • Voor veel fondsen geldt dat de minimumleeftijd voor o.a. het basispensioen is verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar per 1-1-2024. In sommige gevallen betekent dit dat een aspirantenregeling hierdoor is komen te vervallen. De betreffende cao-componenten worden hierop aangepast zodra deze informatie bij ons bekend is.       
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.974.015
 Assortment:  Date: 25-01-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer