One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Projecten

Systeem

De module Projecten kent de volgende systeeminstellingen:

Algemeen

Locaties - Sjabloonmap
Vanaf de projectkaart kunt u documenten aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Selecteer hier de map waarin deze sjablonen staan.

Overnemen bezoekadres naar werkadres bij selecteren opdrachtgever
Met deze instelling geeft u aan of na selectie van de opdrachtgever de bezoekadresgegevens van de relatiekaart van de opdrachtgever overgenomen moeten worden naar de werkadresvelden. Er zijn de volgende opties:

 • Niet overnemen, of
 • Altijd overnemen, of
 • Alleen overnemen indien werkadres leeg is.

Overnemen projectgegevens bij aanmaken deelprojecten
Hiermee geeft u of bij het aanmaken van een deelproject de gegevens van het hoofdproject overgenomen moeten worden. Er zijn de volgende opties:

 • Niet overnemen, of
 • Altijd overnemen, of
 • Om bevestiging voor overnemen laten vragen.

Niet factureren van inkoopfactuurboekingen kunnen instellen
Bij een regieproject kan op tabblad Extra met het selectievakje ‘Niet factureren van inkoopfactuurboekingen’ ingesteld worden dat bij het boeken of inlezen van inkoopfacturen de boekingsregels standaard op niet facturen gezet worden. Dit selectievakje is standaard niet zichtbaar. Hier kunt u instellen of dit bij een project ingesteld mag worden. Zie ook doc. 30.284.363

Projectnummers wijzigbaar
Hiermee geeft u aan of de projectcode nog wijzigbaar is nadat het project aangemaakt is.

Initiële status werkbegroting
Hiermee vult u de status van een werkbegroting op het moment dat deze aangemaakt wordt vanuit de calculatie of vanuit de optie Aanmaken meerwerkbudgetten. Er zijn de volgende opties:

 • Niet bevroren - De werkbegroting kan geheel vrijelijk gewijzigd worden.
 • Budgetopbouw bevroren - Budgetten kunnen alleen gewijzigd worden d.m.v. correcties.
 • Budget bevroren - Budgetten kunnen niet meer gewijzigd worden, er kunnen nog wel budgetverplaatsingen gedaan worden.
 • Bevroren - De werkbegroting is niet wijzigbaar.
Deze instelling heeft betrekking op Projecten Plus en Pro.

Documenten - Opnemen in dossier t/m status:
De uitvoer van rapporten kan als document vastgelegd worden. Hierbij kunt u projecten selecteren die aan het document gekoppeld worden. U kunt hier een tot en met projectstatus instellen waarop het selectievenster van projecten, dat hierbij gebruikt wordt, gefilterd wordt.

Standaard W=T niveau:
In de werkbegroting kunt u bij bewakingscodes aangeven of de werkelijkheid gelijk aan toegestaan. U kunt hier de initiële waarde van de instelling W=T niveau bij een bewakingscode selecteren. Er zijn de volgende opties:

 • Contractueel - Werkelijkheid is toegestaan bij budgetregels gekoppeld aan een inkoopcontractregel.
 • Niet contractueel - Werkelijkheid is toegestaan bij budgetregels die niet aan een inkoopcontractregel gekoppeld zijn.
 • Beide - Werkelijkheid is toegestaan ongeacht de budgetregel gekoppeld is aan een inkoopcontractregel.

Kopersbegeleiding

Gebruik maken van fase projecten
Een fase project is niveau tussen het hoofdproject en de bouwnummers in een kopersbegeleidingsproject. U kunt hier aangeven of u gebruik wilt maken van fases in kopersbegeleidingsprojecten.

Meer-/minderwerk vastleggen per locatie
Hiermee kunt u instellen dat u de meer-/minderwerkopties wilt indelen in locaties.

Onderbouwen meer-/minderwerk
Meer-/minderwerkopties kunnen onderbouwd door calculatieregels of door bewakingscodes. Hier kunt u de standaard ervoor instellen.

Projectcodering - Meer-/minderwerk projectcode aanvullen met
Bij het genereren van bouwnummers worden er per bouwnummer twee projecten aangemaakt: één voor de facturatie van de aanneemsom en één voor meer-/minderwerkpunten. Hier kunt u een teken ingeven waarmee de projectcode voor de meer-/minderwerkpunten aangevuld wordt. Standaard is dit de letter M.

Acties - Meer-/minderwerkpunt aanvragen, vervallen & wijzigen
Deze instellingen zijn buiten gebruik.

Standaard document categorie
Deze instelling is buiten gebruik.

Gebruiker

De module Projecten kent de volgende gebruikersinstellingen:

Algemeen

Layoutset
In een layoutset worden de factuurlayouts en sorteringen vastgelegd. U kunt hier een standaard layoutset selecteren die overgenomen wordt bij het aanmaken van een project.

Projecttype
U kunt hier een standaard projecttype selecteren die overgenomen word bij het aanmaken van een project.

Werkbriefje
Deze instelling is voor de optie Afdrukken werkbriefjes en is niet van toepassing als u de Service module gebruikt. Hiermee stelt u de default voor het selectieventer van werknemer of onderaannemer bij het afdrukken van een werkbriefje.

Projectbewakingen - 0.00 waarden weergeven
Door deze instelling uit te vinken zorgt u ervoor dat in de tabellen van tabblad projectbewakingen en van de werkbegroting de numerieke kolommen leeg gelaten worden bij de waarde 0.

Openen werkbegroting in periode
Als u een werkbegroting heeft kunt u aangeven in welke periode deze moet openen. Er zijn hiervoor een 3 tal opties:

 • Laatst gebruikte werkperiode in het betreffende project.
 • Huidige werkperiode afgeleid van de systeemdatum.
 • Selectievenster werkperiodes - Deze optie toont bij het openen van een werkbegroting een selectievenster om de gewenste werkperiode te selecteren.

 

Kleuren

Eenheidsprijzen /Meer-/minderwerk
Hiermee kunt u afwijkende kleuren voor wijzigbare en niet-wijzigbare kolommen instellen voor de grids (tabellen) in de eenheidsprijzen- en kopersbegeleidingsmodules.

Deelprojecten
Hiermee kunt u afwijkende kleuren voor rijen in het deelprojectengrid.

Meer-/minderwerk project
Deze kleuroptie geeft de rand van de projectkaart een afwijkende kleur indien bij het deelproject de optie MMW (Meer-/minderwerk) aangevinkt is.

Kopersbegeleiding

Status meer-/minderwerk op project standaard op 'Definitief'
Hiermee wordt de status 'Voorlopig' niet gebruikt bij het aanmaken van meer-/minderwerkpunten.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.056.751
 Assortment:  Date: 06-12-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer