One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

WMS Control Center niet gestuurde tellingen

Introductie

Vanuit het Control Center niet gestuurde tellingen kunt u alle acties met betrekking tot het WMS tellingen proces uitvoeren. Wanneer u een gebruiker alléén rechten wilt geven op het terugmelden kunt u besluiten om die gebruiker geen rechten te geven op het Control Center, maar alleen op het menupad voor het lezen van de scanner.

Het Control Center Voorraad niet gestuurde tellingen kunt u opstarten via [WMS, Te verwerken, Voorraadtellingen, Control Center niet gestuurde tellingen]. In dit menupad kunt u een teltraject aanmaken

De knoppen in het Control Center geven tevens het proces aan.

 • Een nieuwe inventarisatie aanmaken
 • Terugmelden
 • Vergelijken
 • Verwerken

 

Uitleg van de velden

Sectie Traject

Magazijn
Hier kunt u een selectie maken op het magazijn van de telling. Wanneer u geen selectie wilt maken op het magazijn selecteert u de optie 'Alle'.

Telling
Hier kunt u een selectie maken op de telreeksen die al zijn aangemaakt.

Artikelgroep
Hier kunt u een selectie maken op een artikelgroep of een reeks artikelgroepen. Wanneer u geen selectie wilt maken op artikelgroepen selecteert u de optie 'Alle'.

Artikelcode
Hier kunt u een selectie maken op de artikelcode of een reeks artikelcodes. Wanneer u geen selectie wilt maken op artikelen selecteert u de optie 'Alle'.

Sectie Extra

Status
Hier kunt u een selectie maken op de status van de transactie. De status bepaalt onder andere welke acties er voor de transactie mogelijk zijn er welke knoppen er beschikbaar zijn. Met de optie 'Alle' kunt u alle statussen in één keer tonen. De beschikbaarheid van de knoppen is dan afhankelijk van de status van de regel die u heeft geselecteerd. Tevens is dan de kolom 'Status' beschikbaar die u de mogelijkheid biedt om de regels op status te sorteren.

In het midden van het scherm worden de voorraadtransacties getoond die voldoen aan de opgegeven criteria. Hier kunt u de transacties waarvoor u een actie wilt uitvoeren markeren. Per transactie worden een aantal gegevens getoond. Het is afhankelijk van de status van de transactie welke kolommen gevuld zijn.

Telling
Deze kolom toont een uniek volgnummer voor een aangemaakte telling.
U ziet echter alleen regels in de status "Nieuw" (en dus een telling nummer) als u bij het aanmaken van de telling ook de optie 'Op traject vergelijken' heeft aangevinkt. Indien deze optie uitgevinkt was, ziet u pas een telling nummer na teruglezen van tellingen in de status 'Gescand' of daarna.

Referentie
In deze kolom wordt de referentie van de telling getoond.

Peildatum
In deze kolom wordt de datum van de telling getoond.

Magazijn
In deze kolom wordt het magazijn van de telling getoond.

Artikelcode / Omschrijving
In deze kolommen worden de code en de omschrijving van het getelde artikel getoond.

Scanner
In deze kolom wordt de scanner getoond waarop de telling is geregistreerd.

Orderpicker
In deze kolom wordt de orderpicker getoond die de telling heeft geregistreerd.

Voorraad / Gescand / Minder gescand / Meer gescand
Deze kolommen worden gevuld nadat u de vergelijking (knop 'Vergelijking') heeft uitgevoerd. De kolommen tonen de voorraad in de administratie, de getelde voorraad en het verschil tussen deze twee.

Artikelgroep / Omschrijving
In deze kolommen worden de code en de omschrijving van de artikelgroep van het getelde artikel getoond.

Locatie / Locatie
In deze kolommen wordt het traject van locaties getoond dat gebruikt is bij het aanmaken van de telreeks.

Onderaan het scherm zijn de volgende knoppen aanwezig.

Actualiseren
Nadat u de selectiecriteria heeft aangepast kunt u met deze knop het scherm verversen.

Nieuw
Na (of voor) u de de voorraad heeft geteld in (een deel van) het magazijn, kunt u een nieuwe inventarisatie aanmaken. Dit kunt u uitvoeren via de knop 'Nieuw'.

U geeft hier de selectie van artikelen op die daadwerkelijk zijn geteld. Op basis van verschillende selectiecriteria zoals een traject van magazijnen, locaties, artikelgroepen en artikelen kunt u dit opgeven. Tevens kunt u een selectie maken op de status van een artikel. U geeft verder een peildatum op. Dit betreft de datum waarop geteld is.

Met de instelling 'Scan eenheid' kunt u configureren hoe u de voorraad wilt scannen in het magazijn. U heeft hier de volgende mogelijkheden:

 • Verkoopeenheden: dit is de oude manier om tellingen te scannen: het SKU nummer kan niet worden gescand in het 'Locatie' of 'Artikel' veld op de handterminal om zo de voorraad te identificeren en de details voor te vullen in het scanscherm. Alle details van de SKU inhoud dienen te worden bevestigd.
 • SKU: het SKU nummer kan worden gescand in de 'Locatie' of 'Artikel' velden op de handterminal om zo de voorraad te identificeren en de details voor te vullen in het scanscherm.
  Wat er vervolgens gebeurd is afhankelijk van de instelling 'Velden bevestigen' in de Algemene HT instellingen:
  • wanneer 'Velden bevestigen' is uitgevinkt wordt de SKU 'geteld' na het scannen van het SKU nummer, SKU details zoals artikel, serie/batch of aantal worden aangenomen en overgeslagen;
  • wanneer 'Velden bevestigen' is aangevinkt worden de SKU details voorgevuld en dient u alle details van de SKU inhoud te bevestigen. Dit geeft u tevens de mogelijkheid om het SKU aantal te wijzigen.  

Referentie
Hier kunt u een referentie opgeven die wordt gebruikt als omschrijving in de aangemaakte boeking.

Project  / Toewijzen
De instelling 'Toewijzen' is beschikbaar vanaf product update 411 en alleen aanwezig wanneer in de algemene WMS instellingen de optie 'WMS toewijzingen: Projecten' is aangevinkt en in de WMS Inventarisatie instellingen de optie 'Genereren: WMS toewijzingen' is aangevinkt. Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt de getelde voorraad, bij het 'Vergelijken' na het terugmelden van de tellingen, toegewezen aan het project. Wanneer deze optie is uitgevinkt, wordt het project alleen voor rapportage doeleinden opgeslagen, na het verwerken van de telling. Voor meer informatie over WMS Toewijzingen, zie E-WMS - Toewijzingen.

Grootboekrekening
Here kunt u aangeven op welke tegenrekening de telling tegengeboekt moet worden. Wanneer u hier geen rekening opgeeft wordt de kostprijs verkooprekening van hget artikel gebruikt.

Op traject vergelijken
Bij het aanmaken van een niet-gestuurde telling in WMS is het mogelijk de optie 'Op traject vergelijken' aan te vinken. Aan de hand van een voorbeeld wordt de werking van deze optie uitgelegd. De optie op traject vergelijken controleert in de vergelijkingsstap niet de voorraad van dat artikel op de gepickte locatie(s), maar de voorraad van de artikelen op alle locaties binnen de aangemaakte tel-reeks.

Het artikel 'ACHAIR' ligt volgens de voorraad binnen magazijn 'HOOFD' op de volgende locaties:

 • LOC1 - 100 stuks
 • LOC2 - 50 stuks
 • LOC5 - 5 stuks

Er wordt een niet gestuurde telling aangemaakt voor artikel 'ACHAIR' voor het gehele magazijn 'HOOFD'. Tijdens deze tellingen wordt de volgende voorraad geteld:

 • LOC1 - 75 stuks
 • LOC2 - 100 stuks  
Wanneer de telling nu na het teruglezen vergeleken wordt zal de het volgende resultaat getoond worden: 
 Locatie  Oud  Nieuw  Verschil
 LOC1 100  75 - 25
 LOC2 50  100 50
 LOC5 0 - 5

Ondanks dat LOC5 ogenschijnlijk niet geteld is, wordt deze toch meegenomen in de vergelijking. En wordt de voorraad hierop ook aangepast.

 

Nadat u de juiste selectie heeft opgegeven klikt u op 'Start'. Wanneer de inventarisatie succesvol is aangemaakt verschijnt hiervan een melding. Wanneer u een nieuwe telling aanmaakt en er reeds bestaande telling aanwezig is die deze telling overlapt, ziet u een nieuw scherm waarin u de reeds bestaande en overlappende telreeks kunt verwijderen. Maar u kunt het scherm ook gewoon sluiten en er zo voor zorgen dat er geen nieuwe telreeks wordt aangemaakt.

Terugmelden
Nadat u de telling heeft geregistreerd op de handterminal dient u deze terug te lezen in de administratie. Dit kunt u uitvoeren via deze knop. Het terugmelden kunt u tevens uitvoeren via [WMS, Te verwerken, Voorraadtellingen, Lees van scanner]. Eventueel kunt u middels de knop 'Openen' de transactie nog aanpassen.

Vergelijken
Met deze knop wordt de voorraad voor ieder magazijn/locatie/artikel zoals deze bekend is in de administratie vergeleken met de voorraad die daadwerkelijk geteld is. Afhankelijk van de instelling worden twee rapporten afgedrukt. Een rapport met de fouten in de getelde voorraad (verschil tussen de telling en de voorraad in de administratie) en een rapport met de correct getelde voorraad.

Vervolgens keert u terug naar het Control Center. Hier worden alle artikelen met verschillen getoond. De kolommen 'Voorraad', 'Gescand', 'Minder gescand' en 'Meer gescand' zijn nu gevuld.

Verwerken
Deze knop is alleen van toepassing op de status 'Afgehandeld'. Met deze knop kunt u de telling verwerken.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.777.509
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer