One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Aanmaken betaalrun: Debiteur openstaande post

[Finance: Bankieren, Incasso, Aanmaken]

Middels deze functie wordt een incassorun aangemaakt op de basis van de door u aangegeven openstaande posten. Zodra een openstaande post is toegevoegd aan een incassorun, krijgt deze de status "aangemaakt". U kunt meerdere openstaande posten in één incasso-opdracht (dit is de opdracht die middels het in het aan de bank geleverde bestand wordt meegeven) samenvoegen. Het betreft hier verdichten openstaande posten die bij het aanmaken van de run tevens de status "aangemaakt" meekrijgen. Een incassorun kan worden bewerkt door posten te verwijderen [Finance: Bankieren, Incasso, Verwijderen] of te wijzigen [Finance: Bankieren, Incasso, Onderhoud]. Alleen van openstaande posten van debiteuren waar een incassoregeling voor aanwezig is, komen de openstaande posten in aanmerking om geïncasseerd te worden.

Selectie

Debiteur
Kies een debiteur of een traject van debiteuren, waarvoor u een advieslijst wilt aanmaken.

Factuur: Vervaldatum / datum te incasseren
Kies een traject van vervaldata waarvoor u een advieslijst wilt aanmaken. De vervaldatum zou u in dezen kunnen lezen als de "te incasseren datum". Hier selecteert u alle posten die tot u tot een bepaalde "te incasseren" datum wenst te selecteren.

Dagboeknummer
Kies een dagboek of een traject van dagboeken. Alleen de debiteuren met openstaande posten worden in het betreffende dagboek gekozen. Kies na op 'OK' gedrukt te hebben voor het bankboek waarvoor een incasso-advieslijst gemaakt moet worden.

Betaalwijze
Als u deze instelling inschakelt, krijgt u alle openstaande posten van de geselecteerde debiteur(en) te zien. Ook die posten die niet per incasso betaald worden.

 

Voorkeuren

Toon selectie
Wanneer u deze optie niet selecteert zal de betaarun direct aangemaakt worden. Als de optie wel geselecteerd is, worden de geselecteerde posten getoond en dienen de posten gemarkeerd te worden voor betaling.

Vanaf (Bankboek):
T/M (Bankboek):
Selecteer de bank/giro boeken waar u een incassobestand voor wenst aan te maken. De incassoregeling van de debiteur is gekoppeld aan een bank of giroboek waarmee u aangeeft dat openstaande posten van deze debiteur middels de bankrekening van het aangegeven bank/giro boek worden gedmporteerd.

Peildatum
Dit veld toont de peildatum van waaruit de selectie van openstaande posten wordt opgebouwd.

Verzamelen betalingen
Selecteer Ja/Nee/Alleen debitnota's.
- Ja: De betaling aan deze debiteur dient te worden gecumuleerd met andere openstaande posten van deze debiteur die ook verzameld moeten worden. U kunt alleen een verzamelbetaling uitvoeren als het totaalbedrag van de te verrekenen debitfacturen per debiteuren bankrekening kleiner is dan het totaal van de te betalen openstaande posten.
- Nee: Er wordt niet verzameld. Iedere post wordt afzonderlijk betaalbaar gesteld.
- Alleen debitnota's: Er worden alleen verzamelbetalingen aangemaakt indien er sprake is van een verdiscontering met debitnota's. Als u deze optie kiest wordt voor een specifieke debiteur met meerdere openstaande posten één betaalopdracht gemaakt als er in de verzameling van openstaande posten ook negatieve posten voorkomen.

Gebruiken betalingskenmerk
Wanneer u deze instelling aanzet kunt u geen gebruik maken van de 'Vaste omschrijving'. U gebruikt de betaalreferentie die u hebt opgegeven in de boeking. 

Vaste omschrijving
Als u geen gebruik maakt van het betalingskenmerk, kunt u een omschrijving in voeren die voor alle betalingen in een bepaalde betaalrun moet worden gehanteerd, in plaats van de betaalreferentie die u hebt opgegeven in [Finance: Boeken, Boekingen, Invoeren boekingen]. Als u deze instelling uitschakelt, kunt u handmatig voor elke openstaande post een nieuwe omschrijving invoeren.

Maximum bedrag
Hier stelt u een maximumbedrag in dat het totaalbedrag van de geselecteerde posten niet mag overschrijden. Als suggestie verschijnt het saldo van het geselecteerde dagboek; u kunt deze waarde accepteren maar ook wijzigen. Als het maximumbedrag negatief is, kunt u geen openstaande posten selecteren. Als u een maximumbedrag van EUR 0,-- invoert, wordt er geen controle op eventuele overschrijding van het maximumbedrag uitgevoerd. Dit veld is alleen benaderbaar als u in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Betalingen, Algemeen] het veld 'Gebruik maximum bedrag uit bankboek' hebt geactiveerd.

Tonen: Alle betaalwijzen
Als u deze optie aanvinkt zullen alle posten getoond worden, ook de posten met een afwijkende betaalwijze. 


Exact Financials > Finance > Electronic banking > Crediteuren en debiteuren automatisch betalen > Aanmaken betalingen


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.223
 Assortment:  Date: 10-04-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer