One moment please...
 
 
Exact Compact   
 

Eindejaarshandleiding Exact Compact - Deel II - Wijzigingen in 2022

Dit is de eindejaarshandleiding 2021/2022 voor Exact Compact. De handleiding bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de stappen voor het afsluiten van afgelopen loonjaar. In het tweede deel worden de wijzigingen met betrekking tot het nieuwe loonjaar besproken, en het derde deel vormt de afsluiter waarin het voorbereiden op het boeken in het nieuwe loonjaar onder de loep wordt genomen.

In dit document (deel II) worden de wijzigingen die ingaan op 1 januari 2022 besproken die van invloed zijn op uw verloningspakket (Exact Compact+). De wijzigingen worden beschikbaar gemaakt in Service Pack 420SP19, 421SP13 en 422SP1 vanaf 20 december 2021.

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Nieuwsbrief Loonheffingen – Uitgave 2, 23 november 2021. Aangezien de definitieve versie nog niet is uitgebracht, kan deze informatie nog wijzigen.

Deel I | Deel II | Deel III |   

 

 


 1. Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)/Wko
 2. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 3. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
 4. AOW-leeftijd in 2022
 5. Overige wijzigingen
 6. Wijzigingen pensioenuitvoerders/pensioenfondsen

1. Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)/Wko

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de basispremie Aof vervangen door een gedifferentieerde premie Aof. Kleine werkgevers gaan over het premieloon van hun werknemers een lagere gedifferentieerde premie Aof betalen dan overige (middelgrote en grote) werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Op de mededeling/beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk zal de Belastingdienst ook aangeven of een werkgever voor het Aof klein of (middel)groot is.

Over de volgende uitkeringen, toeslagen en loonbetalingen is een werkgever altijd de hoge premie Aof verschuldigd:

 • Uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW). Dit geldt als de werkgever de uitkering namens UWV aan zijn werknemer betaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager;
 • WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof;
 • Toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
 • Het loon uit een WSW-dienstbetrekking;
 • Wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2001.

De opslag voor de Wet kinderopvang (Wko) blijft van toepassing op de gedifferentieerde Aof premie. Bovenop de lage of hoge premie betaalt u dus de opslag voor de Wko. De opslag Wko berekent u over de (gezamenlijke) grondslag van de Aof.

Exact Compact
In Exact Compact is in de salarisgegevens van de medewerkers het veld 'Premie Aof' toegevoegd. Dit veld kunt u vinden onder het bestaande veld 'Aof' in de sectie 'Sociale verzekeringen' op het tabblad 'Polisadministratie' van de salarisgegevens. In dit veld kunt u de optie 'Aof laag', 'Aof hoog' en 'Aof uitkering' selecteren.

Aandachtspunten:

2. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

De definitie van een kleine werkgever voor de gedifferentieerde premie Whk verandert per 1 januari 2022. De grens voor een kleine werkgever gaat van 10 naar maximaal 25 maal het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar. Daarmee is de grens van een kleine werkgever voor de gedifferentieerde premie Whk vanaf 2022 gelijk aan de grens van een kleine werkgever voor de gedifferentieerde premie Aof. Op de mededeling/beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk zal de Belastingdienst ook aangeven of een werkgever voor het Aof klein of (middel)groot is.

Exact Compact
Als er per 1-1-2022 een nieuw percentage van toepassing is, dan kan er in Exact Compact een opvolger worden aangemaakt voor component WHK-DIFF (WHK-gedifferentieerd) met begindatum 01-01-2022 en kan het nieuwe percentage worden ingevuld.

3. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

3.1 Nieuwe rubrieken voor Arbeidsongeschiktheidsfonds

De rubriek 'Basispremie Aof' komt te vervallen. Daar komt voor in de plaats:

 • 3 afzonderlijke rubrieken voor de aanwas van het premieloon Aof, namelijk de aanwas van het premieloon Aof laag, de aanwas van het premieloon Aof hoog en de aanwas van het premieloon Aof dat hoort bij een uitkering.
 • 3 afzonderlijke rubrieken voor de over het premieloon Aof verschuldigde premies: premie Aof laag, premie Aof hoog en premie Aof uitkering. Voor de opslag Wko komt er een afzonderlijke rubriek (Opslag Wko).

De rubrieken Aof vult u als volgt in:

 • Aof laag
  In deze rubrieken vult u de grondslagaanwas en premie in, voor zover dat betrekking heeft op loon dat door een zogenoemde 'kleine' werkgever wordt betaald
 • Aof hoog
  In deze rubrieken vult u de grondslagaanwas en premie in, voor zover dat betrekking heeft op:
 • loon dat door een zogenoemde (middel)grote werkgever wordt betaald, zie ook punt 1.
 • loon voor een zogenoemde WSW-werknemer, zie ook punt 3.4, code aard arbeidsverhouding 21, 22 of 23
 • Aof uitkering
  In deze rubrieken vult u de grondslagaanwas en premie in, voor zover dat betrekking heeft op:
  • uitkeringen op grond van de WW, ZW, WIA (WGA/IVA), WAO, WAZO en Toeslagenwet. Dit geldt ook als u die uitkering uitbetaalt als eigenrisicodrager of doorbetaalt als werkgeversbetaling.
  • wachtgeld voor zover dat valt onder de oude regeling. Dat is het geval als u de 'Indicatie wachtgeld oude regeling' aanlevert met 'Ja'

3.2  Code incidentele inkomstenvermindering

Op 2 augustus 2022 treedt – als ook de Eerste Kamer daarmee instemt – het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof in werking. De Belastingdienst anticipeert hierop door ook deze verlofsoort 'Betaald ouderschapsverlof' als incidentele inkomstenvermindering te kunnen opgeven in de aangifte loonheffingen, naast de huidige regeling 'Aanvullend geboorteverlof'.

Vanaf januari 2022 gebruikt u voor beide verlofsoorten (betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof) code 'K'. Dat staat voor 'Kindverlof'. Als voor een werknemer, waarvoor u in de aangifte van december 2021 nog code 'G' gebruikte, het aanvullend geboorteverlof in januari 2022 doorloopt, gebruikt u in de aangifte van januari dus code 'K'.

Indien u als werkgever een eigen (deels) betaald ouderschapsverlofregeling hanteert, dan gaat dit buiten de WAZO om. Omdat er geen WAZO-uitkering van toepassing is, wordt er geen code 'K' aangeleverd. Als het loon lager is dan gebruikelijk door onbetaald verlof, dan is code 'O' van toepassing.


Exact Compact
In Exact Compact is de code 'Kindverlof' beschikbaar bij het veld 'Code inkomstenvermindering'. Dit veld kunt u vinden in de sectie 'Overige' op het tabblad 'Polisadministratie', in de Salarisgegevens van de medewerker. Bij werknemers waar in 2021 de code 'Aanvullend geboorteverlof' is geselecteerd en het verlof doorloopt in 2022, zal de code 'Aanvullend geboorteverlof' worden aangepast naar code 'Kindverlof'.

3.3 Arbeidsvoorwaardenbedrag

Vanwege de opkomst van diverse vormen van door de werknemer te besteden budgetten, zoals individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget (PKB), employee benefit of vergelijkbare benamingen wordt een wijziging doorgevoerd in de aangifte loonheffingen.

Hiervoor treft u vanaf 2022 twee nieuwe rubrieken aan in de aangifte loonheffingen:

 • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
 • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Onder dit begrip valt ook wat de Belastingdienst tot en met 2021 bedoelde met 'Extra periode salaris'. In verband hiermee vervallen de twee rubrieken voor de 'Extra periode salaris'.

Exact Compact
In Exact Compact hebben er wijzigingen op de achtergrond plaatsgevonden, die ervoor zorgen dat de juiste rubrieken in de loonaangifte worden gevuld op basis van de gebruikte componenten. Wat van belang is, is of er gebruik wordt gemaakt van een keuzebudget en of de vakantiebijslag en/of 13e maand/eindejaarsuitkering hier onderdeel van uitmaakt.

Als de vakantiebijslag geen onderdeel uitmaakt van een keuzebudget, zullen reservering en -uitbetaling in de huidige Vakantiebijslag-rubrieken worden geplaatst. Zodra, of de vakantiebijslag, of de 13e maand/eindejaarsuitkering deel uit maken van een keuzebudget, worden deze toegevoegd aan de nieuwe arbeidsvoorwaardenbedrag-rubrieken. Indien er sprake is van zowel vakantiebijslag, als een 13e maand/eindejaarsuitkering en een keuzebudget, dan worden zowel de Vakantiebijslag- als de Arbeidsvoorwaardenbedrag gevuld in de loonaangifte. Dus als er een keuzebudget van toepassing is, dan wordt de rubriek van het Arbeidsvoorwaardenbedrag gevuld en wordt er ook gekeken of er apart vakantiebijslag 13e maand/eindejaarsuitkering van toepassing is.

3.4 Code soort inkomstenverhouding/ inkomenscode

In paragraaf 30.12 van het Handboek loonheffingen vindt u een algemene toelichting op de rubriek 'Code soort inkomstenverhouding/ inkomenscode' van de aangifte loonheffingen.

Onderstaande codes zijn niet meer van toepassing vanaf 2022:

 • 35 - Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nWW), vervalt omdat dat soort uitkeringen niet meer voorkomen.
 • 54 - Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is, vervalt omdat in 2021 ook het overgangsrecht inzake de levensloopregeling is vervallen.

Exact Compact
Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om deze codes te selecteren. Als u deze codes in 2021 wel had geselecteerd, dan worden deze omgezet naar code '15 – Loon/salaris niet onder te brengen onder 11, 13 of 17' als u loonjaar 2022 opent. Indien een andere code van toepassing is, dan kunt u deze selecteren in de Salarisgegevens van de medewerker.

3.5 Code aard arbeidsverhouding

In paragraaf 30.13 van het Handboek loonheffingen vindt u een algemene toelichting op de rubriek 'Code incidentele inkomstenvermindering' van de aangifte loonheffingen.

In 2021 kent u code aard arbeidsverhouding 10 voor de WSW-werknemer. Deze code komt per 2022 te vervallen. Daar komen 4 nieuwe codes voor in de plaats, namelijk:

 • code 21: WSW beschut werk
 • code 22: WSW detachering bij reguliere werkgever
 • code 23: WSW begeleid werk
 • code 24: Participatiewet beschut werk

Reden voor uitsplitsing is dat onder andere UWV beter het recht op loonkostenvoordeel banenafspraak voor de werkgever kan bepalen. Een werkgever kan alleen in geval van code 23 daar recht op hebben. Voor codes 21, 22 en 24 geldt namelijk geen recht op dit loonkostenvoordeel. Code 22 is ook nodig vooruitlopend op de invoering van het wetsvoorstel Wet Banenafspraak. Na invoering daarvan kan een werkgever ook bij code 22 mogelijk recht hebben op een loonkostenvoordeel.

Exact Compact
Bij het openen van het loonjaar zal er een verslag worden getoond waarin wordt aangegeven dat u de 'Code aard arbeidsverhouding' aan dient te passen bij de medewerker(s) waar u in het vorige loonjaar code 10 had gebruikt. Bij deze medewerkers zal nu standaard code 21 worden geselecteerd, maar dient dus aangepast te worden als er een andere code van toepassing is.  

3.6 Code reden einde arbeidsovereenkomst

De Code reden einde arbeidsovereenkomst geeft inzicht in de reden van de eindiging van de arbeidsovereenkomst en zijn onder meer nodig zodat UWV op een juiste wijze het recht op uitkering van de werknemersverzekeringen kan vaststellen.

Vanaf 2022 is code 2 – 'Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV' (welke voor de pensioenaangifte reeds is veranderd naar codes 80 – 'Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV' en 81 – 'Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV') vervangen door:

 • code 05 – 'Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV' en
 • code 06 – 'Opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV.'

Exact Compact
Vanaf 2022 zullen deze nieuwe codes beschikbaar zijn in de Salarisgegevens van de medewerker, op het tabblad 'Polisadministratie'.

3.7 Code fase indeling F&Z

Met ingang van 30 december 2019 hebben de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) hun cao's geharmoniseerd, waardoor het onderscheid in fase 1 en fase 2 wegvalt uit de cao van de NBBU. Dit heeft impact op de coderingen in de rubriek Code fase indeling F&Z. Deze coderingen geven aan in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

 • Code 1 en 2 worden samengevoegd tot Code 1 - Fase 1-2 met uitzendbeding
 • Code 41 en 42 worden samengevoegd tot Code 41 - Fase 1-2 zonder uitzendbeding
 • Code 43 en 44 worden samengevoegd tot Code 43 - Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting

Exact Compact
In Exact Compact zal er voor de medewerkers waarbij code 2, 42 en 44 zijn geselecteerd in het voorgaande loonjaar, een conversie plaatsvinden naar code 1, 41 en 44 als het nieuwe loonjaar wordt geopend.

4. AOW-leeftijd in 2022

In 2022 wordt de AOW-leeftijd met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden.

5. Overige wijzigingen

 • Wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot

Voor auto’s zonder CO2‑uitstoot geldt een korting op het bijtellingtarief van 22%. Het kabinet stelt voor om de korting op de bijtelling met ingang van 1 januari 2022 te verlagen met 6%-punt. Dan wordt de bijtelling 16%. Er wordt daarnaast voorgesteld om met ingang van 1 januari 2022 de zogenoemde cap te verlagen van € 40.000 naar € 35.000. De cap is het maximale deel van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is. Door deze wijzigingen bedraagt de korting voor de auto van de zaak zonder CO2‑uitstoot in 2022 derhalve maximaal € 2.100. Het is de bedoeling om in 2023 de cap verder te verlagen tot € 30.000. De cap geldt niet voor waterstofauto’s en auto’s met geïntegreerde zonnepanelen.

 • Vrije Ruimte Werkkostenregeling

Met ingang van 2022 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. In Exact Compact is het overzicht 'Werkkostenregeling' in [Salaris, Verslagen, Werkkostenregeling] hierop aangepast.

6. Wijzigingen pensioenuitvoerders/pensioenfondsen

Vanaf 2022 zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden bij pensioenuitvoerders en/of pensioenfondsen. Voor onderstaande wijzigingen is een aanpassing doorgevoerd in de software:

Let op: In de komende weken zal meer informatie volgen. 

TKP

 • Aanlevering PME via UPA

Vanaf 1 januari 2022 gaat TKP de administratie van PME Pensioen uitvoeren. PME (Pensioenfonds van de Metalektro) gaat daarmee gebruik maken van UPA. Vanaf loonjaar 2022 is het mogelijk om voor de cao 1101 Metalektro een UPA-aangifte aan te maken.

 • Aanlevering piekarbeiders BPL

TKP heeft bekend gemaakt dat piekarbeiders vanaf 2022 niet meer kunnen worden aangemeld bij pensioenfonds BPL via het oude aangiftebestand (MDVPLO). In Exact Compact is het nu mogelijk om een CSV-bestand te genereren voor meerdere piekarbeiders tegelijk. Via een upload van dit bestand op het werkgeversportaal,kunnen de piekarbeiders eenvoudig worden aangemeld. De regeling piekarbeid is van toepassing op de cao's:

 • 0103 Open Teelten Boomkwekerij
 • 0112 Open Teelten Landbouw
 • 0113 Open Teelten Tuinbouw
 • 0114 Open Teelten Bloembollen
AZL
 • Fusie Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw met BPF Vlakglas

Zodra er goedkeuring is van DNB,gaat het pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw per 1-1-2022 fuseren met BPF Vlakglas. De Vlakglas werkgevers gaan in 2022 nog niet over op UPA en voor de sectoren Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw blijft aanlevering via UPA 2022 voortbestaan. Voor de gebruiker wijzigt er dus vooralsnog niets t.a.v. de aanlevering van de pensioenaangifte. De cao-wijzigingen voor 2022 zijn uiteraard wel verwerkt in de software.

Update december 2021: De fusie tussen het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) en het pensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV) is uitgesteld. Voor de werkgever en werknemers van de sector Houtverwerkende Industrie en de sector Jachtbouw zal op 1-1-2022 de pensioenregeling van PHJ gelden.

Overige wijzigingen

Nieuwe CAO Hellende daken

Vanaf 2022 zal de cao Hellende daken door Exact worden ondersteund.
De cao codes 0307 - Hellende Daken en 0308 - Hellende Daken UTA zijn toegevoegd aan de software.

Wijziging in berekening StiPP-Pensioen

Vanaf 1 januari 2022 is de berekening van het StiPP pensioen aangepast met betrekking tot het pensioengevend salaris en de reserveringen. Het pensioengevend salaris bestaat dan uit het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto, het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’’). Omdat het SV-loon leidend wordt, betekent dat tevens dat reserveringen alleen nog maar pensioengevend zijn op het moment dat de reservering daadwerkelijk wordt uitbetaald.

In Exact Compact is de wijziging met betrekking tot het pensioengevend salaris reeds verwerkt in de software. Voor wat betreft de wijziging met betrekking tot de reserveringen, die tot 2022 nog pensioengevend waren, maar vanaf 2022 alleen nog pensioengevend zijn bij uitbetaling, is ook aangepast in de software. Hiervoor hoeft u zelf niets aan te passen. 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.812.350
 Assortment:  Date: 10-01-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added