One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Calculaties Plus/Pro

Op de ze pagina vindt u informatie over de instellingen van module Calculaties Plus/Pro.

Systeem

De module Calculaties kent de volgende systeeminstelingen:

Bereken Arbeid - Norm is bepalend
Bij de calculatieregels is een arbeidsnorm en de arbeidsuren vastgelegd. Deze instelling geeft aan dat bij berekeningen van arbeidsbedragen de norm als uitgangspunt genomen wordt. Als men 'Norm is bepalend' uitvinkt worden de arbeidsuren die met 2 decimalen afgerond zijn als uitgangspunt genomen.

Deze instelling geldt als standaardwaarde voor het aanmaken van nieuwe calculaties. In de eigenschappen van een calculatie kan men indien nodig van deze instelling afwijken.

Recepttotaal afronden
Alle bedragen in calculatieregels zijn onderbouwd door receptregels. Hiermee kunt u aangeven dat het totaalbedrag van een receptegel op 2 decimalen afgerond wordt, alvorens het gebruikt wordt in de berekening van de calculatieregel. Het aanvinken van de instelling Recepttotaal afronden heeft als nadeel dat als men in de calculatieregels een bedrag invult, dat dit bedrag iets aagepast kan worden door herbereking vanuit de onderliggende receptregels. Dit kan bijvoorbeeld optreden als men offertetotaal van een onderaannemer invult in combinatie met een aantal vierkante meters.

Maximum aantal bouwdeelniveaus
In Calculatie Pro kunnen bouwdeelregels (calculatieregels) onderbouwd worden door andere bouwdeelregels. Er onstaan zo meerdere niveaus in een calculatie. Met deze instelling stelt u een limiet in voor het het aantal niveaus dat toegepast mag worden in een calculatie. Bij maximum 0 is het aantal bouwdeelniveaus ongelimiteerd. Bij maximum 1 komt de functionaliteit van het calculatievenster overeen met die van Calculatie Plus: Er is 1 niveua met calculatieregels die onderbouwd worden met receptregels.

Receptregels toegestaan vanaf niveau Hiermee geeft u aan bij welke bouwdeelniveau men receptregels mag invoeren. Hiermee kunt u instellen dat receptregels alleen aan het laagste bouwdeelniveau gekoppeld mag worden. Geef deze instelling dan dezelfde waarde als Maximum aantal bouwdeelniveaus.

De instellingen Maximum aantal bouwdeelniveaus en Receptregels toegestaan vanaf niveau gelden als standaardwaarde voor het aanmaken van nieuwe calculaties. In de eigenschappen van een calculatie kunt u op tabblad Extra hiervan afwijken.

Bouwdelen naar oorspronkelijk niveau kopiëren
Indien u gebruik maakt van meerdere bouwdeelniveaus met een vastgesteld maximum aantal bouwdeelniveaus wordt het aanbevolen deze instelling aan te vinken, omdat dan bij het kopiëren van bouwdelen de geselecteerde calculatieregels op dezelfde niveau's geplaatst worden.

Spreadsheets per subcalculatie
In Calculatie Pro kunt u gebruik maken van spreadsheets voor onderbouwing van hoeveelheden i.p.v. uittrekstaten. In de eigenschappen van de calculatie kunt u deze spreadsheets koppelen. Met deze instelling geeft u aan of u per subcalculatie de spreadsheets wilt vastleggen, of dat u werkt met 1 lijst van spreadsheet voor alle subcalculaties.

Gegevens van bouwdeel altijd overnemen naar recepten
U kunt deze instelling aanvinken als u de normen, prijzen en bedragen altijd op calculatiregegelniveau wilt invoeren en nooit handmatige wijzigingen of toevoegingen aan receptregels wilt maken. Deze instelling geldt als standaard waarde voor het aanmaken van een nieuwe calculatie. Op tabblad Extra van de eigenschappen van de calculatie kunt u eventueel van deze instelling afwijken.

Standaard stuurcode gebruiken
Deze instelling zorgt ervoor dat u in de eigenschappen van de calculatie op tabblad Algemeen een standaard stuurcode voor nieuwe regels kunt invullen. U kunt hier de default standaard stuurcode instellen.

Recepturen gebruiken
In de module Middelen Plus kunt u recepturen gebruiken. U kunt hier aangeven als u de mogelijkheid wilt hebben om de calculatie in het middelenselectievenster gebruik te kunnen maken van recepturen.

Gebruiker

De module Calculaties kent de volgende gebruikersinstelingen:

Algemeen

Aanmaken nieuwe calculatie - Keuzevenster overnemen eigenschappen andere calculatie
Bij het aanmaken van een nieuwe calculatie wordt de vraag gesteld of de eigenschappen van een andere calculatie overgenomen moeten worden. Deze instelling zorgt ervoor dat hierbij een venster verschijnt waarin u per onderdeel van de eigenschappen kunt aanvinken of het overgenomen moet worden.

Automatisch codes genereren - Nieuwe calculatie
Deze instelling zorgt ervoor dat een nieuwe calculatie automatisch een code toegekend krijgt. Dit is een volgnummer binnen het project. U kunt hierbij aangeven of de code aangevuld moet worden met voorloopnullen tot een lengte van 8 karakters.

Automatisch codes genereren - Nieuwe calculatieregel
Deze instelling zorgt dat een nieuwe calculatieregel automatisch een CalcCode toegekend krijgt gebaseerd op de CalcCode van de regel van waaruit de nieuwe regel aangemaakt is opgehoogd met 1.

Tonen 0.00 waarden
Deze instelling zorgt ervoor dat numerieke kolommen met de waarde 0.00 als lege kolom afgebeeld worden. Veel gebruikers ervaren dit als bevordelijk voor de overzichtelijkheid.

Automatisch opslaan
Tijdens het calculeren kunt u ervoor zorgen dat de gemaakte wijzigingen automatisch vastgelegd worden in de database. U heeft de volgende keuzes.

 • Niet gebruiken - De calculatie wordt niet automatisch opgeslagen.
 • Opslaan zonder vraag - De calculatie wordt geheel automatisch tijdens het calculeren opgeslagen.
 • Om bevestiging vragen - Er verschijnt een vraagstelling voordat het systeem de calculatie automatisch gaat opslaan.

Automatisch opslaan - Interval in minuten
Voor het automatisch opslaan kunt u een interval instellen om hoeveel minuten het uitgevoerd moeten worden. Het kan zijn dat de interval iets langer duurt dan ingesteld, omdat het systeem wacht met automatisch opslaan zolang u wijzigingen aan individuele onderdelen nog niet afgerond heeft. Het gaat hier om wijzigingen aan een regel, receptregel of uittrekstaat.

Standaard factoren
U kunt hier default waarden voor de factor in een nieuwe calculatieregel en receptregel instellen. Factor 0 zorgt ervoor dat hoeveelheid van een regel onafhankelijk is van de bovenliggende regel. Bij spreadsheets is dit de aanbevolen instelling, omdat deze normaliter totaalhoeveelheden berekenen.

Stuurcodestaartregels over stuurcodecalculatieregels
..

Springen over niet-wijzigbare kolommen
Deze instelling zorgt ervoor dat de cursor bij navigeren met de Tab-toetsen over niet wijzigbare kolommen springt.

Uren wijzigbaar
..

Aantal wijzigbaar bij uittrekstaat
..

Knop annuleren verbergen
..

Kleuren

Aan met uittrekstaat
..

Prijsveld
..

Gekopieerde middelen
..

Tabelkleuren
..

Kopiëren middelen

Voorkeuren zoeken - Middel zoeken vanuit code en omschrijving in recept
Deze instelling voegt in calculatiereceptregels knoppen toe aan de kolommen middelencode en omschrijving om het zoekvenster van het middelenbestand op te roepen. Hierbij wordt direct gezocht met de gegevens die men in de receptregel ingevoerd heeft.

Automatisch regelcode ophogen
..

Standaard nieuwe regel aanmaken
..

Gekoppelde normen aanmaken
..

Calculatiecode overnemen uit
..

 • Calculaties
 • Middelen
 • Handmatig

Kopiëren uit de middelen per calculatietabel - Altijd vragen te kopiëren uit de middelen per calculatietabel
..

Kopiëren naar de middelen per calculatietabel - Handmatige middelencodes ook inlezen in de middelen per calculatietabel
..

Kopiëren bouwdelen

Dit tabblad bevat een reeks gebruikersinstellingen voor het selectievenster voor het kopiëren van bouwdelen.

Automatisch regelcode ophogen
..

Standaard nieuwe regel aanmaken
Deze instelling zorgt ervoor dat bij het kopiëren van bouwdelen standaard nieuwe calculatieregels aangemaakt worden i.p.v. dat de onderbouwing gekopieerd wordt naar de huidige calculatieregel. In het selectievenster kan eventueel van deze instelling afgeweken worden.

Calculatiecode overnemen uit
...

 • Calculaties
 • Bouwdelen
 • Handmatig
In het selectievenster kan van deze instelling afgeweken worden.

Voorkeuren zoeken - Hoofdlettergevoelig zoeken
..

Uittrekstaten kopiëren
..

Hoeveelheden op 0 zetten - Bouwdeel
..

Hoeveelheden op 0 zetten - Specificatie'
..

Standaard zoekargument

 • Calccode
 • Omschrijving 1
 • Omschrijving 2

Kopiëren naar de middelen per calculatietabel'
In de calculatie-eigenschappen is een tabel aanwezig met de middelengegevens voor deze calculatie. Hier kan o.a. een afwijkende prijs voor bepaalde middelen ingesteld worden. Als er via het venster "Kopiëren bouwdelen" regels gekopieerd worden waarvan de middelencode voorkomt in de middelentabel van de doelcalculatie, dan prevaleren deze gegevens boven de gegevens uit de broncalculatie. Als de middelencode nog niet voorkomt in de doelcalculatie, wordt deze overgenomen uit broncalculatie. Hier kunt u instellen onder welke condities de middelentabel gevuld moet worden: 

 • Altijd
 • Nooit
 • Indien code voorkomt in middelenbestand

Kopiëren uit de middelen per calculatietabel - Altijd vragen te kopiëren uit de middelen per calculatietabel
..

Bouwblokkenbegroting

Standaard importeermethode

 • Hoeveelheid bouwdeelregel op één zetten
 • Receptregels onafhankelijk van bouwdeelregel
 • Receptregels afhankelijk van bouwdeelregel

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.057.303
 Assortment:  Date: 17-09-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer