One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual - [Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken]

[Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken]

! Bepaalde velden zijn alleen beschikbaar voor specifieke dagboektypen.

Dagboek

Als u een dagboek aanmaakt, moet u er een code aan toewijzen. U kunt maximaal 999 dagboeken gebruiken.

Tabblad - Algemeen

Omschrijving

Voer een duidelijke omschrijving in voor het dagboek dat u wilt aanmaken.

Afkorting

Voor bepaalde stamgegevens zijn afkortingen nodig, bijvoorbeeld voor valuta's en dagboeken. Deze afkortingen worden gebruikt bij verschillende overzichten van de stamgegevens. Gebruik een duidelijke, herkenbare afkorting.

Dagboektype

U kunt verschillende dagboektypen maken. Het boekingsproces wordt bepaald door het dagboektype.

U hebt de volgende opties:

  • Kasboek - Voor kasboekingen.
  • Bankboek - Voor boekingen op basis van mutaties in uw bankrekeningen.
  • Giro - Voor boekingen met op basis van mutaties in uw Postbank rekeningen.
  • Memoriaal - Voor alle boekingen die niet in de andere dagboeken worden geregistreerd.
  • BTW memoriaal - Voor BTW boekingen die niet in de andere dagboeken worden geregistreerd.
  • Transitormemoriaal - Voor boekingen die meerdere boekjaren betreffen.
  • Inkoopboek - Voor het registreren van aankopen gedaan bij crediteuren.
  • Verkoopboek - Voor het registreren van verkopen aan debiteuren.
  • Verrekenmemoriaal - Voor het verrekenen van openstaande posten van debiteuren of crediteuren met (vooruit)betaalde bedragen.

Rekening

Dit is de vaste tegenrekening van het dagboek. Elke mutatie die u in het dagboek registreert, wordt op deze rekening geboekt. De verzamelrekeningen voor de debiteuren en crediteuren zijn gekoppeld aan de verkoop- en inkoopboeken aan de ene kant, en aan de subadministraties debiteuren en crediteuren aan de andere kant. Zie Subadministratie.

Betalingen onderweg

  • Dit veld is alleen beschikbaar in bank- en giroboeken.

Op deze tussenrekening worden betalingen onderweg geboekt. Een voorbeeld van betalingen onderweg zijn bedragen die worden overgeboekt van de ene bankrekening naar de andere. In de Exact software worden bedragen die automatisch zijn betaald maar waarvan de betaling nog niet als zodanig kan worden ingevoerd, geboekt op de rekening 'Betalingen onderweg'.

Valuta

Als u een valutacode aan een dagboek koppelt, zullen ingevoerde bedragen in die valuta worden genoteerd. U kunt aangeven in 'Variabele valuta'of de valuta van het dagboek kan worden veranderd.

Dit veld geeft de standaard valuta weer, bepaald in [Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] op het tabblad 'Verwerken'. U kunt veranderingen aanbrengen in dit veld.

Saldo na boeken

Dit veld wordt bijgewerkt na elke boeking in dit dagboek en kan daarom worden gebruikt voor controledoeleinden. U kunt het saldo eventueel wijzigen, bijvoorbeeld als het incorrect is doordat er een dagafschrift ontbreekt. Als u een nieuw dagboek aanmaakt, kunt u in dit veld het beginsaldo invoeren.

Periodeverdeeldagboek

Geef aan in welk dagboek de automatische periodverdeelboekingen gemaakt moeten worden.

Variabele valutacode

Geef aan of het tijdens invoer van boekingen in bijvoorbeeld inkoop-, verkoop- en memoriaal dagboeken mogelijk moet zijn de valuta te wijzigen.

Boekstuknummer blokkeren

Als u het boekstuknummer van een dagboek blokkeert, kunt u dit nummer tijdens de invoer van boekingen niet wijzigen. Het nummer wordt automatisch verhoogd bij elke boeking die u invoert. Zet deze optie aan om het boekstuknummer te blokkeren.

Boekdatum blokkeren

Als u de boekdatum van een dagboek blokkeert, kunt u deze datum tijdens de invoer van boekingen niet wijzigen en zal automatisch de systeemdatum worden gebruikt. Zet deze optie aan om de boekdatum te blokkeren.

Scenario

Als u deze instelling aanzet, kunt u in dit dagboek gebruik maken van scenarioboekingen. Zie Werken met scenarioboekingen.

Variabele dagkoers

Geef aan of het tijdens invoer van boekingen in bijvoorbeeld inkoop-, verkoop- en memoriaal dagboeken mogelijk moet zijn de dagkoers te wijzigen.

Controle eindsaldo/verschil

U kunt aangeven of een boeking in het dagboek automatisch moet worden afgesloten als het debettotaal overeenkomt met het credittotaal. De manier waarop dit dan wordt gedaan, is afhankelijk van het dagboektype. Voor iedere boeking die u invoert wordt automatisch een bedrag geboekt op de vaste tegenrekening. In het memoriaal, verrekenmemoriaal, BTW-memoriaal, en transitormemoriaal wordt een boeking automatisch geregistreerd wanneer het debet- en creditsaldo gelijk zijn. In het inkoop- en verkoopboek wordt een boeking gesloten zodra het bedrag in de kopregel overeenkomt met de bedragen in de subregels. Indien geactiveerd zal deze instelling ervoor zorgen dat wordt gecontroleerd of de ingevoerde bedragen kloppen.

Blokkeren

Als een bepaald dagboek niet gebruikt mag worden voor het direct of handmatig boeken in een dagboek, kunt het dagboek blokkeren door deze instelling te activeren. Boekingen zullen alleen kunnen worden aangemaakt via externe koppelingen of data import.

Tabblad - Bankgegevens

Als u een bankboek aanmaakt, voert u hier het bankrekeningtype en het bankrekeningnummer in.

Als u een giroboek aanmaakt, voert u de gegevens die betrekking hebben op de Postbank in dit veld in. Gebruik dit veld om een Postbankrekeningnummer aan te maken dat moet worden gekoppeld aan dit dagboek.

Tabblad - Bankafschriften

Naam bank

Geef hier de naam van de bank waarmee u electronische dagafschriften wilt uitwisselen.

Datum laatste afschrift

De datum van het laatste afschrift wordt hier weergegeven.

Volgnummer laatste afschrift

Het volgnummer van het laatste afschrift wordt hier weergegeven.

Verwerkingsbank

Het volgnummer van de financiële instelling, die in dit dagboek aangemaakte incasso's verwerkt, wordt hier weergegeven (uitsluitend Belgische banken).

VerwInfo 4.1 afschriften accepteren

Vink deze optie aan indien u in dit dagboek afschriften van Interpay wilt inlezen.

Memoriaal

Selecteer een memoriaaldagboek indien u VerwInfo 4.1 afschriften wilt inlezen in dit dagboek.

Tabblad - Nummers

Boekstuk

Elke boeking moet een boekstuknummer hebben. Het boekstuknummer is een unieke code, vaak gebaseerd op het nummer van het boekingsdocument (dagafschrift, factuur) en als zodanig een belangrijke aanduiding voor de reden van een boeking.

Voer het eerste boekstuknummer voor elk dagboek en elk boekjaar in. Het boekstuknummer wordt bij elke nieuwe boeking met de waarde '1' verhoogd. U kunt het wijzigen terwijl u boekingen invoert, tenzij deze optie voor het desbetreffende dagboek is geblokkeerd in [Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] op het tabblad 'Algemeen'

Verwerkingsnummer

Elke boeking die wordt verwerkt, krijgt een verwerkingsnummer dat uniek is voor het dagboek en boekjaar in kwestie. U krijgt het eerstvolgende te gebruiken verwerkingsnummer te zien; u kunt dit niet wijzigen.


Finance Manual > Inhoud > Dagboeken aanmaken > [Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken]

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.842.253
 Assortment:  Date: 07-02-2008
 Release:  Attachment:
 Disclaimer