One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Diagnose

Introductie

Door onverwachte gebeurtenissen kan het voorkomen dat er inconsistenties ontstaan in een administratie. Hiervoor kunnen de verschillende diagnoses en reparaties uitkomst bieden. Deze heeft tot doel de bestaande controles en reparaties van debiteuren en crediteuren te vervangen en tevens nieuwe controles en reparaties te introduceren. Omdat bepaalde controles afhankelijk zijn van elkaar, houdt de diagnose functionaliteit een vaste volgorde aan van controleren en repareren. Op deze manier kan een betrouwbare werkwijze worden gewaarborgd. De diagnose kunt u opstarten via [Systeem, Controles, Diagnose].

Voordat u de reparatiefunctie opstart dient u een back-up te maken van uw administratie.

Het controleren en repareren kan tevens vanaf de command line (via [Start, Uitvoeren, cmd]) opgestart worden. Hierbij kunnen de resultaten automatisch per e-mail worden verzonden. Op deze manier is het mogelijk controles in te roosteren en van tijd tot tijd automatisch uit te voeren.


Uitleg

Alle/Enkel in open periodes
Deze keuze heeft betrekking op de financieel gerelateerde diagnose. U kunt dus kiezen of u alle periodes wilt controleren of enkel de gegevens in openstaande perioden. U dient er rekening mee te houden dat wanneer er een inconsistentie aanwezig is in de gesloten perioden, er na reparatie een ander saldo aanwezig kan zijn in de periode. Wanneer de betreffende periode reeds is gerapporteerd, dient u hier dan ook rekening mee te houden bij het selecteren van deze optie. De optie 'Enkel in open periodes' is alleen van toepassing op de volgende financiële controles:

Controle 1 - Grootboekmutaties zonder boekstuknummer
Controle 2 - Grootboekmutaties zonder onze ref.
Controle 3 - Grootboekmutaties zonder mutatiedatum
Controle 4 - Correcte definitie van het grootboekrekeningtype
Controle 5 - Grootboekrekening met correcte boekstuknummer
Controle 6 - Dubbel boekstuknummer
Controle 7 - Afrondingsverschil op grootboekmutatie
Controle 8 - Afrondingsverschillen op BTW grootboekmutaties
Controle 9 - Mutatiedatum niet gedefinieerd in periode-datumtabel
Controle 10 - Grootboekmutaties in evenwicht op boekjaar en periode
Controle 11 - Grootboekmutaties in evenwicht op factuurnummer en boeking
Controle 12 - Herwaarderingsmutatie met leeg vreemde valuta bedrag
Controle 13 - Boekingen met foutief Administratienummer
Controle 14 - Grootboekmutaties zonder debiteur/crediteur code
Controle 20 - Grootboekmutatie zonder rapportage datum
Controle 21 - Onjuiste mutatiesoort voor journaalposten

Boekjaar/Periode
U kunt voor de financieel gerelateerde diagnose een selectie maken op boekjaar en periodes als u gekozen heeft voor de optie 'Alle". Als u gekozen heeft voor de optie 'Enkel in open perioden', zijn deze twee selectiecriteria niet benaderbaar.

Als u uw keuzes heeft gemaakt, worden onder het filter de diagnoses getoond.


Eenvoudig/Geavanceerd
De eenvoudige modus bevatten controles waarvan de uitkomst direct invloed hebben op de dagelijkse werking van de software. Geavanceerde modus bevatten controles die 'oude' data repareren of niet direct gevolgen hebben voor de consistentie van administratiegegevens. Om volledige consistentie te kunnen waarborgen is het niet mogelijk om bepaalde controles niet uit te voeren.

Log
Met deze knop kunt u het log raadplegen waarin wordt vastgelegd wie en wanneer bepaalde diagnoses heeft uitgevoerd.

Start
Met deze knop start u de eenvoudige of de geavanceerde diagnose van uw administratie. Het is aan te raden dat er geen gebruikers werkzaam zijn in de administratie om een goede diagnose te kunnen stellen. Tevens is het raadzaam te beschikken over een recente back-up van uw administratie.

Sluiten
Met deze knop sluit u de diagnose van uw administratie.

 

Nadat u de diagnose heeft gestart, wordt het volgende scherm getoond waarin de resultaten per diagnose worden getoond.

 

Log
Met deze knop kunt u het log raadplegen waarin wordt vastgelegd wie en wanneer bepaalde diagnoses heeft uitgevoerd.

E-mail
U kunt dit resultatenscherm e-mailen naar een willekeurig e-mailadres. In deze e-mail worden een aantal details van uw administratie en de uitgevoerde diagnoses en resultaten opgesomd.

Repareren
Mochten een aantal diagnoses onjuistheden rapporteren, kunt u met deze knop in één keer alle diagnoseresultaten repareren. U kunt ook doorzoomen op de pijltjes achter de resultaten. Op deze manier kunt u eerst nagaan wat onjuist is en kunt u in dit detailscherm beslissen wat u wel en niet wilt repareren. Het is aan te raden dat er geen gebruikers werkzaam zijn in de administratie om een goede diagnose te kunnen stellen. Tevens is het raadzaam te beschikken over een recente back-up van uw administratie.

Wanneer de reparatie succesvol is uitgevoerd verschijnt hiervan een melding.

Met de knop 'E-mail' heeft de mogelijkheid om een samenvatting van de reparatie per e-mail te versturen. Met de knop 'Log' opent u het logbestand van de reparatie. Het log bestand wordt geopend in Microsoft Excel, en hierin wordt een samenvatting getoond van de reparatie. Daarnaast is, afhankelijk van welke reparaties zijn uitgevoerd, voor bepaalde reparaties een apart tabblad aanwezig waarin de details van de gerepareerde gegevens staan. Het logbestand wordt tevens als document in de documentcategorie 'Miscelaneous' opgeslagen in uw administratie

Sluiten
Met deze knop sluit u de diagnose van uw administratie.

 

Controleren en reparereren vanaf de command line of via een scheduled task

Het controleren en repareren kan tevens vanaf de command line (via [Start, Uitvoeren, cmd]) opgestart worden. Hiervoor wordt de applicatie ECnvCheck.exe gebruikt. Deze applicatie is te vinden in de 'bin' map van de Exact Software installatie. Voor het opstarten van de ECnvCheck kunnen de volgende parameters worden gebruikt:

 

Type Servernaam
Parameter -r<servernaam>
Omschrijving Deze parameter wordt gebruikt om aan te geven op welke server de administratie draait.

Type Database
Parameter -D<database> -u -~
Omschrijving Het nummer of omschrijving van de database op de server. Met de extra toevoeging zoals hierboven (-~) wordt automatisch toegang tot de database verschaft met de gebruiker die op dat moment in Windows is ingelogd.

Type Stille modus
Parameter -S
Omschrijving De diagnose functionaliteit wordt automatisch uitgevoerd zonder tussenkomst van de gebruiker.

Type Automatisch repareren
Parameter /R:1 of /R:0
Omschrijving Deze parameter werkt alleen in stille modus. Als de waarde 1 wordt meegegeven, wordt na de controle het repareren uitgevoerd. Wanneer de waarde 0 wordt meegegeven, wordt er na de controle GEEN reparatie uitgevoerd.

Type Eenvoudig of Geavanceerd
Parameter /A:1 of A:/0 (standaard)
Omschrijving Deze parameter werkt alleen in stille modus. Als de waarde 1 wordt meegegeven, wordt de controle (en eventueel de reparatie) in geavanceerde modus uitgevoerd. Wanneer de waarde 0 wordt meegegeven, wordt de controle (en eventueel de reparatie) in eenvoudige modus uitgevoerd. Indien deze parameter niet wordt meegegeven worden de controle en reparatie standaard uitgevoerd in de eenvoudige modus.

Type E-mailen resultaat
Parameter -e<e-mailadres>
Omschrijving Deze parameter werkt alleen in stille modus. Met deze parameter worden de resultaten per e-mail verzonden naar het aangegeven e-mailadres. Als automatisch repareren aanstaat worden de resultaten na reparatie verstuurd, anders worden de resultaten van de controle verstuurd.  

Type Enkel in open periodes
Omschrijving Met deze optie kunt u aangeven of u de controle en reparatie wilt uitvoeren in alle periodes of alleen in de open periodes.
Parameter /P:0 Standaard. De diagnose wordt uitgevoerd voor alle periodes.
/P:1 De diagnose wordt alleen uitgevoerd voor de open periodes.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Exact Software\bin\ECnvCheck.exe" -rMijnSQLServer -D362 -u -~ -S /P:1 /R:0 /A:0 -eHetmailadres@eendomein.nl
 
"C:\Program Files\Exact Software\bin\ECnvCheck.exe"  Het programma onderdeel van de diagnose (let op " ")
-rMijnSQLServer De SQL-Server waarop de administratie aanwezig is.
-D362   Administratie 362.
-u -~  Systeemparameter
-S De diagnose wordt automatisch uitgevoerd.
/P:1 De diagnose wordt alleen uitgevoerd voor de open periodes.
/R:0 Na de controle wordt geen reparatie opgestart.
/A:0 De reparatie wordt in eenvoudige modus gedraaid.
-eHetmailadres@eendomein.nl Resultaat wordt gemaild naar Hetmailadres@eendomein.nl. Dit is een verzonnen adres, dus geen resultaten hier naartoe mailen.

 

Uitleg van de diverse diagnoses

 

1 Financieel Eenvoudig Grootboekmutaties zonder boekstuknummer

 

Controle
In Exact Compact moeten alle financiële mutaties en boekingen van een boekstuknummer zijn voorzien. De controle maakt een overzicht van alle mutaties die geen boekstuknummer bevatten.
 
Reparatie
Boekingen zonder boekstuknummer worden verrijkt met een nieuw boekstuknummer. Als een boeking door een module van Exact is aangemaakt kan het zijn dat er wel mutaties bestaan, maar geen boekingsregels. In dat geval worden alleen de mutaties verrijkt.
 

 
2 Financieel Eenvoudig Grootboekmutaties zonder onze ref.

 

Controle
In Exact Compact moeten alle facturen van een onze referentie zijn voorzien.
De controle maakt een overzicht van alle transacties van facturen die geen onze referentie bevatten. Dit geldt dus niet voor kas en bankboekingen.
 
Reparatie
Eerst wordt nagegaan of de ontbrekende onze referentie kan worden afgeleid uit andere factuurregels. Als dit niet het geval is wordt een nieuwe onze referentie toegekend aan de mutatieregel.
Vervolgens wordt nagegaan of in boekingsregels lege onze referenties worden aangetroffen. Waar nodig wordt een boekingsregel verrijkt met de onze referentie uit de bijhorende financiële mutatie. Ook dit geldt alleen voor facturen, dus niet voor kas en bankboekingen.
 

 
3 Financieel Eenvoudig Grootboekmutaties zonder mutatiedatum

 

Controle
Exact Compact werkt volledig datum georiënteerd. Hiervoor moeten alle financiële transacties een mutatiedatum bevatten. De controle maakt een overzicht van alle transacties die een lege mutatiedatum bevatten.

 
Reparatie
Transacties zonder mutatiedatum worden als volgt verrijkt met een mutatiedatum:
Eerst wordt nagegaan in welke periode en boekjaar de transactie valt en wordt de begindatum uit de periode datum tabel genomen als mutatiedatum. Als de periode en boekjaar niet bestaan in de periode datum tabel wordt de aanmaakdatum van transactie genomen. Aanvullend wordt voor de aangepaste transacties ook de rapportagedatum gevuld als deze leeg is.
 

 
4 Financieel Eenvoudig Correcte definitie van het grootboekrekeningtype

 

Controle
Controleert of de geregistreerde grootboekrekeningen in de financiële boekingen bestaan in uw grootboekschema.
 
Reparatie
De grootboekrekeningen worden als volgt vervangen door de eerst beschikbare grootboekrekening in uw grootboekschema:
1. In een eerste stap wordt het type en type subadministratie van de grootboekrekeningen gecontroleerd op juistheid. Grootboekrekeningen van het type balans en type subadministratie omzet of kosten worden aangepast naar neutraal. Grootboekrekeningen van het type W/V en type subadministratie is niet neutraal, omzet of kosten worden aangepast naar neutraal.
2. BTW-codes waaraan geen grootboekrekening(en) is gekoppeld worden automatisch aan de eerst beschikbare btw-rekening gekoppeld van het juiste type (te vorderen resp. af te dragen).
3. Financiële transacties die gekoppeld zijn aan een niet bestaande grootboekrekening worden automatisch gekoppeld aan de eerste grootboekrekening uit het grootboekrekeningschema.
 

 
5 Financieel Eenvoudig Grootboekrekening met correcte boekstuknummer

 

Controle
In sommige gevallen kon het voorkomen dat boekstuknummers langer zijn dan de toegestane acht posities. Deze controle controleert de lengte van boekstuknummers.
 
Reparatie
Boekingen worden van volledig nieuwe boekstuknummers voorzien. Let erop dat de onjuiste boekstuknummers na de reparatie niet meer bestaan.
 

 
6 Financieel Eenvoudig Dubbel boekstuknummer

 

Controle
In sommige gevallen kan het voorkomen dat een boekstuknummer meer dan één keer is gebruikt in een boekjaar en in hetzelfde dagboek. De controle geeft een overzicht van deze boekstuknummers.
 
Reparatie
Per transactieregel wordt alle bijhorende transactieregels en boekingsregels verzameld. Vervolgens worden de dubbele boekstuknummers van volledig nieuwe boekstuknummers voorzien.
 

 
7 Financieel Eenvoudig Afrondingsverschil op grootboekmutatie

 

Controle
In Exact Compact is per valuta de precisie voor bedragen in te stellen. Dit is het aantal getallen achter de komma, waar alle financiële transacties en de factuur- en cash flow termijnen in worden opgeslagen. Deze precisie is terug te vinden via [Systeem / Algemeen / Landen / Valutasoorten].

Deze controle gaat voor alle transacties en factuur- en cash flow termijnen die staan in de standaardvaluta, behalve die aan een BTW rekening zijn gekoppeld, na of ze voldoen aan de ingestelde precisie voor bedragen.
 
Reparatie
Transacties en factuur- en cash flow termijnen die staan in de standaardvaluta, niet zijn gekoppeld aan een BTW rekening en niet voldoen aan de precisie voor bedragen, worden aangepast middels afronding.
 

 
8 Financieel Eenvoudig Afrondingsverschillen op BTW grootboekmutaties

 

Controle
In Exact Compact is per valuta de precisie voor bedragen in te stellen. Dit is het aantal getallen achter de komma, waar alle financiële transacties en de factuur- en cash flow termijnen in worden opgeslagen. Deze precisie is terug te vinden via [Systeem / Algemeen / Landen / Valutasoorten].

Deze controle gaat voor alle transacties en factuur- en cash flow termijnen die staan in de standaardvaluta en zijn gekoppeld aan een BTW rekening na of ze voldoen aan de ingestelde precisie voor bedragen.
 
Reparatie
Transacties en factuur- en cash flow termijnen die staan in de standaardvaluta, zijn gekoppeld aan een BTW rekening en niet voldoen aan de precisie voor bedragen, worden deze aangepast middels afronding.
 

 
9 Financieel Eenvoudig Mutatiedatum niet gedefinieerd in periode-datumtabel

 

Controle
Exact Compact is een datum georiënteerd systeem. Dit heeft tot gevolg dat de periode ondergeschikt is aan de datum, waardoor de relatie tussen datum en periode bindend is vastgelegd in de periode datum tabel. Deze controle gaat na of in een transactie de combinatie boekjaar, periode en transactiedatum aansluit op de gedefinieerde periode datum tabel.
 
Reparatie
Als er geen aansluiting is tussen transactie en periode datum tabel wordt met de reparatie de volgende stappen doorlopen om deze aansluiting te herstellen:
1. Als de transactiedatum valt binnen de periode datum tabel dan wordt zowel het boekjaar als de periode aangepast zodat het aansluit op de periode datum tabel.
2. Als de transactiedatum niet valt binnen de periode datum tabel dan wordt de datum aangepast naar de laatste dag van het boekjaar uit de transactie. De laatste dag wordt dan gehaald uit de periode datum tabel. Vervolgens wordt de periode aangepast zodat het aansluit op de periode datum tabel.
3. Als zowel de transactiedatum als het boekjaar valt buiten de periode datum tabel dan is een automatisch reparatie niet mogelijk.
 

 
10 Financieel Eenvoudig Grootboekmutaties in evenwicht op boekjaar en periode

 

Controle
In Exact Compact moet iedere financiële transactie in evenwicht zijn op onze referentie en datum. De controle geeft een overzicht van transacties niet in evenwicht zijn op onze referentie en datum.
 
Reparatie
Voor transacties die niet in evenwicht zijn op onze referentie en datum worden balanceringsregels aangemaakt.
 

 
11 Financieel Eenvoudig Grootboekmutaties in evenwicht op factuurnummer en boeking

 

Controle
In Exact Compact is het verplicht dat grootboekmutaties in evenwicht zijn op factuurnummer en boekstuknummer. Deze controle controleert per factuurnummer/boekstuknummer combinatie of aan het evenwichtcriterium wordt voldaan.
 
Reparatie
De onjuiste transacties worden aangepast zodat ze in evenwicht zijn op factuurnummer en boekstuknummer.
 

 
12 Financieel Eenvoudig Herwaarderingsmutatie met leeg vreemde valuta bedrag

 

Controle
In sommige situaties kan het voorkomen dat herwaarderingsmutaties niet gevuld zijn met een koers en een vreemde valuta bedrag. De controle geeft een overzicht van deze mutaties.
 
Reparatie
Als de herwaarderingsmutatie in een open periode valt wordt deze verwijderd. Als de herwaarderingsmutatie in een gesloten periode valt wordt de mutatie verrijkt met een koers en vreemd valuta bedrag van 0.
 

 
13 Financieel Eenvoudig Boekingen met foutief Administratienummer

 

Controle
In Exact Compact wordt op verschillende plaatsen data verrijkt met het administratienummer. Deze dient door de gehele administratie hetzelfde te zijn. Deze controle geeft aan of er records zijn een onjuist administratienummer.
 
Reparatie
Alle onjuiste data wordt bijgewerkt met het huidige administratienummer.
 

 
14 Financieel Eenvoudig Grootboekmutaties zonder debiteur/crediteur code

 

Controle
Financiële transacties die gekoppeld zijn aan een grootboekrekening van het type debiteuren of crediteuren dienen te zijn gekoppeld aan een debiteur resp. crediteur. De controle maakt een overzicht van alle transacties die gekoppeld zijn aan een grootboekrekening van het type debiteuren of crediteuren en niet zijn gekoppeld aan een debiteur of crediteur.
 
Reparatie
Verrijkt de betreffende onvolledige transactieregel met respectievelijk de unknown debtor of unknown creditor.
 

 
15 Financieel Eenvoudig Verschillen in debiteurensaldo

 

Controle
In Exact Compact is het mogelijk facturen in meerdere termijnen te betalen of te ontvangen. Deze controle vergelijkt voor iedere debiteur het saldo de grootboekkaart met het saldo van binnenkomende en uitgaande factuurtermijnen.
 
Reparatie
Bij een onjuiste aansluiting wordt de aansluiting herstelt waarbij het bedrag van de transactie, zoals getoond op de grootboekkaart leidend is. Hierbij kan het voorkomen dat reeds afgeletterde facturen opnieuw moeten worden afgeletterd.
 

 
16 Financieel Eenvoudig Verschillen in crediteurensaldo

 

Controle
In Exact Compact is het mogelijk facturen in meerdere termijnen te betalen of te ontvangen. Deze controle vergelijkt voor iedere crediteur het saldo de grootboekkaart met het saldo van binnenkomende en uitgaande factuurtermijnen. 
 
Reparatie
Bij een onjuiste aansluiting wordt de aansluiting herstelt waarbij het bedrag van de transactie, zoals getoond op de grootboekkaart leidend is. Hierbij kan het voorkomen dat reeds afgeletterde facturen opnieuw moeten worden afgeletterd.

In Exact Compact is de belastingdienst een crediteur. Als hier verschillen op worden geconstateerd is het niet mogelijk een BTW-aangifte te verrichten. Deze reparatie kan dit herstellen en volgt hiervoor een aparte reparatieprocedure in verband met reeds gedane BTW-aangiftes. Meer informatie kunt u vinden in document 10.200.925

 
17 Financieel Eenvoudig Verschillen in bank of kassaldo

 

Controle
In Exact Compact wordt naast financiële transacties op grootboekkaarten een sluitende cashflow administratie gevoerd. Deze controle vergelijkt voor ieder betaalmiddel het saldo op de grootboekkaart met het saldo van de binnenkomende en uitgaande cashflow (termijnen).
 
Reparatie
Bij een onjuiste aansluiting wordt de aansluiting herstelt waarbij het bedrag van de transactie, zoals getoond op de grootboekkaart leidend is. Hierbij kan het voorkomen dat reeds afgeletterde betalingen opnieuw moeten worden afgeletterd.
 

 
18 Financieel Eenvoudig Controle: Mutatie afletteren

 

Controle
In Exact Compact gebeurt het afletteren van openstaande posten volledig tussen factuur termijnen en cashflow termijnen. Als twee termijnen met elkaar worden afgeletterd gaat de factuur termijn verwijzen naar de cashflow termijn middels een uniek nummer, de matchId van de cashflow termijn. Binnen de aflettering moet hierdoor altijd gelden dat de bedragen per matchId op 0 balanceren.

Deze controle gaat alle afletteringen na of aan dit criterium wordt voldaan.
 
Reparatie
De reparatie gaat na of een onjuiste aflettering te herstellen is. Als het niet te herstellen is zal de onjuiste aflettering ongedaan worden gemaakt.
 

 
19 Financieel Geavanceerd Onverwerkte grootboekmutaties zonder amutak/amutas boekingen

 

Controle
In oudere versies van Exact Compact kon het voorkomen dat onverwerkte boekingen die gegenereerd werden uit andere modules dan E-Account niet bewerkt konden worden. De controle geeft een overzicht van alle boekingen die onverwerkt zijn, maar niet geopend kunnen worden.
 
Reparatie
Per onjuiste boeking wordt evt. ontbrekende informatie zoals verwerkingsnummer, status, datum, periode en boekjaar toegevoegd.
 

 
20 Financieel Geavanceerd Grootboekmutatie zonder rapportage datum

 

Controle
Financiële rapportages kunnen worden opgevraagd op datum en op rapportage datum. De rapportage datum kan afwijken van de mutatiedatum van de boeking. Boekingen ingevoerd voordat deze functionaliteit beschikbaar was hebben geen rapportagedatum. De controle maakt een overzicht van alle transacties die geen rapportagedatum bevatten en wel een mutatiedatum.
 
Reparatie
Transacties zonder rapportagedatum worden verrijkt met een rapportagedatum. Hiervoor wordt de mutatiedatum gebruikt.

 

 
21 Financieel Geavanceerd Onjuiste mutatiesoort voor journaalposten

 

Controle
Transactietypes worden in Exact Compact gebruikt voor rapportage doeleinden. Zo kan bijvoorbeeld op de grootboekkaart worden gefilterd op 'Transactie'. Boekingen die in een bepaald soort dagboek staan, zijn beperkt in de mogelijkheden van het transactietype dat ze kunnen bevatten. Een boeking in het verkoopdagboek kan bijvoorbeeld alleen van het transactietype verkoopfactuur of creditfactuur verkoop zijn.

Voor boekingen in het memoriaal zijn ook beperkingen, echter deze zijn sterk afhankelijk van de oorsprong van de mutatie: salaris, activa, inkoop of verkoopdagboek, BTW mutaties, of handmatig aangemaakt in het dagboek

Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
 
Reparatie
De reparatie past onjuiste transactie types in financiële transacties aan naar logische waarden. Daarna worden eventueel aansluitende factuurtermijnen of cashflow termijn ook aangepast.
 

 
22 Financieel Geavanceerd Ontbrekende betaalmiddelen

 

Controle
In Exact Compact is het verplicht dat voor ieder kas en bankboek ook een betaalmiddel bestaat. Als dit niet het geval is kan geen juiste cash flow registratie plaatsvinden. Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
 
Reparatie
Met de volgende stappen worden ontbrekende betaalmiddelen aangemaakt:
1. De dagboeken worden gecontroleerd op aanwezigheid van valutacode. Als deze ontbreekt wordt het dagboek gevuld met de standaard valutacode.
2. Voor elk kas- en bankdagboek wordt de bankrekening aangemaakt indien deze nog niet bestaat.
 

 
23 Financieel Geavanceerd Afschriften niet gekoppeld aan grootboekmutaties

 

Controle
De koppeling tussen bank- en kas transacties en de bijhorende cash flow termijnen dient tot op detail op elkaar aan te sluiten.
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
 
Reparatie
Indien er geen aansluiting is tussen bank- en kas transacties en de bijhorende cash flow termijnen wordt dit herstelt. Hierbij is het bedrag van de transactie, zoals getoond op de grootboekkaart leidend. Het kan voorkomen dat reeds afgeletterde betalingen opnieuw moeten worden afgeletterd. 
 

 
24 Financieel Geavanceerd Aanmaken BTW termijnen met belastingcode 0%

 

Controle
Het kan voorkomen dat voor facturen die een BTW-code gebruiken met 0% geen BTW-termijnen bestaan. Deze zijn noodzakelijk voor een correcte BTW-aangifte.
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
 
Reparatie
Ontbrekende BTW-termijnen worden aangemaakt voor transacties die gekoppeld zijn aan BTW-codes met een percentage van 0%. De controle wordt alleen uitgevoerd voor facturen van het type "inkoop", "verkoop" en "creditfacturen". De aangifteperiode van de aangemaakte termijnen is leeg.
 

 
25 Financieel Geavanceerd Oude stijl betalingsconditie conversie

 

Controle
Administraties die zijn geconverteerd voor batch 327 vanuit een oudere versie van Exact-software kunnen geen wijzigingen aanbrengen in de oude stijl betalingscondities. Om de mogelijkheden van Exact Compact volledig te benutten is het van belang dat deze geconverteerd worden.

Klanten die zijn geconverteerd vanaf batch 327 of hoger of klanten die niet geconverteerd zijn hebben geen oude stijl betalingscondities.

Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
 
Reparatie
Indien aanwezig worden oude stijl betalingscondities geconverteerd.
 

 
26 Financieel Geavanceerd Genereer termijnen voor BTW verlegd

 

Controle
Bij het registreren van BTW worden er BTW-termijnen aangemaakt. Wanneer met BTW-verlegd wordt gewerkt worden er twee BTW-termijnen aangemaakt, één positieve BTW-termijn en een negatieve BTW-termijn. Tijdens de controle wordt gekeken of beide BTW-verlegd termijnen aanwezig zijn.
 
Reparatie
De ontbrekende BTW verlegd termijnen worden aangemaakt. Wanneer de betreffende BTW-termijnen reeds waren toegewezen aan een aangifte periode, is ook na de reparatie deze aangifte periode gevuld bij de BTW-termijnen.
 


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 16.331.138
 Assortment:  Date: 12-07-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer