One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Schedulen van de importfunctie

Introductie

Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële gegevens in uw administratie te krijgen. Er is echter altijd nog een interactie van de gebruiker vereist. Het is ook mogelijk om de importslag volledig te automatiseren door gebruik te maken van "schedulen". Hierdoor kunnen importslagen planmatig uitgevoerd worden. U kunt dit doen via het aanmaken van een zogenaamd "schedule". Op deze manier kan de import zonder toezicht plaatsvinden en hoeft achteraf alleen het logboek bekeken te worden. Dit kan via het menupad [XML, Overige import, Resultaten].

Uitleg

 

U kunt u de taapkplanner starten via [Start, Alle programma's, Systeembeheer, Taakplanner].

 • Start de Taakplanner.
 • Aan de rechterzijde van het scherm klik op 'basistaak maken....'.
 • In het scherm dat verschijnt kunt u een naam en een omschrijving voor de taak opgeven. Vul deze in en klik op 'volgende' om verder te gaan .
 • In het scherm dat daarna verschijnt kunt u aangeven hoe vaak de uitgevoerd dient te worden. Met de knop 'volgende' kunt u verder gaan.
 • Afhankelijk van welke optie u in het vorige scherm heeft geselecteerd kan het volgende scherm afwijken. Wanneer 'maandelijks' is gekozen verschijnt een scherm waarin u het tijdstip en de maand kunt instellen. Wanneer u bijvoorbeeld wekelijks heeft geselecteerd dan verschijnt er een afwijkend scherm waarin u de dag van de week kunt selecteren. Met de knop 'volgende' kunt u verder gaan.
 • Vervolgens dient u aan te geven welke actie er uitgevoerd dient te worden. Hier selecteert u 'een programma starten'. Met de knop 'volgende' kunt u weer verder gaan.
 • Het bestand Exact.XML.Launcher.exe dient nu te worden geselecteerd. Dit bestand staat in de Bin-directory van de Exact-programmatuur. Standaard zal dit C:\Program files\Exact software\Bin of C:\Program files (x86)\Exact software\Bin zijn. Selecteer hier het bestand.
 • In het veld 'parameters toevoegen (optioneel)' zet u de benodigde parameters. Om het volledig automatisch te laten verlopen, kan er gebruik gemaakt worden van parameters. Onderaan dit document vind u een overzicht van de parameters die gebruikt kunnen worden.
 • Met de knop 'volgende' gaat u verder naar het scherm waarin een samenvatting wordt gegeven van de ingestelde gegevens.
 • Om de gebruiker in te stellen waaronder de taak wordt uitgevoerd vinkt u de optie 'Het dialoogvenster Eigenschappen van deze taak openen als ik op voltooien klik' aan te vinken. Nadat u op 'Voltooien' heeft geklikt is de taak aangemaakt en wordt een nieuw venster geopend waarin u de gebruiker kunt definiëren. Druk in het betreffende scherm op de <F1> toets van uw toetsenbord om de helpfunctie van de taakplanner te openen. In de helpfunctie van de taakplanner vindt u uitleg over de verschillende velden en mogelijkheden in het scherm.

Let op: Er moet een bestaande gebruikersnaam met het bijbehorende wachtwoord worden ingegeven. De gebruikersnaam waaronder de import/of export wordt uitgevoerd dient over de menurechten te beschikken in de administratie om de betreffende import/export te kunnen uitvoeren. Wanneer de gebruiker niet over deze menurechten beschikt wordt de melding "U heeft onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren." getoond.

Het gebruik van parameters

De taak is nu aangemaakt, maar doet op dit moment nog niets anders dan het opstarten van het menupad. Om het volledig automatisch te laten verlopen, kan er gebruik gemaakt worden van parameters. Dit zijn de parameters die gebruikt kunnen worden:

 • -r : de naam van de server.
 • -D : de database waar de gegevens in geïmporteerd dienen te worden.
 • -u -~: systeemparameter.
 •  I : I voor  importeren, E of X voor exporteren.
 • -URL : hier dient de locatie van de URL of het importbestand te worden aangegeven. Wanneer u wilt importeren vanaf een andere url dan, dient u een web-adres op te geven dat start met http:// (of https://) en eindigt op .xml. Bijvoorbeeld http://www.mijndomein.com/directory/DEBTORS.xml.   
 • -T : het onderwerp. In dit voorbeeld nemen we debiteuren (debtors).
  Andere onderwerpen (Topics) zijn:

  - glaccounts (grootboekrekeningen)
  - creditors (crediteuren)
  - glentries (financiële boekingen)
  - exchangerates (wisselkoersen)
  - gltransactions (mutaties)
  - exchangerates (wisselkoersen)
  - assets (activa)
  - contracts (servicecontracten)
  - items (artikelen)
  - itemprices (artikelprijzen)
  - itemnumbers (serie-/batchnummers)
  - orders (verkooporders) opmerking: order type=V
  - invoices (verkoopfacturen)
  - purchaseorders (bestellingen) opmerking: order type=B
  - quotations (offertes) 
  - productionorders (productieorders)
  - resources (personeel)
  - payrollresources (salarisgegevens) 
  - projects (projecten) 
  - payrollcomponenttypes (payroll component) 
  - accounts (relaties)
 • -EXT: middels deze optie kunt u filteren op de te importeren/exporteren gegevens.
  -EXTFipUpdFulfillDate: Deze optie is alleen beschikbaar bij het importeren van orders/bestellingen. Wanneer in het importbestand leverdata staan welke voor de datum van importeren vallen, kunt u hier aangeven of u dit ook zo wenst te importeren. Met TRUE worden alle afleverdata welke voor de importdatum liggen aangepast naar de dag van import. Met FALSE worden de afleverdata rechtsreeks uit het importbestand overgenomen in de administratie.
 • -OPT18 (of DownloadOption): Gebruikers kunnen met de parameter OPT opgeven of er ook vrije velden, plaatjes of notities moeten worden geëxporteerd. De som van het getal geeft aan welke gegevens worden meegenomen: 16 voor vrije velden, 4 voor plaatjes en 2 voor notities. Zo worden met het getal 18 de notities en de vrije velden geïmporteerd (16 + 2).
  Voor import van gegevens uit Exact Synergy dient in plaats van de parameter OPT de parameter 'DownloadOption' gebruik te worden. In voorbeeld 3 kunt u een voorbeeld zien waarbij DownloadOption=1 wordt gebruikt tijdens het importeren. In onderstaande tabel staan de mogelijke waarden voor deze parameter:

  Afbeelding

  Notities

  Vrije velden

  Downloadoption

  -

  -

  -

  1

  -

  -

  3

  -

  -

  5

  -

  7

  -

  -

  17

  -

  19

  -

  21

  23

 • -EXTfipCreateMasterData: Deze optie is van toepassing bij het importeren van financiële boekingen en mutaties. Met deze optie kunt u aangeven of bij het importeren stamgegevens aangemaakt dienen te worden. U kunt de waarde true of false meegeven. Gebruik "-EXTfipCreateMasterData=True" om de stamgegevens aan te maken of  "-EXTfipCreateMasterData=False" om te stamgegevens niet aan te maken.

  Wanneer u deze optie 'True' selecteert en de in de boeking of mutatie gebruikte stamgegevens zijn niet aanwezig in de administratie worden deze aangemaakt. Wanneer u de optie 'False' selecteert en de in de boeking of mutatie gebruikte stamgegevens zijn niet aanwezig in de administratie worden deze niet aangemaakt en wordt de boeking/mutatie niet geïmporteerd. Dit heeft betrekking op de volgende (stam)gegevens:

  • Grootboekrekeningen
  • Debiteuren/crediteuren
  • Kostenplaatsen
  • Kostendragers
  • Artikelen
  • BTW-codes
  • Betalingscondities
  • Medewerkers
  • Projecten
  • Magazijnen
  • Valuta
  • Uw Referentie
 • -FU : de FID gebruikersnaam. Voor meer informatie, zie link naar nieuwe sectie
 • -FP : het FID wachtwoord. Voor meer informatie, zie link naar nieuwe sectie
 • -OAuto : met deze parameter geven we aan dat de procedure automatisch moet zijn, zonder meldingen of vensters, zodat er geen gebruiker aanwezig hoeft te zijn. Als deze parameter wordt weggelaten, zal er nog steeds interactie van de gebruiker noodzakelijk zijn.

We gaan er in dit voorbeeld van uit dat er debiteuren geïmporteerd moeten worden.  Dit is de wijze waarop de parameters dan gebruikt dienen te worden:

Exact.XML.Launcher.exe -rbco-globe  -D200 -u -~ I -URLC:\debitr.xml -Tdebtors  -Oauto

n.b. De rode parameters zijn afhankelijk van het systeem waar de import plaatsvindt.

De parameters kunnen worden toegevoegd aan de actie van de taak. Deze kunt u als volgt openen:

 • Start de Taakplanner.
 • Selecteer 'Taakplanner (Lokaal)' en vervolgens 'Bibliotheek voor Taakplanner'.
 • Markeer de taak die u wilt bewerken en klik aan de rechterzijde van het scherm op 'Eigenschappen'.
 • Open het tabblad 'Acties', selecteer de regel en klik op 'Bewerken'
 • Hier kunt u de gewenste parameters toevoegen:

Nu zal deze import dagelijks gaan plaatsvinden op het opgegeven tijdstip Er kan worden gecontroleerd wat er tijdens de import is gebeurd via het menupad [XML, Overige import, Resultaten] in Exact Globe Next. Hier kunnen eventuele berichten worden bekeken.

Door te klikken op "Open" kan er detailinformatie worden bekeken.

Belangrijk: houd u er goed rekening mee dat het automatisch laten uitvoeren van een import gevaren met zich mee kan brengen, omdat de gebruikersinteractie niet meer vereist is.

Schedulen van de import/export met het gebruik van de filter.
Bij het importeren en exporteren van gegevens heeft u in de verschillende schermen de mogelijkheid om de filteren op de gegevens. Bij het exporteren van artikelen kunt u bijvoorbeeld een selectie maken op de artikelcode of een reeks artikelcodes, zodat alleen die artikelen worden geëxporteerd. Bij het schedulen van de import/export zijn heeft u ook de mogelijkheid om gebruikt te maken van de filtermogelijkheden.

Wanneer u gebruik maakt van de filtermogelijkheden bij het schedulen van de import/export dient u met de volgende zaken rekening te houden:

 • Bij het importeren kunt u alleen filteren wanneer u importeert via een URL, dat wil zeggen wanneer u de optie 'e-Synergy' heeft geselecteerd. Bij het importeren van een XML bestand worden altijd alle gegevens uit het XML bestand geïmporteerd, ook al heeft u bij het importeren criteria opgegeven.
 • Wanneer de datumnotatie in de doel- en bronadministratie afwijken van elkaar, wordt bij het exporteren uitgegaan van de datumnotatie in de bronadministratie.
 • Bij het importeren, kunt u geen gebruik maken van de parameters zoals SysModifiedFrom, SysModifiedTo, DateModifiedFrom en DateModifiedTo middels de -EXT.

De notatie voor het importeren met gebruik van de filter opties is als volgt:

Bij het exporteren:
Exact.XML.Launcher.exe -r<server> -D<administratie van waaruit geëxporteerd wordt> -u -~ X -URL<pad/bestandnaam waarna geëxporteerd wordt> -T<Onderwerp> -EXT<parameter 1>=<waarde 1>;<parameter 2>=<waarde 2> -OAuto

Bij het importeren:
Exact.XML.Launcher.exe -r<server> -D<administratie waarin geïmporteerd wordt> -u -~ I -URL<pad/bestandnaam waarvandaan geïmporteerd wordt> -T<Topic> -EXT<parameter 1>=<waarde 1>;<parameter 2>=<waarde 2> -OAuto

Bij het importeren via een e-Synergy URL heeft u de mogelijkheid om aan de geven of u alleen de laatst aangepast gegevens of alle gegevens wilt importeren. Met de parameters kunt u dit aangeven met 'Mode=2' voor de optie 'Alle' en 'Mode=0' voor de optie 'Laatst aangepast'. In voorbeeld 3 kunt u een voorbeeld zien waarbij de optie mode=2 wordt gebruikt tijdens het importeren.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende parameters die bij de verschillende onderwerpen (Topics) en menupaden kunt gebruiken.

Menupad

Topic (Onderwerp)

Filter Naam

Parameters

Export

Import

 

 

 

XML, Financiële Export, Grootboek rekeningen XML, Financiële Import, Grootboek
rekeningen
GLACCOUNTS
GB-rekening GLAccountsFrom - GLAccountsTo
XML, Financiële Export, Crediteuren

XML, Financiële Import, Crediteuren CREDITORS Crediteurencode CrdcodeFrom – CrdcodeTo
Wijzigingsdatum SysModifiedFrom – SysModifiedTo
Actief status_A
Geblokkeerd status_B
Non-actief status_E
Pilot status_P
Referentie status_R
Passief status_S
XML, Financiële Export, Debiteuren XML, Financiële Import, Debiteuren DEBTORS Debiteurencode DebcodeFrom - DebcodeTo
Wijzigingsdatum SysModifiedFrom – SysModifiedTo
Actief status_A
Geblokkeerd status_B
Non-actief status_E
Pilot status_P
Referentie status_R
Passief status_S
Hoofddivisie excludeMainDivision
XML, Financiële Export, Financiële Boekingen XML, Financiële Import, Financiële Boekingen GLENTRIES Jaar Year
Periode PeriodFrom - PeriodTo
Dagboek JournalFrom - JournalTo
Boekstuknummer EntryFrom - EntryTo
Vervallen boekingen Void
Kopregelbedrag komt overeen met het totaalbedrag van de subregels mutCheckHdrAmt
Stamgegevens aanmaken fipCreateMasterData
XML, Financiële Export, Mutaties XML, Financiële Import, Mutaties GLTRANSACTIONS Jaar Year
Periode PeriodFrom - PeriodTo
Dagboek JournalFrom - JournalTo
Boekstuknummer EntryFrom - EntryTo
Vervallen boekingen Void
Kopregelbedrag komt overeen met het totaalbedrag van de subregels mutCheckHdrAmt
Stamgegevens aanmaken fipCreateMasterData
XML, Financiële Export, Budgetten XML, Financiële Import, Budgetten BUDGETS Budgetscenario ScenarioFrom - ScenarioTo
Boekjaar Year
Project Project
Activa Asset
Bestaande overschrijven Overwrite
XML, Financiële Export, Wisselkoersen XML, Financiële Import, Wisselkoersen EXCHANGERATES - -
XML, Financiële Export, Activa XML, Financiële Import, Activa ASSETS Group AssetgroupFrom - AssetgroupTo
Artikel ItemcodeFrom - ItemcodeTo
Serienummer AssetcodeFrom - AssetcodeTo
Begindatum StartDateFrom - StartDateTo
Actief StatusActive
Afgeschreven StatusDepreciated
Geblokkeerd StatusBlocked
Verkocht StatusSold
Non-actief StatusExit
XML, Financiële Export, Contracten XML, Financiële Import, Contracten CONTRACTS Serie-, batchnummers SerialNumber
Relatie AccountCodeFrom - AccountCodeTo
Classificatie ClassificationFrom - ClassificationTo
Artikel ItemCodeFrom - ItemCodeTo
Begindatum StartDateFrom - StartDateTo
Wijzigingsdatum DateModifiedFrom - DateModifiedTo
Actief chkActive
Passief chkPassive
Pilot chkPilot
Geblokkeerd chkBlocked
referentie chkReference
Non-actief chkExit
Actief StatusActive
Non-actief StatusInactive
Dealer Reseller
Gedetailleerde informatie CustomerDetails
Medewerker fipResource
Uw ref. fipYourRef
Omschrijving fipDescr
Leveringswijze fipDelMeth
Betalingswijze fipPayMeth
Betalingsconditie fipPayCon
Selectiecode fipSelCode
Magazijn fipWarehouse
XML, Logistieke Export, Artikelen XML, Logistieke Import, Artikelen
ITEMS Artikelcode ItemFrom - ItemTo
Artikelgroep AssortmentFrom - AssormentTo
Magazijn Warehouse
XML, Logistieke Export, Artikelprijzen XML, Logistieke Import, Artikelprijzen ITEMPRICES Artikel ItemcodeFrom - ItemcodeTo
Prijslijst Pricelist
Magazijn Warehouse
XML, Logistieke Export, Orders XML, Logistieke Import, Orders ORDERS Verkooporder OrdernrFrom - OrdernrTo
Orderdatum OrderDateFrom - OrderDateTo
Klant Debcode
Ingevoerd status_e
Gefiatteerd status_a
Verwerkt status_p
Bijwerken leverdatum FipUpdFulfillDate
XML, Logistieke Export, Verkoopfacturen XML, Logistieke Import, Verkoopfacturen INVOICES Verkoopfactuur

InvoiceNrFrom - InvoiceNrTo

Factuurdatum OrderDateFrom - OrderDateTo
Klant Debcode
Directe factuur InvoiceType_B
Creditnota InvoiceType_C
Provisiefactuur InvoiceType_I
Verkoopfactuur InvoiceType_V
XML, Logistieke Export, Bestellingen XML, Logistieke Import, Bestellingen PURCHASEORDERS Inkooporder OrdernrFrom - OrdernrTo
Besteldatum OrderDateFrom - OrderDateTo
Leverancier Crdcode
Ingevoerd status_e
Gefiatteerd status_a
Verwerkt status_p
Bijwerken leverdatum FipUpdFulfillDate
XML, Logistieke Export, Offertes XML, Logistieke Import, Offertres QUOTATIONS Offertes OrdernrFrom - OrdernrTo
Offertedatum OrderDateFrom - OrderDateTo
Klant Debcode
Ingevoerd status_e
Gefiatteerd status_a
Verwerkt status_p
XML, Logistieke Export, Productieorders XML, Logistieke Import, Productiorders PRODUCTIONORDERS Projectcode PrProjectFrom - PrProjectTo
XML, Logistieke Export, Interne orders XML, Logistieke Import, Interne orders INTERNALUSES Medewerker HumResIDFrom - HumResIDTo
Kostenplaats

CCFrom - CCTo

Datum DateFrom - DateTo
Magazijn WarehouseFrom -WarehouseTo
Open fipOpen
Gefiatteerd fipAuthorized
Verworpen fipRejected
Geleverd fipFulfilled
XML, Overige Export, Personeel XML, Overige Import, Personeel RESOURCES Kostenplaats CostcenterFrom -CostcenterTo
Medewerker HumResIDFrom -  HumResIDTo
Datum in dienst EmpDateFrom - EmpDateTo
Rooster WorkSchedule
XML, Overige Export, Salaris Component XML, Overige Import, Salaris Component PAYROLLCOMPONENTTYPES Component ComponentCodeFrom -  ComponentCodeTo
XML, Overige Export, Projecten XML, Overige Import, Projecten PROJECTS Project ProjectFrom - ProjectTo
Begindatum StartDateFrom - StartDateTo
Voorgesteld StatusProposed
Actief StatusActive
Geblokkeerd StatusBlocked
Afgehandeld StatusCompleted
Intern ProjTypeInternal
Vast ProjTypeFixed
Nacalculatie ProjTypeTM
Training ProjTypeTraining
Productie ProjTypeProduction
XML, Overige Export,
Salarisgegevens
XML, Overige Import,
Salarisgegevens
PAYROLLRESOURCES Loonjaar PayrollYearFrom - PayrollYearTo
Periode PeriodFrom - PeriodTo
Kostenplaats CostCenterFrom - CostCenterTo
Medewerker HumResIDFrom - HumResIDTo
Component ComponentCodeFrom - ComponentCodeTo
Datum DateFrom - DateTo
Salariscomponent PayrollDataOnly
GB-rekening GLAccount
Crediteur Creditor
Synchroniseren Synchronize
XML, Overige Export, Relaties XML, Overige Import, Relaties ACCOUNTS Relatie cmp_codeFrom - cmp_codeTo
Wijzigingsdatum SysModifiedFrom - SysModifiedTo
Classificatie AcctClass
Zakenrelatie type_A
Klant type_C
Lead type_L
Prospect type_P
Dealer type_R
leverancier type_S
Suspect type_T
Actief status_A
geblokkeerd status_B
Non-actief status_E
Pilot status_P
referentie status_R
Passief status_S
XML, Overige Export, Salarisboekingen XML, Overige Import,
Salarisboekingen
PAYROLLTRANSACTIONS Loonjaar PayrollYearFrom -PayrollYearTo
Periode PeriodFrom - PeriodTo
Kostenplaats CostCenterFrom - CostCenterTo
Medewerker HumResIDFrom - HumResIDTo
XML, Overige Export, Uurboekingen XML, Overige Import, Uurboekingen HOURENTRIES Jaar Year
Periode PeriodFrom - PeriodTo
Dagboek JournalFrom - JournalTo
Boekstuknummer EntryFrom - EntryTo
Vervallen boekingen Void
Kopregelbedrag komt overeen met het totaalbedrag van de subregels mutCheckHdrAmt
   XML, Overige Import, Verzuim ABSENCES Kostenplaats CostcenterFrom - CostcenterTo
Medewerker HumResIDFrom - HumResIDTo
Begindatum StartDateFrom - StartDateTo

Opmerking: Bij het importeren en exporteren in csv formaat beschikt u in het import/export scherm over de optie 'Decimaalscheiding' waarmee u kunt aangeven of er een punt of een komma als decimaalscheidingsteken toegepast dient te worden. Dit kunt u niet instellen via parameters tijdens het schedulen van de import/export. Het systeem past het decimaalscheidingsteken toe dat het laatste gebruikt is op het betreffende systeem. Wanneer u het decimaalschedingsteken wilt wijzigen dient u eenmaal de handmatige import/export uit te voeren op het betreffende systeem en hierbij het gewenste decimaalscheidingsteken te selecteren.

Aanvink opties in de schermen

De opties die in de schermen beschikbaar zijn middels een aanvinkmogelijkheid, kunt u aangeven middels de waarde TRUE. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de verschillende statussen bij het exporteren van offertes of crediteuren, of de instelling 'Administratiecode' bij het importeren van financiële boekingen.

Om bij het exporteren van offertes bijvoorbeeld een de opties ' Ingevoerd' en 'gefiatteerd' aan te vinken gebruikt u bijvoorbeeld: Status_e=TRUE;Status_a=TRUE
Wanneer u alleen de gefiatteerde offertes wilt exporteren gebruikt u bijvoorbeeld: Status_a=TRUE

Om bij het importeren van financiële boekingen de optie 'Administratiecode' aan te vinken gebruikt u bijvoorbeeld: EXTfipCheckDivision=True. Om de instelling uit te vinken gebruikt u EXTfipCheckDivision=False 

Voorbeelden:

 1. Op de server localhost wordt vanuit administratie 005 een export uitgevoerd. Er worden artikelen geëxporteerd naar c:\XML Export\Artikelen.xml. Bij het exporteren wordt gefilterd op de artikelcode zodat alleen de artikelen AB1010 t/m AB1030 worden geëxporteerd.

  Exact.XML.Launcher.exe
  -rlocalhost -D005 -u -~ X -URLC:\XML Export\Artikelen.xml -TItems -EXTItemFrom=AB1010;ItemTo=AB1030 -OAuto

   
 2. Op de server localhost wordt vanuit administratie 005 een export uitgevoerd. Er worden offertes geëxporteerd naar c:\XML Export\Offertes.xml. Bij het exporteren wordt gefilterd de status van de offerte, zodat alleen ingevoerde en gefiatteerde offertes worden geëxporteerd.

  Exact.XML.Launcher.exe -r
  localhost -D005 -u -~ X -URLC:\XML Export\Offertes.xml -TQuotations -EXTDebcode=CustomerA;Status_e=TRUE;Status_a=TRUE -OAuto

   
 3. Op de server localhost wordt in administratie 005 een import uitgevoerd van artikelen. De import vindt plaats met de optie 'e-Synergy URL'. Er wordt geïmporteerd vanuit de e-Synergy omgeving 'http://MijnSQLServer/Synergy'. Bij het importeren wordt gefilterd op de artikelcode, artikel AB1010 t/m AB1050 worden geïmporteerd. 

  "C:\program files\exact software\bin\Exact.XML.Launcher.exe" "-rlocalhost -D005 -u -~ I -URLhttp://MijnSQLServer/Synergy/docs/XMLDownload.asp?Topic=ITEMS&Company=005&Mode=2&DownloadOption=1&PN_1=ItemFrom&PV_1=AB1010&PN_2=ItemTo&PV_2=AB1050 -TITEMS -OAuto"

  Let op de juiste plaatsing van de aanhalingstekens ".
   
 4. Op de server localhost wordt vanuit administratie 005 een export uitgevoerd. Er worden debiteuren geëxporteerd naar c:\XML Export\Debiteuren.xml. Bij het exporteren wordt gefilterd op de wijzigingsdatum van de debiteur. Alleen debiteuren die op of na 24 september 2008 zijn gewijzigd worden geëxporteerd.

  Exact.XML.Launcher.exe -rlocalhost -D005 -u -~ X -URLC:\XML Export\Debiteuren.xml -TDebtors -EXTSysModifiedFrom=2008-09-24 -OAuto

Exact.XML.Launcher.exe in combinatie met Federated Identity

De functionaliteit is alléén van toepassing op Exact Globe Next met de Auth0 en WAAD verbinding. U kunt gebruik maken van Exact.XML.Launcher.exe met FID met of zonder de -Oauto parameter. In beide gevallen dient u de FID inloggegevens als parameter op te gegeven in het volgende formaat:

Exact.XML.Launcher.exe -r<server> -D<administratie van waaruit geëxporteerd wordt> -u -~ E -URL<pad/bestandnaam waarna geëxporteerd wordt> -T<Onderwerp> -EXT<parameter 1>=<waarde 1>;<parameter 2>=<waarde 2> -OPT -FU<FID gebruikersnaam> -FP<FID wachtwoord> -OAuto

 • Opmerking: bij -FU geeft u de FID gebruikersnaam ID op en bij -FP het FID wachtwoord

Voor het gebruik van Exact.XML.Launcher.exe via het achtergrondproces (met de -Oauto parameter) worden foutmeldingen niet getoond. De fouten die zich voordoen bij de initialisatie van Exact.XML.Launcher.exe kunt u terugvinden in het applicatie logboek.

Fouten die zich voordoen bij het verkrijgen van het token worden gelogd in het SSO exception log. Het SSO exception log is te vinden in C:\Users\<USERPROFILE>\AppData\Roaming\Exact\ExactSSOExceptions.log.

Voor de replicatie met Exact Synergy Enterprise dient de Exactwebguest gebruiker (met de naam “EXACTWEBGUEST”) te worden aangemaakt met de Professional rol.

Voor meer informatie, zie Federated Identity (FID) Start Page. 

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.453.912
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer