One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Waarom kent Exact Globe Next een belastingcrediteur?

Exact Globe Next geeft u real-time inzicht in uw financiële huishouding en een zo nauwkeurig mogelijk beeld van uw financiële toekomst. Uiteraard geldt hierbij dat een real-time overzicht u 100% zekerheid biedt, terwijl een 'toekomstvoorspelling' onzekerder worden naarmate u verder vooruit gaat kijken. Om uw blik op de toekomst zo betrouwbaar mogelijk te maken werkt Exact Globe Next met de belastingcrediteur, welke in dit document verder zal worden verklaard.

Voorheen werd de BTW-verplichting vaak op een tussenrekening bijgehouden. Hierdoor was het lastig om snel via een rapport inzicht te krijgen in alle verplichtingen. Om ervoor te zorgen dat u met Exact Globe Next altijd real-time informatie voorhande heeft, worden alle verplichtingen via de crediteurenadministratie geboekt en is de BTW-rekening er daarom één van het type Crediteurenrekening. Alle BTW bedragen worden automatisch geboekt als openstaande post aan of van de belastingdienst en vanuit de openstaande postenlijst heeft u een actueel overzicht van al uw schulden en tegoeden, inclusief uw BTW-verplichting. Daarmee zijn de BTW bedragen ook altijd opgenomen in uw cashflow planning.

Het grote voordeel van het gebruik van de belastingcrediteur is dat uw BTW-boekingen direct invloed hebben op uw rapportages, en niet pas op het einde van de periode. Alle losse boekingen worden wel aan het einde van de periode (bij het doen van de BTW-aangifte ) gebundeld en vervangen door één grote transactie van of aan de belastingdienst.


Waar worden de instellingen van de belastingcrediteur bepaald?

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie in Exact Globe Next worden twee crediteuren standaard aangemaakt: de onbekende crediteur en de belastingcrediteur. De gegevens van de belastingcrediteur zijn nog niet gevuld, deze dient u aan te vullen met de contactgegevens van uw belastingkantoor.

 

Via het menupad [Systeem, Algemeen, Landen, Belastingcodes] kunt u vervolgens BTW codes aanmaken. Aan deze BTW codes moet u, onder het tabblad 'Algemeen', vervolgens een crediteur koppelen. De reden daarvoor is hierboven reeds verklaard. Hier koppelt u uiteraard de crediteur 'Belastingdienst'.

Ook geeft u hier, in de sectie 'Betaling', aan of u de BTW betaling maandelijks, eens per kwartaal of jaarlijks doet. Deze instelling is mede van belang voor uw cashflowplanning, omdat Exact Globe Next automatisch de vervaldatum van de openstaande posten zal bepalen aan de hand van deze instelling.

 

Hoe worden de BTW boekingen nu geregistreerd?

Stel: u boekt een verkoopfactuur van € 119,- incl. 19% BTW. Voor deze boeking wordt een openstaande post aangemaakt van € 119,-op de debiteurenrekening, gekoppeld aan uw klant. Daarnaast wordt € 100,- geboekt op een omzetrekening, eveneens gekoppeld aan uw klant. De  € 19,- BTW wordt geboekt op een rekening 'Af te dragen BTW' ten name van uw belastingcrediteur, waardoor er dus tegelijkertijd een openstaande post van € 19,- ontstaat aan de Belastingdienst.

De boeking ziet er dan als volgt uit:

Uiteraard werkt de procedure bij een inkoopfactuur hetzelfde, en wordt een te ontvangen BTW bedrag eveneens geregistreerd op de relatiekaart van de belastingcrediteur. Het saldo op deze kaart geeft u daarmee altijd het te betalen dan wel te ontvangen BTW bedrag op dat moment.  

 

Waar vind ik deze informatie terug in Exact Globe Next?

Op de crediteurenkaart 'Belastingdienst' via menupad [Financieel, Crediteuren, Kaarten] vindt u een overzicht van alle mutaties aan het adres van de belastingcrediteur. U kunt hier precies aangeven welke boekingen u wilt zien. U kunt onder andere aangeven van welke periode u de mutaties wilt zien, van welke kostenplaatsen, maar ook van welke BTW-rekening bijvoorbeeld. U kunt bovendien precies aangeven hoe u ze op het scherm wilt laten rangschikken. Wanneer het overzicht precies is zoals u dat wenst kan het worden afgedrukt danwel geëxporteerd.

De mutaties vindt u ook terug op het overzicht Te betalen. Dit overzicht geeft alle openstaande posten op dit moment weer. U kunt zelf aangeven van welke crediteuren u het verslag wilt zien. Wanneer u specifiek kiest voor de belastingcrediteur ziet u alle openstaande posten, inclusief het positieve danwel negatieve saldo. Indien u een lijst opvraagt van alle crediteuren of een serie crediteuren kunt u door middel van de optie 'extra criteria' aangeven of u daarbij de belastingcrediteur wilt laten weergeven.

Wanneer u op zoek bent naar een voorspelling van uw financiële situatie 'in de tijd' maakt u gebruik van de cashflowplanning. Daarvoor moet u over een licentie beschikken waarin de module E-Cashflow Management is opgenomen. In deze cashflowplanning, te vinden via menupad [Cashflow, Verslagen, Diverse, Planning], worden de openstaande posten (te vorderen danwel te betalen) doorgerekend in de banksaldi in de tijd. Dat wil zeggen: aan de hand van de betalingsinstellingen van de BTW code (per maand / per kwartaal / per jaar) wordt berekend wanneer de openstaande BTW posten vereffend zullen worden en per wanneer de daadwerkelijke geldstromen kunnen worden verwacht. Dus naast de verwachtte transacties met handelsdebiteuren en -crediteuren wordt ook rekening gehouden met uw BTW-afdracht. Dit is enkel mogelijk door het gebruik van de belastingcrediteur.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 10.935.832
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer