One moment please...
 

Een G-rekening is een geblokkeerde Nederlandse bankrekening waarbij het uitgaande geldverkeer geblokkeerd staat. Er kan op deze rekening alleen maar gestort worden. De klant krijgt bankafschriften naar aanleiding van de geldstortingen. Deze bankafschriften moeten in de administratie geboekt kunnen worden, maar het uitgaande geldverkeer moet geblokkeerd worden.

Het aanleggen van een G-rekening
In Exact Globe kunt u uw G-rekening als volgt aanleggen:

Via [Cash Flow, Onderhouden, Nieuw] maakt u een nieuw betaalmiddel aan. Hierbij selecteert u de optie 'Geblokkeerd'. Deze optie zorgt ervoor dat er geen betaling verricht kan worden vanuit de Cash Flow module.

 

Meer informatie over de G-rekening:

De G-rekening; gevolg van de Wet ketenaansprakelijkheid:

De term `Wet ketenaansprakelijkheid' is een verzamelnaam voor een aantal bepalingen in de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet (in het spraakgebruik: WKA). De wet is in het leven geroepen om binnen de Bouw- & Nijverheidsector de afdracht van loonbelasting en premies te waarborgen. De WKA houdt in dat de hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de afdracht van premies sociale verzekeringswetten en loonbelasting, die zijn onderaannemers en hun (sub)onderaannemers verschuldigd zijn. Aan deze `keten' van aannemers ontleent de wet haar naam.

Voorbeeld 1
Hoofdaannemer A besteedt werk uit aan onderaannemer B. Wanneer B in gebreke blijft, kunnen belastingdienst en Bedrijfsvereniging de niet betaalde belasting en premies op A verhalen.

Voorbeeld 2
Hoofdaannemer A besteedt werk uit aan onderaannemer B. Deze besteedt op zijn beurt weer een deel van het werk uit aan onderaannemer C. Blijft C in gebreke, dan is in eerste instantie B aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringswetten. Blijkt ook B niet te (kunnen) betalen, dan kan A aansprakelijk gesteld worden.

De aansprakelijkheid van de (hoofd)aannemer heeft betrekking op:

  1. loonbelasting/premie volksverzekeringen (verschuldigd aan de belastingdienst);
  2. premies Ziektewet, Ziekenfondswet, WAO en WW (verschuldigd aan de bedrijfsverenigingen).

Als een onderaannemer verwijtbaar handelt, ook zonder dat de aannemer daar iets van kon weten, kan niettemin de aannemer aansprakelijk gesteld worden. Of dat ook inderdaad gebeurt, hangt af van de mate waarin hij maatregelen heeft getroffen om het risico te beperken.

Een van de mogelijkheden om het risico te beperken is het storten van een deel van de (onder)aanneemsom op een geblokkeerde rekening (G-rekening). Dit is een rekening die de onderaannemer opent bij een bank. Het deel van de (onder-) aanneemsom dat op zo'n G-rekening wordt gestort is bestemd voor het afdragen van premie sociale verzekeringswetten en loonbelasting.

Van een G-rekening kan uitsluitend geld overgemaakt worden aan de Bedrijfsvereniging, de belastingdienst of op een andere G-rekening, mits aan deze (door)storting een aannemingsovereenkomst ten grondslag ligt. Bij zo'n doorstorting moet de (hoofd)aannemer vermelden het nummer van de overeenkomst, omschrijving van het werk en het tijdvak waarop de betaling betrekking heeft. Het storten op een G-rekening levert de hoofdaannemer slechts vrijwaring op tot het bedrag dat gestort is.

Bron: Jaarboek 1996 Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

 


Gerelateerde onderwerpen