One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Opschonen Logistieke MRP

Menupad

Systeem, Controles, Opschonen, Logistieke MRP

Introductie

In dit scherm kunt u de records en budgetregels van afgehandelde verkooporders, verkoopraamcontracten, RMA orders, bestellingen, raamcontracten, RTV orders, Interfiliale overboekingen en offertes opschonen.

Let op: Het uitvoeren van het opschonen verwijdert gegevens uit uw database en u kunt dit niet ongedaan maken. Voordat u deze functie opstart dient u te zorgen voor een goede back-up van de administratie een dient u zich bewust te zijn van de voorwaarden en gevolgen van het uitvoeren van deze functie. In dit document worden de voorwaarden, gevolgen en de uit te voeren stappen beschreven.


Uitleg

Het totale proces van het opschonen bestaat uit de volgende stappen:

 1. Zorg ervoor dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.
 2. Voer de logistieke diagnose in de geavanceerde modus uit en repareer alle gevonden fouten.
 3. Voer de voorraadherwaardering uit.
 4. Maak een back-up van de administratie waarvoor u de opschoon actie gaat uitvoeren.
 5. Het uitvoeren van het opschonen van de logistieke MRP. Voor meer informatie over deze wizard zie verderop in dit document.
 6. Het shrinken van de database.

Voorwaarden

Voordat u het opschonen kunt uitvoeren dient u ervoor te zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Er zijn geen nog niet definitief afgedrukte verkoopfacturen aanwezig voor het geselecteerde boekjaar.
 2. In de voorraadinstellingen is de instelling 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' aangevinkt.
 3. De perioden van het geselecteerde boekjaar zijn gesloten.
 4. Er zijn géén andere gebruikers ingelogd in de administratie tijdens het uitvoeren van het opschonen.

Gevolgen

Het uitvoeren van het opschonen heeft de volgende gevolgen:

 1. U kunt geen detail informatie van de verwijderde orderregels meer bekijken.
 2. De verwijderde gegevens kunnen niet meer teruggehaald worden.
 3. De volgende records worden verwijderd (t/m het opgegeven boekjaar):
  • Afgehandelde verkooporders, verkoopraamcontracten en de bijbehorende MRP regels.
   Opmerking: Afgehandelde verkooporders hebben openstaande te leveren aantallen meer en de facturen zijn reeds gegenereerd. Daarnaast is de status van het gekoppelde project 'Afgehandeld'. Verkoopraamcontracten zijn afgehandeld wanneer alle gekoppelde verkooporders zijn afgehandeld.
  • Afgehandelde RMA orders en de bijbehorende MRP regels.
   Opmerking: Afgehandelde RMA orders hebben geen openstaande aantallen te retourneren.
  • Afgehandelde bestellingen, raamcontracten en de bijbehorende MRP regels.
   Opmerking: Afgehandelde bestellingen hebben geen openstaande te ontvangen aantallen. Raamcontracten zijn afgehandeld wanneer alle gekoppelde bestellingen zijn afgehandeld.
  • Afgehandelde RTV orders en de bijbehorende MRP regels.
   Opmerking: Afgehandelde RTV orders hebben geen openstaande te leveren aantallen.
  • Afgehandelde interfiliale overboekingen en de bijbehorende MRP regels.
   Opmerking: Afgehandelde interfiliale overboekingen hebben geen openstaande te leveren/te ontvangen aantallen wanneer de optie 'Gebruik tussenmagazijn' in de voorraadinstellingen is aangevinkt.
  • Afgehandelde offertes en de bijbehorende MRP regels.
   Opmerking: Afgehandelde offertes zijn offertes die zijn gepromoveerd naar een verkooporder.
  • Afgehandelde productieorders en de bijbehorende MRP regels.
 4. De artikelen van de verwijderde verkooporders en bestellingen kunnen niet geretourneerd worden. De geleverde regels zijn echter nog wel aanwezig in de bijbehorende verkooporders en bestellingen.
 5. De verwijderde MRP regels en orderregels worden niet getoond in de bijbehorende verslagen.
 6. De optie 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' in de voorraadinstellingen is aangevinkt en niet actief. U kunt deze niet meer uitvinken.
 7. Het veld 'Status' op het tabblad 'Basis' van projecten van het type 'Vast' of 'Nacalculatie' die zijn gekoppeld aan verwijderde verkooporders of productieorders, wordt inactief wanneer het project de status 'Afgehandeld' is.
 8. Wanneer u een nummer van een verwijderde verkooporder, verkoopraamcontract, RMA order, bestelling, raamcontract, RTV order of offerte probeert te hergebruiken verschijnt de melding dat het nummer reeds is gebruikt.
 9. Wanneer u een verwijderde verkooporder, verkoopraamcontract, RMA order, bestelling, raamcontract, RTV order of offerte probeert te openen verschijnt een melding dat de gegevens zijn verwijderd.

 

Het uitvoeren van het opschonen

Het opschonen van de gegevens vindt plaats middels een wizard. In onderstaande tekst worden de verschillende stappen van de wizard besproken.

Voortgangsbalk

Bovenin het scherm wordt de voortgangsbalk getoond in deze balk kunt u zien welke stappen er uitgevoerd worden en welke in welke stap u zich op dit moment bevindt. De stap waarin u zich op dit moment bevindt wordt donkergekleurd weergegeven. De wizard bestaat uit de volgende stappen:

Introductie

In het welkomstscherm van de logistieke opschoonwizard wordt informatie getoond over het opschonen. Tevens wordt hier de waarschuwing getoond dat er geen actieve gebruikers ingelogd mogen zijn tijdens het uitvoeren van het opschonen. Met de knop 'Annuleren' sluit u de wizard af en worden er geen zaken opgeschoond. Met de knop 'Volgende' gaat u verder naar het volgende scherm.

Gevolgen

In dit scherm worden de gevolgen getoond.

Het verwijderen van de logistieke gegevens heeft de volgende gevolgen:

 1. Verwijderde gegevens kunnen niet worden teruggehaald
 2. Verwijderde gegevens kunnen niet worden geraadpleegd of weergegeven als een logistieke boeking
 3. Goederenretours kunnen niet langer worden gerelateerd aan verwijderde verkooporders of bestellingen
 4. Projecten gerelateerd aan verwijderde verkooporders en productieorders kunnen niet worden geheractiveerd
 5. De instelling ‘Voorraadwaardering vanaf laatste waardering’ moet zijn geactiveerd

Boven in dit document vindt u een uitgebreidere beschrijving van deze gevolgen. Met de knop 'Annuleren' sluit u de wizard af en worden er geen zaken opgeschoond. Met de knop 'Terug' kunt u teruggaan naar het vorige scherm van de wizard en met de knop 'Volgende' gaat u verder naar het volgende scherm.

Voorwaarden

In dit scherm worden de voorwaarden getoond.

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens door te gaan met het verwijderproces :

 1. Geen onverwerkte facturen : Alle verkoopfacturen moeten zijn verwerkt 
 2. Projecten gerelateerd aan verwijderde verkooporders en productieorders kunnen niet worden geheractiveerd
 3. Voor de te verwijderen boekjaren moeten alle dagboeken voor alle periodes zijn gesloten.
 4. De voorraadwaarderingsmethode is ingesteld op 'Vaste verrekenprijs' of 'Vaste verrekenprijs (classic)'

Voor het uitvoeren van het opschonen dient u aan deze voorwaarden te voldoen. Een uitgebreidere beschrijving van deze voorwaarden vindt u boven in dit document. Met de knop 'Annuleren' sluit u de wizard af en worden er geen zaken opgeschoond. Met de knop 'Terug' kunt u teruggaan naar het vorige scherm van de wizard en met de knop 'Volgende' gaat u verder naar het volgende scherm.

Stappen

In dit scherm worden dstappen getoond die u dient uit te voeren. U dient deze in de juiste volgorde uit te voeren:

 1. Start de geavanceerde diagnose en repareer alle gevonden fouten
 2. Start de voorraadherwaardering
 3. Maak een backup van de database
 4. Start het opschoonproces via Logistieke MRP
 5. Start wederom de geavanceerde diagnose. Er zouden geen fouten mogen worden gevonden

U dient eerst de logistieke diagnose in de geavanceerde modus te starten en alle gevonden fouten te repareren. U kunt de diagnose opstarten middels de knop 'Diagnose' onderin het scherm. Vervolgens dient u de voorraadherwaardering uit te voeren en daarna een back-up te maken van de administratie.

Nadat u de diagnose en voorraadherwaardering heeft uitgevoerd en een back-up heeft gemaakt van de administratie kunt u het opschonen starten. Dit kunt u uitvoeren middels de knop 'Volgende' in dit scherm.

Met de knop 'Annuleren' sluit u de wizard af en worden er geen zaken opgeschoond. Met de knop 'Terug' kunt u teruggaan naar het vorige scherm van de wizard en met de knop 'Volgende' gaat u verder naar het volgende scherm.

Filter

In dit scherm kunt u het boekjaar selecteren tot en met waarvoor u de gegevens wilt opschonen. Wanneer u bijvoorbeeld 2009 selecteert worden de gegevens voor boekjaar 2009 en alle voorgaande boekjaren opgeschoond. Wanneer u bijvoorbeeld alleen de gegevens van boekjaar 2005 en de voorgaande boekjaren wilt opschonen selecteert u 2005. In dat geval worden de gegevens voor boekjaar 2006 t/m 2009 niet opgeschoond.

Wanneer u de optie 'Inclusief gealloceerde orders' aanvinkt worden alle ordertypes (in de sectie 'Types' eronder) aangevinkt en inactief gemaakt met uitzondering van de types 'RMA orders' en 'RTV orders'. U kunt de inactieve ordertypes dan niet uitvinken. Wanneer u deze optie uitvinkt worden alles order types actief en kunt u de gewenste ordertypes aan/uitvinken.

Tevens kunt u in dit scherm aangeven welke gegevens u wilt opschonen. U kunt hier de transacties selecteren waarvan u de gegevens wilt opschonen.

Met de knop 'Annuleren' sluit u de wizard af en worden er geen zaken opgeschoond. Met de knop 'Terug' kunt u teruggaan naar het vorige scherm van de wizard en met de knop 'Volgende' gaat u verder naar het volgende scherm.

Validatie

In dit scherm wordt een controle uitgevoerd. De wizard controleert of er nog te ontvangen facturen aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is wordt dit aangegeven middels een geel waarschuwingsicoon. Met het pijltje erachter kunt u kijken welke facturen dit betreft. U heeft de mogelijkheid om deze waarschuwing te negeren en verder te gaan met het opschonen.

Er wordt tevens gecontroleerd of er openstaande facturen aanwezig zijn. Als dit het geval is wordt dit aangegeven middels een rood kruis. Wanneer alles in orde is wordt dit aangegeven middels een groen vinkje.

Wanneer SE1300 E-voorraad in de licentie aanwezig is wordt er ook gecontroleerd of de voorraadinstelling 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' is aangevinkt en of de voorraadwaarderingsmethode is ingesteld op 'Vaste verrekenprijs' of 'Vaste verrekenprijs (classic)'. Wanneer de instelling Waarderingssysteem per artikel in de voorraadinstellingen is aangevinkt, wordt gecontroleerd of de waarderingsmethode bij alle artikelen is ingesteld op 'Vaste verrekenprijs' of 'Vaste verrekenprijs (classic)'. Wanneer de instelling 'Waarderingssysteem per artikel' in de voorraadinstellingen is uitgevinkt, wordt gecontroleerd of de voorraadinstelling 'Waarderingssysteem' is ingesteld op 'Vaste verrekenprijs' of 'Vaste verrekenprijs (classic)'. Verder wordt gecontroleerd of de perioden van de geselecteerde boekjaren zijn gesloten. Wanneer deze controles niet zijn geslaagd wordt dit aangegeven middels een rood kruis. Met de knop met het pijltje achter het rode kruis kunt u de detailgegevens bekijken. Hier wordt dan aangeven wat er niet in orde is om de wizard te kunnen uitvoeren.

Met de knop 'Annuleren' sluit u de wizard af en worden er geen zaken opgeschoond. Met de knop 'Terug' kunt u teruggaan naar het vorige scherm van de wizard en met de knop 'Volgende' gaat u verder naar het volgende scherm. De knop 'Verder' is alleen actief wanneer alle controles succesvol zijn uitgevoerd.

Bevestiging

In dit scherm wordt om een bevestiging gevraagd. Hier worden nogmaals de gevolgen van het uitvoeren van het opschonen getoond.

 1. Verwijderde gegevens kunnen niet worden teruggehaald
 2. Verwijderde gegevens kunnen niet worden geraadpleegd of weergegeven als een logistieke boeking
 3. Goederenretours kunnen niet langer worden gerelateerd aan verwijderde verkooporders of bestellingen
 4. Projecten gerelateerd aan verwijderde verkooporders en productieorders kunnen niet worden geheractiveerd
 5. De instelling ‘Voorraadwaardering vanaf laatste waardering’ moet zijn geactiveerd

Boven in dit document vindt u een uitgebreidere beschrijving van deze gevolgen.

Met de knop 'Annuleren' sluit u de wizard af en worden er geen zaken opgeschoond. Met de knop 'Terug' kunt u teruggaan naar het vorige scherm van de wizard en met de knop 'Volgende' bevestigd u en gaat u verder naar het volgende scherm.

Opschonen

In dit scherm wordt de voortgang van het opschonen getoond. De aanwezige opties zijn afhankelijk van opties die u op het tabblad 'Filter' heeft geselecteerd. De groene vinkjes achter een onderdeel geven aan dat dit onderdeel gereed is. De blauwe balk onderin het scherm geeft de voortgang aan. U dient er rekening mee te houden dat afhankelijk van de hoeveelheid records in uw administratie het opschonen enige tijd kan duren. Zodra het opschonen gereed is worden de resultaten getoond.

Resultaten

In dit scherm worden de resultaten getoond. Per onderdeel wordt getoond hoeveel records er zijn verwijderd en welk percentage van het totaal aantal records dit betreft.

Met de knop 'Klaar' sluit u de wizard af.


Het shrinken van de database
De gegevens zijn nu opgeschoond en de ruimte in de database is vrij gemaakt. Middels het shrinken van de database kunt u de database bestanden vervolgens kleiner maken.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 19.427.795
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 395  Attachment:
 Disclaimer