One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Product Update 7.11.09: End-to-End ID ondersteund voor automatisch boeken van afkeuringen en storneringen

Vanaf versie 7.11.09 van Exact Financials Enterprise wordt gebruik gemaakt van de End-to-End ID om storneringen van automatische incasso's automatisch af te letteren. Hierbij wordt de volgende logica aangehouden:

 • De End-to-End ID wordt automatisch in Exact Financials Enterprise gegenereerd bij het verrichten van een automatische incassorun via het menu [Finance menu, Bankieren, Incasso, Verrichten]. Hierbij wordt de End-to-End ID standaard gevuld in de <EndToEndId> tag van het SEPA pain.008 incassobestand, zoals in onderstaand voorbeeld wordt getoond.

 • De End-to-End ID is als volgt opgebouwd:
  • Het runnummer van de incassobatch. Dit nummer wordt bij het aanmaken van een incassorun automatisch toegekend door Exact Financials Enterprise.
  • Het debiteurennummer.
  • Het factuurnummer / boekstuknummer.
  • Een specifiek volgnummer dat binnen een incassobatch wordt toegekend. In de basis is dit de waarde 0 per End-to-End ID. Indien er meerdere posten van dezelfde debiteur en met hetzelfde factuurnummer in een incassorun aanwezig zijn, wordt dit nummer automatisch per post opgehoogd. Dit kan voor komen wanneer er wordt gewerkt met termijnincasso's.

Hierbij worden de verschillende componenten van elkaar gescheiden met behulp van een streepje (-). In een voorbeeld ziet dit er als volgt uit: 16-177300-137000000001-0.

 • Per debiteur en geïncasseerde factuur wordt een uniek End-to-End ID gegenereerd. Indien er gebruik wordt gemaakt van verzamelde automatische incasso's wordt er 1 End-to-End ID toegekend voor de verzamelde posten per debiteur. In dat geval wordt het factuurnummer in de End-to-End ID op 0 gezet, bijvoorbeeld 17-177300-0-0. Op basis hiervan weet het system dat er sprake is van een verzamelde automatische incasso.
 • De End-to-End ID wordt bij het genereren van de incassorun vanuit het menu [Finance menu, Bankieren, Incasso, Verrichten] niet apart opgeslagen in de database van Exact Financials Enterprise. Dit is niet nodig aangezien alle componenten al in de incassohistorie aanwezig zijn.
 • Automatisch afletteren van afkeuringen en storneringen op basis van de End-to-End ID wordt alleen ondersteund voor de afschriftformaten SEPA camt.053 en MT940 structured. Reden hiervoor is dat de End-to-End ID alleen in deze bestanden op een gestructureerde wijze wordt aangeboden. Daarnaast wordt alleen gebruik gemaakt van de End-to-End ID indien de in de afschriftregel gebruikte mutatiecode in Exact Financials Enterprise is ingericht als afkeurings- of storneringsregel. Dit kan per bank worden onderhouden op het tabblad 'Mutatiecodes' in het menu [Finance menu, Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Banken].
 • Bij het inlezen van de bankafschriften via het menu [Finance menu, Bankieren, Bankafschriften, Importeren] wordt de End-to-End ID als volgt opgehaald:
  • SEPA camt.053: De End-to-End ID wordt opgehaald uit de <EndToEndId> tag.
  • MT940 structured: De End-to-End ID wordt opgehaald uit de /EREF/ code. Deze code kan in Exact Financials Enterprise per bank onderhouden worden op het tabblad 'MT940-codes' in het menu [Finance menu, Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Banken].
 • Wanneer de afschriften automatisch worden afgeletterd via het menu [Finance menu, Bankieren, Bankafschriften, Automatisch boeken] of direct bij het importeren van het bankafschrift via het menu [Finance menu, Bankieren, Bankafschriften, Importeren], wordt er een match gemaakt tussen de End-to-End ID uit het afschriftbestand en de verschillende componenten van de End-to-End ID zoals deze in de incassohistorie in Exact Financials Enterprise zijn vastgelegd. Indien er een match wordt gevonden wordt de betreffende afschriftregel direct automatisch afgeletterd.
 • Indien er geen match wordt gevonden dient de afschriftregel handmatig te worden afgeletterd via het menu [Finance menu, Bankieren, Bankafschriften, Handmatig boeken]. Hierbij wordt de End-to-End ID als kenmerk getoond, zoals in onderstaande figuur zichtbaar is.

 • Naast de End-to-End ID wordt ook de incassomachtiging geïmporteerd vanuit het bankafschrift. Deze machtiging wordt gebruikt om de juiste debiteur te bepalen indien er geen match gevonden kan worden op basis van de End-to-End ID. Deze debiteur wordt vervolgens bij het handmatig uitsplitsen van de afschriftregel via het menu [Finance menu, Bankieren, Bankafschriften, Handmatig boeken] door het systeem voorgesteld.
 • Ook de incassomachtiging is als kenmerk zichtbaar bij het handmatig uitsplitsen van de afschriftregel.

 

Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken dienen verder bij de update naar versie 7.11.09 de volgende handelingen te worden uitgevoerd:

 • Om de End-to-End ID en het machtingskenmerk bij het inlezen van het bankafschrift in de database vast te leggen is logica toegevoegd aan een tijdelijke tabel ('STEXTEND'). Om deze velden te kunnen importeren zijn de volgende EDIS scripts aangepast:
  • 'import-nl.scr'
  • 'import-en-us.scr'

Deze scripts dienen dan ook (opnieuw) geïmporteerd te worden in de administraties.

 • De standaard importdefinitie van het SEPA camt.053 afschriftformaat is gewijzigd. Hiervoor dienen de aangepaste 'CAMT.053.001.02.scr' en 'CAMT.053.001.02.xdf' bestanden (opnieuw) geïmporteerd te worden. Meer informatie over de wijze waarop dit kan worden uitgevoerd is beschreven in document 25.041.071.


Exact Financials EnterpriseRelease notes 7.11 

 

 

 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.347.045
 Assortment:  Date: 19-02-2015
 Release: 7.11  Attachment:
 Disclaimer